DONDERDAG 3 JULI 1919. 173 Zitting van Donderdag 3 Juli 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de Heer Burgemeester Jhr. Mr. N. C. DE GIJSELA AR. Te behandelen onderwerpen 1° Benoeming van een Commissaris der Gemeentelijke Bank van Leening. (199) 2° Benoeming van een buitengewoon geneesheer aan de ge stichten »Endegeest", »Voorgeest" en sRhijngeest". (170) 3° Benoeming van een 2en A manuensis aan de Hoogere Bur gerschool voor Jongens, tevens Amanuensis aan het Gymnasium. (159) 4° Benoeming van eene leerares in de geschiedenis aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes (voor het tijdvak van 1 September 1919 tot en met 31 Augustus 1920). (178) 5° Benoeming van eene leerares in de aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (178). 0° Voorstel tot aankoop van een 4-tal perceelen aan de Lan- gegracht, de Tweelingstraat en de Achter Zandstraat, ten behoeve van de uitbreiding der Stedelijke Gasfabriek. (179) 7° Praeadvies op het verzoek van J. H. Sundermeyer om vergunning tot het bouwen van een houten schuur, in den tuin van perceel Zoeterwoudsche singel No. 57. (100) 8° Voorstel tot verhuring van het stalletje in het perceel Garen markt hoek Levendaal, aan de firma C. H. Tim- mermann Zn. (171) 9° Praeadvies op het verzoek van de drie samenwerkende bouwvakorganisaties om in bestekken van gemeentewer ken en in die van woningbouwvereenigingen, die finan- tiëelen steun van de gemeente genieten, de bepaling te doen opnemen, dat voegers als werknemers worden be schouwd en niet als onderaannemers. (161) 10° Voorstel tot verhooging van verschillende posten der be grooting, dienst 1918, waarvan de raming te laag is ge bleken. (177) 11° Voorstel tot verhooging en toevoeging van eenige posten aan de begrooting, dienst 1919. (172) 12° Voorstel: a. tot het aanvragen van een verhoogd voorschot en verhoogde bijdragen in de kosten van uitvoering van het bouwplan der Woningbouw vereeniging »Ons Belang" aan de Brorikhorststraat en omgeving; b. tot wijziging van het Raadsbesluit van 24 Mei 1918, gewijzigd bij dat van 17 April 1919, in zake het aan vragen en aanvaarden van het voorschot en de bij dragen sub a bedoeld. (164) 13° Voorstel tot verhooging van het tarief voor het loon der Waagwerkers. (168) 14° Praeadvies op het verzoek van de Besturen van een 5-tal Wijk verplegingen om verhooging van de aan die wijk- verplegingen toegekende subsidie. (165) 15° Voorstel om 10% van de uitkeeringen aan gedemobili- seerden, benevens de administratie- en verdere kosten, vanaf 6 Februari 1919 aan het Steuncomité Leiden, Oor logstoestand 1914, uit te keeren. (162) 16° Praeadvies op het verzoek der vereenigde Stoomwassche- rijen te Leiden om voor het deelnemen aan de Gemeen telijke Volksbewassching een weistandsgrens vast te stellen. (173) 17° Praeadvies op het verzoek van de afdeeling Leiden van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond, in zake toekenning van een vacantietoelage en vaststelling van uniforme diensttijden voor de technische en administra tieve ambtenaren. (163) 18° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 19 December 1918 (Gemeenteblad No. 46), bepalende het getal der scholen voor openbaar lager onderwijs te Lei den, den omvang van het onderwijs op elke school, den bijstand aan de hoofden der scholen te verleenen en de bezoldiging van het onderwijzend personeel. (166) 19° Verordening, houdende wijziging van het- Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad der gemeente Leiden, van 21 Januari 1904 (Gemeenteblad No. 1). (167) 20° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 December 1914 (Gemeenteblad No. 37), betreffende de levering van electiiciteit door de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. (175) 21° Voorstel tot nadere vaststelling van' den prijs van het gas. (174) 22° Verordening tot het weren van ontsierende reclame. (176) Tegenwoordig zijn 24 leden, nl. de heeren Wilmer, Planjer, Sijtsma, Jaeger, van Romburgh, Eerdmans, J. P. Mulder, van Tol, van der Eist, Heemskerk, Reimeringer, de Lange, Zwiers, van Hamel, Bots, Fokker, de Boer, Oostdam, van der Pot, van Gruting, Pera, Huurman, Hoogenboom en Briët. Afwezig zijn de heeren Knappert en van der Lip wegens uitstedigheid, Roem en A. Mulder wegens ongesteldheid, Sasse wegens verhindering en de heeren Timp en Boot. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 19 Juni 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Beschikkingen van Gedep. Staten op bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1918—1919. 2°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot wijziging der begrooting, dienst 1918, in verband met de verhooging van eenige posten, waar van de raming te laag is gebleken en tot wijziging der be grooting, dienst 1919, in verband met de belegging van een gedeelte der geldleening en de aan die leening verbonden kosten en ten behoeve van de kosten van vernieuwing van de Boterhuisbrug. 3°. Beschikking van den Commissaris der Koningin, hou dende benoeming van D. van Gruting en Mr. E. M. Meijers tot leden der Gezondheidscommissie. 4°. Missive van Gedep. Staten ten geleide van het Koninklijk Besluit van 14 Juni 1919, houdende goedkeuring van de ver ordening van 24 April 1919, tot wijziging van die op de hef fing eener plaatselijke directe belasting. 5°. Mededeeling van Dr. J. Huizinga dat hij de benoeming tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onder wijs aanneemt. 6°. Ontvangstbericht van Gedep. Staten van de verordening tot wijziging van die op de Markten. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van het Bestuur der Vereeniging »de Am- bachtsschoul" om verhooging van. de aan die inrichting toe gekende subsidie. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethou ders om praeadvies. 2°. Adhaesiebetuiging van de onderafdeeling Leiden en om streken van den Nederlandschen Bond van Gemeenteambte naren aan het adres van de afdeeling Leiden van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond, voorzooveel betreft de toe kenning eener vacantietoelage. Zal worden behandeld bij punt XVII der agenda. 3°. Adres van het Collegium Civitatis Academicae Lugduno Batavae Supremum in zake het te kort aan kamers voor de studenten. Dit adres luidt als volgt: Aan de Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verscholdigden eerbied te kennen Het Collegium Civitatis Academ cae Lugduno Batavae Supremum, te dezer zake domicilie kiezend, Breestraat 15a, dat het hem bekend is geworden, dat tegenover de groote vraag naar kamers, die telken jare valt waar te nemen tegen het begin van een nieuwe cursus aan de academie, zoo goed als geen aanbod bestaat; dat dit aan den eenen kant de huurprijzen omhoog jaagt, 's anderzijds vele a.s. studenten worden teleurgesteld, hetgeen ook voor Uwe gemeente zeer zeker ongewenscht is; dat het daarom besloten heeft in te grijpen, voor zoo ver in zijn vermogen ligt, om verandering in den ongewenschten toestand te brengen dat het, als een eerste stap, een diingend verzoek wenscht te richten tot Uw college, of U termen kunt vinden om in deze maatregelen te nemen ter leniging van dezen nood, of

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1