DONDERDAG 19 JUNI 1919. 1G3 Zitting Tan Donderdag 19 Juni 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr. N. C. DE GIJSELA AR. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (146) 2° Benoeming van een Keurmeester bij den Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren, en voorstel om den te benoemen Keurmeester alsnog van eene formeele aanstelling als tijdelijk hulpkeurmeester te voorzien. (148) 3° Praeadvies op het verzoek van J. P. Tuyt om eervol ontslag als buitengewoon geneesheer aan de gestichten «Endegeest", «Voorgeest" en «Rhijngeest". (147) 4° Praeadvies op het verzoek van B. J. Akkerman om eervol ontslag als 2e Amanuensis aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens en als Amanuensis aan het Gymnasium. (154) 5° Voorstel tot wijziging der begrooting, dienst 1919, in verband met de hoogere uitgaven voor de aanschaffing van monsters, chemicaliën, enz. ten behoeve van den Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren. (149) 6° Voorstel tot het aangaan van een overeenkomst met de gemeente Sassenheim, inzake de aansluiting van die gemeente aan den Leidschen Keuringsdienst van Eet- en Drinkwaren. (150) 7° Praeadvies op het verzoek van de Gemeentewerklieden- vereeniging «Recht en Plicht", in zake de e.v. toekenning van pensioen over de jaren, gedurende welke eenige gemeentewerklieden in dienst van de pachters dér Gemeentereiniging zijn werkzaam geweest. (150) 8° Verordening, houdende wijziging der verordening van den 26en Mei 1898 op de Markten (Gem.blad No. 10). (145) 9° Verordening, regelende de uren, waarop het bureau van den Burgerlijken Stand te Leiden voor het publiek is geopend. (155) 10° Voorstel tot wijziging van het Raadsbesluit van 16 Januari 1919, in zake de maandelijksche bijdragen aan het Steun comité en het Crisiscomité en tot vaststelling van den desbetreflenden begrootingsstaaL (151) 11° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de meerdere kosten van herstelling van de Zijlpoortsbrug. (156) 12° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de ver betering van de bureaux der Gemeente-Secretarie en van het kantoor van den Gemeente-ontvanger. (152) 13° Praeadvies op de missive van Gedep. Staten in zake de beide gedeeltelijke herzieningen van het uitbreidingsplan vastgesteld bij raadsbesluit van 17 April 1919. (157) Tegenwoordig zijn 23 leden, nl. de'heeren de Boer, A. Mul der, van Tol, Planjer, Zwiers, Oostdam, de Lange, Sijtsma, Heemskerk, J. P. Mulder, van der Eist, Wilmer, Pera, Boot, Bots, van Hamel, van der Pot, van der Lip, van Gruting, van Romburgh, Hoogenboom, Eerdmans en Huurman. Afwezig zijn de heeren Knappert en Reimeringer wegens uitstedigheid, Roem wegens ongesteldheid, Sasse wegens ver hindering, Timp wegens familie-omstandigheden, Fokker wegens ambtsbezigheden en de heeren Jaeger en Briët. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 22 Mei 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter. M. H. Alvorens over te gaan tot de be handeling van de ingekomen stukken, wensch ik hier even een woord van gelukwensch te spreken tot den heer de Lange, die na eene ernstige ongesteldheid weder in ons midden is verschenen. Ik geloof met aller instemming te spreken, wan neer ik zeg, dat mij dat zeer verheugt en ik hoop, dat de heer de Lange in goede gezondheid nog langen tijd de belangen van de gemeente moge behartigen. {Teekenen van instemming). De heer de Lange. M. d. V. Ik dank U voor Uwe vrien delijke woorden. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot wijziging der begrooting, dienst 1918, in zake de woningvoorschotten aan de Vereeniging tot be vordering van den bouw van Werkmanswoningen. 