DONDERDAG 31 JULI 1919. 187 Kitting van Donderdag 31 Juli 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzittende Heer Burgemeester Jhr. Mr. N.C. DE GIJSELA AR. Te behandelen onderwerpen: lö Onderzoek van de geloofsbrieven der nieuwbenoemde raadsleden. 2° Praeadvies op het verzoek van Dr. M. A. Schwartz, om eervol ontslag als leeraar aan het Gymnasium. (190) 3° Benoeming van een leeraar(es) aan het Gymnasium. (191) 4° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 5. (186) 5° Benoeming van eene onderwijzeres aan de buitengewone school voor Lager Onderwijs. (187) 6° Praeadvies op het verzoek van Dr. J. C. M. Timmer mans, om bestendiging in de betrekking van Stadsge neesheer. (193) 7° Praeadvies op het verzoek van C. Renner, om eervol ont slag als leeraar in de gymnastiek aan het Gymnasium, de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen en de lagere scholen. (188) 8° Praeadvies op het verzoek van Ph. de Vries, om eervol ontslag als leeraar in de gymnastiek aan het Gymna sium en aan andere gemeentelijke inrichtingen van on derwijs. (189) 9° Praeadvies op het verzoek van Mej. M. M. Vrijholï, om eervol ontslag als onderwijzeres aan de school der 3e klasse No. 3. (194) 10° Balansen en Winstrekeningen der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. (183) 11° Suppletoire staat van begrooting, dienst 1918, van de ge stichten sEndegeest", »Voorgeest" en »Rhijngeest". (208) 12° Balans en Winst- en Verliesrekening, dienst 1918, van de gestichten »Endegeest", Voorgeest" en Rhijngeest". (208) 13° Suppletoire staat van begrooting, dienst 1918, van het Openbaar Slachthuis. (208) 14° Balans en Winst- en Verliesrekening, dienst 1918, van het Openbaar Slachthuis. (208) 15° Idem als voren van het tijdelijk Levensmiddelenbedrijf. (208) 16° Staat tot wijziging der begrooting, dienst 1918, van de Gemeentelijke Bank van Leening. (182) 17° Rekening, dienst 1918, van de Gemeentelijke Bank van Leening. (182) 18° Rekening, dienst 1918, van den Armenraad. (182) 19° Rekening, dienst 1918, van de Gezondheidscommissie. (182) 20° Suppletoire staat van begrooting, dienst 1918, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrou wenhuis. (208) 21° Rekening, dienst 1918, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (208) 22° Rekening, dienst 1918, van het Leidsch Muziekcorps. (208) 23° Rekening, dienst 1918, van de Plaatselijke Schoolcom missie. (208) 24° Suppletoire staat van begrooting, dienst 1918, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. (208) 25° Rekening, dienst 1918, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. (208) 26° Voorstel tot verhuring van het perceel Middelweg No. 40b, aan J. van Vliet. (196) 27° Voorstel tot verhuring van het perceel Utrechtsche Veer No. 9, aan H. L. Boter. (197) 28° Voorstel: a. tot verhuring van het pakhuis aan het Vrouwenkerk hof, Sectie H No. 2616, aan J. H. L. Brummelkamp; b. tot verhuring van den winkel met bovenwoning aan de Lange Mare hoek Brandewijnsteeg, aan A. Bink. (206) 29° Voorstel tot verhuring van de landerijen met bouwmans woning aan den Rijnsburger- en Warmonderweg, aan J. J. Nijssen. (198) 30° Voorstei tot wijziging van het Raadsbesluit van 13 Maart 1919, inzake de verhuring van de perceelen Sectie M Nis 867 en 868 op het Raamland, aan dq Vereeniging »Teellust". (201) 31° Praeadvies op het verzoek van de Woningbouwvereeni- ging »Ons Doel", om een gedeelte van de haar toebehoo- rende perceelen in den Grooten Stadspolder onder Lei derdorp tegen den kostenden prijs over te nemen. (202) 32° Voorstel tot aankoop van het perceel Noorderstraat, Sec tie B No. 1477 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (199) 33° Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van gelden voor de demping van de sloot vóór de perceelen Heerenstraat Nis 66 tot en met 94 en de verbreeding van die straat met trottoiraanleg b. tot overname in eigendom en onderhoud bij de ge meente van de perceelsgedeelten Sectie M Nis 3703, 70i tot en met 718 en 3260. (200) 34° Voorstel tot benoeming van een Commissie van onder zoek voor de bezwaarschriften tegen aanslagen in het Vergunningsrecht. (203) 35° Voorstel tot het verleenen van een extra-vergoeding over 1919 aan het Leidsche Volkshuis, voor het gebruik van lokalen en hulpmiddelen ten behoeve van het Herhalings- onderwijs en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootingsstaat. (204) 36° Praeadvies op het verzoek van de Leidsche. Jeugd Com missie, onderafdeeling voor Leiden der Arbeiders Jeugd Centrale, om toekenning van een subsidie en beschik baarstelling van eenige lokalen. (205) 37° Voorstel tot verhooging van het ten behoeve van den bouw eener centrale werkplaats op het terrein van het gesticht »Endegeest" toegestaan bedrag. (207) 38° Verordening, houdende wijziging van het Reglement van ürde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden, van 21 Januari 1904 (Gemeenteblad No. 1). (167 en 195) 39° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 2 Mei 1912 (Gemeenteblad No. 17) op de Straatpolitie. (185) 40° Verordening tot het weren van ontsierende reclame. (176) 41° Voorstel inzake het in het leven roepen van georganiseerd overleg. (192) 42° Verordening tot wijziging van de verordening van 11 November 1897 (Gemeenteblad No. 12) op de wateren in de gemeente Leiden. (213) 43° Voorstel tot het verleenen van ontheffing van plaatselijke directe belasting, dienst 19181919. (209) 44° Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 19181919. (210) 45° Vaststelling van het Navorderingskohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1917. (211) 46° Vaststelling van het 4e suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 19181919. (212) Tegenwoordig zijn 22 leden, n.l. de heeren: Planjer, de Boer, Heemskerk, Zwiers, van Romburgh, Jaeger, A. Mulder, Eerdmans, van Tol, van Hamel, Bots, van der Lip, de Lange, Boot, J. P. Mulder, Oostdam, van der Pot, Reimeringer, Pera, van Gruting, Wilmer en Huurman. Afwezig zijn de heeren: Knappert, Fokker, Sijtsma, Briët en van der Eist wegens uitstedigheid, Roem wegens onge steldheid, Sasse wegens verhindering, en de heeren Timp en Hoogenboom. De heer van Hamel neemt wegens tijdelijke afwezigheid van den Burgemeester het voorzitterschap waar. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 3 Juli 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van Mr. A. S. de Blécourt, dat hij ontslag neemt als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie. Zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming wordt be sloten deze mededeeling voor kennisgeving aan te nemen en Prof. de Blécourt dank te betuigen voor de goede diensten door hem als lid der Commissie aan het onderwijs hier ter stede bewezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1