GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 117 IS6EKOMES NTlliKKV Leiden, 27 Juni 1919. na de vaststelling dei- verwarming van scholen en N° 177. Ten vervolge op ons voorstel van 12 Mei 1919 (lngek. Stukken No. 128), hebben wij de eer U mede te deelen, dat verhooging van de navolgende posten der gemeentebegrooting voor 1918 met de daarbij vermelde bedragen alsnog noodig is. Evenals in de beide voorgaande jaren is ook nu weder de o-'erschrijding van de meeste dier posten een gevolg van de buitengewone tijdsomstandigheden Zoo heeft de enorme stijging, meentebegrooting, van de prijzen der materialen en van de arbeidsloonen, overschrijding van het meerendeel der fabrieage- posten tengevolge gehad. Ook de voor verlichting en andere gemeentegebouwen beschikbaar gestelde bedragen bleken door het steeds duurder worden van de brandstollen en de verhooging van den gasprijs onvoldoende om de kosten te bestrijden en zullen, zonder uitzondering, belangrijk moeten worden verhoogd. Eveneens is dit het geval met de voor aanschaffing van leermiddelen, bureaubehoeften en drukwerk toegestane sommen. De prijzen, waarvoor de levering van leermiddelen en bureaubehoeften voor het jaar 1918 is aan genomen, zijn zeer veel hooger in sommige gevallen ruim 200% dan de toch ook al abnormaal hooge prijzen voor 1917, terwijl ook de kosten van het drukwerk- tengevolge van het nieuwe contract aanmerkelijk meer bedragen dan vroeger. Voorts zijn de financiëele gevolgen van de met ingang van 1 November 1918 toegekende loonsverhooging aan de gemeente werklieden en aan eenige groepen van lagere ambtenaren, krachtens besluit van Uwe Vergadering van 14 November j.l., nog niet op de begrooting geregeld, terwijl dit evenmin ge schied is met de kosten van aanleg van electrische verlich tingsinstallaties in verschillende verhuurde perceelen, waartoe wij bij raadsbesluit van 3 September j.l. (lngek. Stukken No. 222) machtiging ontvingen. Voorzoover de overschrijding een gevolg is van een van bovengenoemde omstandigheden zal, ter toelichting alleen het geraamde en het uit te geven bedrag worden vermeld. Slechts dan wanneer ook andere omstandigheden tot de overschrijding hebben bijgedragen, zal eene meer uitvoerige worden gegeven. De te verhoogen posten nu zijn: Volgn. 72 Schrijfloonen Het beschikbaar gestelde bedrag van ƒ2100. vereischt eene aanvulling met 113.77s. Volgn. 73 Schrijf- en bureaubehoeften, brief porten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven De kosten van schrijf- en bureaubehoeften, ge raamd op 900. bedroegen 2205.22, die van briefporten, vrachtloonen en andere kleine uitgaven, geraamd op 500.532.01. Deprijsverhooging van de schrijfmachinebe- noodigdheden heeft mede tot deze overschrijding bijgedragen. Volgn. 74 Druk- en bindwerk De kosten van druk- en bindwerk bedragen over 1918 12791.60s. Een bedrag van ƒ4700.was uitgetrokken. Volgn. 75. Kosten van het onderhouden en schoon houden van het gebouw of vertrek bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wethouders en voor de Secretarie der Gemeente De uitgaven zullen 6420.74sbedragen zij waren geraamd op f 6160 Eene verhooging van den post met 260.74s is dientengevolge noodig. Volgn. 76. Onderhoud en aankoop van meubelen voor die gebouwen of vertrekken De aanschaffing van gordijnen en een tafelkleed voor de kamer van den Wethouder van Financiën vereischte eene uitgave van 175. Volgn. 77. Kosten van verlichting en verwarming 2872.76s Deze kosten, geraamd op 2900.bedragen 5772.76s. Volgn. 78. Kosten van het abonnement op het Staatsblad, Provinciaalblad en de dag- week- of maandbladen en den aankoop van boeken Ook de verhooging van dit artikel is in hoofd zaak een gevolg van de tijdsomstandigheden. In velband met de hooge papier-prijzen enz. zijn toch de abonnementen voor eenige couranten en tijd schriften, alsmede de prijzen van boeken enz. ver- verhoogd. toelichting 113.77s 1337.83 8091.60 s 260.74 s 125.02 63.79 Volgn. 