2#. Idem als voren ten geleide van het goedgekeurd raads besluit lot wijziging van dat van 16 Maart 1916, in zake het aanvragen en aanvaarden van Rijksvoorschotten en bijdragen ten behoeve van de uitvoering der bouwplannen van de Ver eeniging tot bevordering van den bouw van Werkmans woningen. 3°. Mededeeling van P. A. Wisse dat hij zijne benoeming tot onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 1 aanneemt". 4°. Dankbetuiging van de afdeeling van den Roomsch- Katholieken Bond van Politie-ambtenaren «St. Michaël" te Leiden, voor dé salarisverbetering van het politiepersoneel. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot wijziging der begrooting, dienst 1918, ten behoeve van de bijdrage aan het Steuncomité en aan het Crisiscornité. 6°. Idem als voren ten geleide van de goedgekeurde raads besluiten tot verkoop van een gedeelte der Fabiaanspoort aan H. Borgerding, tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van eenige terreinstrooken aan den Zijlsingel, tot verhuring van het perceel Aalmarkt 5 aan G. Borrani, tot verhuring van het bovenhuis Hoogewoerd 5 aan de Wed. F. A. Langeveld en tot verhuring van den stal en het voor malig koetshuis van perceel Garerimarkt hoek Levendaal aan de firma C H. Timmermann en Zn. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van Mej W. F. van der Laken om haar echt genoot aan te stellen als vast gasfitter. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. 2°. Verzoek van L. J. Pierlot e. a. om voor de bediening door de Gemeentelijke Waschinriehting een weistandsgrens te stellen. 3°. Verzoeken van C. Hennes en Ph. de Vries om eervol ontslag als leeraar in de Gymnastiek aan verschillende on derwijsinrichtingen. 4°. Adres van de afdeeling Leiden van den Centralen Neder- landschen Ambtenaarsbond, in zake toekenning van een vacantietoelage en vaststelling van uniforme diensttijden voor technische en administratieve ambtenaren en adhaesiebetui- gingen aan dat adres van de afdeeling Leiden van den Bond van Technici en van het Nationaal Verbond van Gemeente ambtenaren. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 5°. Verzoek van B. Robbers, zwembaas en hoofdbrandstof- fencontroleur, om hem te plaatsen in groep 5 van staat A der salaris verordening of althans zijn loon met het in die groep bepaalde gelijk te stellen en het hem te veel uitbetaald loon niet terug te vorderen. Dit verzoek luidt als volgt: Leiden, 16 Juni 1919. Geeft met den meest verschuldigden eerbied te kennen ondergeteekende, Barend Robbers, Zwembaas en Hoofdbrand- stoffencontroleur in dienst der Gemeente Leiden, dat hij bij besluit van de Commissie van Fabricage dd 31 October 1918 No. 306, tot den rang van Hoofdbrandstofïencontroleur werd bevorderd; dat bij ditzelfde besluit werd bepaald dat hij werd ingedeeld in de 5de groep van staat A behoorende bij de verordening van 31 Januari 1918, (Gemeenteblad No. 3); dat hem bij de uitbetaling van zijn loon bleek dat hij volgens de verordening van 1 Mei 1919 (Gemeenteblad No. 15) opnieuw in de 5de groep van staat A, behoorende bij die verordening, was ingedeeld; dat de Commissie van Fabricage naar aanleiding van een schrijven van Burgemeester en Wethouders dd Juni 1919, No. 12 B/26 R, bij haar besluit van 12 Juni 1919 No. 150 op haar besluit van 31 October 1918 No. 306 terug kwam en daarbij bepaalde in afwijking van haar besluit van 31 October 1918 No. 306, dat de Hoofdbrandstofïencontroleur B. Robbers, als zoodanig geplaatst bleef in de 4de groep van staat A, behoorende bij de Salarisverordening, ook zooals die gewijzigd is bij verordening van 14 November 1918 (Gemeenteblad No. 44) en van 1 Mei 1919 (Gemeenteblad No. 15); dat dit laatste besluit voor hem een zeer groote teleur stelling is, te meer nog daar uit dit besluit volgt dat het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1