79. Kosten van uitgifte van het s'eno- grafiscn Verslag der Handelingen van den Ge meenteraad met de ingekomen stuiken 2361. Wegens den grooten omvang van het stenogra fisch Verslag en de Ingekomen Stukken is eene verhooging van den post, uitgetrokken op ƒ5000. met 2361.noodig. Volgn. 80. Kosten voor het Archief. 772.56 De kosten van aankoop van bureaubehoeiten. van het drukken van een supplement op den catalogus der bibliotheek en van verwarming en verlichting bedragen respectievelijk 30.13, ƒ108.75 en ƒ704.91 meer dan geraamd was. Met het oog op eenige overschotten op andere onderdeelen van het artikel kan evenwel met eene aanvulling ten bedrage van 772.56 worden volstaan. Volgn. 81. Kosten van aanplakken en omroepen 296.16s De kosten van aanplakken op de aanplakborden, geraamd op 155.bedragen, in hoofdzaak ten gevolge van den hoogen prijs van het plak meel, ƒ311,225, terwijl de verhooging, met ingang van 1 Januari 1918, van het tar ief voor het plaatsen der publicatiën in het Leidsch Dagblad van 4 cent op 6 cent per regel eene overschrijding van de toegestane som van 500.met 139.94 ver oorzaakte. Eene aanvulling van deri post met 296.16s is dientengevolge noodig. Volgn. 82. Kosten wegens het plaatsen van advertentiën538.45s De ten laste van dit artikel komende uitgaven zullen 788.45s bedragen; zij waren geraamd op ƒ250.-. In den loop van 1918 moesten vele advertentiën in de dag- en weekbladen Worden geplaatst voor de oproeping van sollicitanten naar verscheidene vacante gemeentebetrekkingen; bovendien werden ook de kosten der advertentiën belangrijk verhoogd. Volgn. 84. Reis- en verblijfkosten17.74 Op dit artikel moet een bedrag van 317.74 worden betaald. De raming was ƒ300. Volgn. 98. Kosten van toezicht op en van in vordering van de plaatselijke belastingen, c. Verdere kosten op de invordering vallende 2208.83 De uitgaven op dit uit verscheidene onder deelen bestaande artikel zullen 14856.83 bedragen zij waren geraamd op ƒ12648.De kosten van drukwerk en bureaubehoeften voor de kantoren van den Gemeente-Ontvanger, den Controleur der Gemeentebelastingen, den Directeur van |den Markt- en Havendienst en den Waag-en Ijkmeester waren veel hooger dan in vorige jarenbovendien zijn ook de ter belooning van de op de markten dienstdoende gemeentewerklieden uitgetrokken bedragen, tengevolge van de op 1 November 1918 ingegane loonsverhooging aanmerkelijk over schreden.. Eene verhooging van den post met 2208.83 is in verband met een en ander nood zakelijk. Volgn. 99. Teruggave van belasting 13583.085 De restitutiën van de plaatselijke directe be lasting, tengevolge van ingediende reclames en afschrijving wegens vertrek of overlijden, die van vergunningsrechten schoolgelden zullen ƒ19183.085 bedragen. De post, geraamd op 5600.-^-moet derhalve met ƒ13583.088 worden verhoogd. Volgn. iOl. Vergoeding aan het Rijk van pCt. van het onzuiver bedrag der grond- en per- soneele belasting ten behoeve der gemeente geheven, voor zoover de opcenten betreft7.23 Eene aanvulling van het artikel met 7.23 blijkt noodig. Een bedrag van ƒ3879.23 moet worden betaald; de raming was 3872.— Volgn. i05. Kleeding en uitrusting der politie dienaars en veldwachters4852.06s De bijslag op de kleeding der politiedienaren ingevolge raadsbesluit van 2 Mei 1918 vereischte eene extra-uitgave van ƒ5261.70. De extra-toelage voor aanschaffing van schoeisel, ingevolge raads besluit van 17 October 1918 vorderde eene uitgaaf van ƒ961.875. Wegens overschot uit anderen hoofde kan evenwel met eene verhooging van het artikel met ƒ4852.065 worden volstaan. Volgn. i06. Kosten van wachtgebouwen en bureaux alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen1850.36 De kosten van verlichting en verwarming der politiebureaux en van de politiewachthuizen, waarvoor een bedrag van 2050.was toegestaan, bedragen ƒ3917.03 en overtreffen derhalve de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1