DONDERDAG 22 MEI 1919. 153 Zitting van Donderdag 22 Hei 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer J. A. VAN HAMEL. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een Directeur der Gemeentelijke Reini ging. (141) 2° Benoeming van 4 leden van de Schattingscommissie, bedoeld in art. 57 der wet op de Inkomstenbelasting 1914. (142) 3° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 1. (137) 4° Praeadvies op het verzoek van E. G. Vorsselman om eervol ontslag als onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 2. (138) 5° Praeadvies op het verzoek van Mej. J. P. van den Berg om eervol ontslag als onderwijzeres aan de Buitengewone school voor Lager Onderwijs. (127) 6° Voorstel om aan het genootschap »Mathesis Scientiarum. Genitrix" het kosteloos gebruik af te staan van eenige lokalen der Stads-Gehoorzaal, ten behoeve van het hou den der algemeene vergadering en van de tentoonstelling van door de leerlingen vervaardigde werkstukken. (129) 7° Voorstel tot bestendiging van de huur van het boven huis van het perceel Hoogewoerd No. 5 aan de weduwe Langeveld. (139) 8° Voorstel tot verhuring van het perceel Aalmarkt No. 5 aan G. Rorrani. (140) 9° Voorstel tot verhuring van een gedeelte van het perceel Garenmarkt hoek Levendaal, aan de firma C. H. Tim- mermann en Zn. (143) 10° Voorstel tot kostelooze overname in eigendom en onder houd bij de gemeente van eenige terreinstrooken aan den Zijlsingel,-deel uitmakende van de kadastrale perceelen Sectie K, Nis 624 tot en met 627, 2317 en 1381 tot en met 1390. (135) ll6 Voorstel: a. tot het verklaren dat een gedeelte van de Fabiaans- poort aan de Steenstraat niet meer voor den openbaren dienst bestemd zal zijn. b. tot verkoop van dat poortgedeelte aan H. Borger- ding. (130) 12° Voorstel tot wijziging der begrooting, dienst 1919, in verband met de belegging van een gedeelte der onlangs aangegane geldleening en de aan het sluiten dier leening verbonden kosten. (131) 13° Voorstel tot verhooging van eenige posten der begrooting, dienst 1918, waarvan de raming te laag is gebleken. (128) 14° Voorstel om aan de school der 3e klasse No. 4 aan de Duyvenbodestraat een vervolgklasse met éénjarigen cur sus te verbinden. (132) 15° Voorstel om aan het gilde der Waagwerkers ook over het jaar 1919 een extra toelage toe te kennen. (133) 16° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 14 November 1918 (Gem.bl. No. 43), regelende desamen- stelling van de Bureaux van Gemeentewerken, van de Gemeentelijke Reiniging en van het Bouw- en Woning toezicht. (141) 17° Voorstel: a. om de eigenaren van de sloot, gelegen ten oosten van den Haarlemmertrekvaartweg, te gelasten deze sloot te dempen en te rioleeren; b. om aan die eigenaren een bijdrage in de dempings- en rioleeringskosten in uitzicht te stellen; c. om in verband met de sub b bedoelde toezegging en de kosten van verbetering van den Haarlemmertrek vaartweg, een bedrag van 3600.beschikbaar te stellen. (136) 18® Voorstel: a. tot afwijzing van de verzoeken van L. H. van der Geest e.a. en A. P. van der Geest e.a., in zake de ver laging van de Tweede Driegaten- of Boterhuisbrug in den Zijldijk; b. tot beschikbaarstelling van gelden voor de vernieuwing van de sub a bedoelde brug. (134) 19° Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 19181919. (126) Tegenwoordig zijn 25 leden, n.l. de heerenvan Romburgh, Heemskerk, Sijtsma, A. Mulder, Planjer, van Tol, Pera, Zwiers, Hoogenboom, van der Eist, üostdam, Wilmer, Eerdmans, Boot, J P. Mulder, van Hamel, van der Lip, Bots, van der Pot, Fokker, Sasse, Huurman, van Gruting, de Boer en Briët. Afwezig zijn de Burgemeester en de heeren: Knappert, wegens uitstedigheid, Reimeringer, wegens verhindering, Roem en de Lange, wegens ongesteldheid, en de heeren Timp en Jaeger. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 1 Mei 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter. Mijne Heeren. Van H. M. de Koningin is ingekomen een dankbetuiging voor de aangeboden geluk- wenschen bij gelegenheid van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen 1°. Ontvangstbericht van Gedep. Staten van de verordening op de beperking van den nachtarbeid, tevens houdende verbod van Zondagsarbeid in broodbakkerijen. 2°. Beschikking van den Commissaris der Koningin houdende benoeming van Mr. A. L. F. M. Tepe tot lid der Gezondheids commissie. 3°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot verpachting van de bediening der buffetten in de Gehoorzaal, tot verpachting van de exploitatie van den Burcht en de Graanbeurs en tot verhuring van het bovenhuis aan de Garenmarkt No. 6a. 4°. Dankbetuiging van R. van Ammers voor de nadere vaststelling van zijn jaarwedde als Directeur der Licht fabrieken. 5°. Missive van de afd. Leiden van den Algemeenen Bond van Politiepersoneel in Nederland, houdende dankbetuiging voor de verhooging der salarissen, al zijn een 2-tal verzoeken nog niet ingewilligd. Deze missive luidt als volgt: Leiden, 6 Mei 1919. Aan den Raad der gemeente Leiden. Namens en in opdracht van den Algemeene Bond van Politie personeel in Nederland Afdeeling Leiden, geven ondergetee- kende Y. Kuipers en W. Post respectievelijk Voorzitter en Secretaris van genoemde Afdeeling eerbiedig te kennen Dat zij hun oprechten dank betuigen aan den Edelachtbare Heeren Burgemeester en Wethouders alsmede aan de op 14 November 1918 uit U midden benoemde Commissie tot her ziening der salarissen van het Gemeentepersoneel en verder aan de Edelachtbare Heeren Raadsleden voor het in de Raads zitting van 1 Mei j.l. aangenomen voorstel tot verhooging onzer salarissen Dat zij niet kunnen verhelen dat zij hierdoor financioneel weder aanmerkelijk zijn vooruitgegaan Dat zij echter hoewel dankbaar niet geheel voldaan kunnen zijn: 1°. Zoolang niet is voldaan aan hun wensch betreffende af schaffing van het klasse-stelsel beneden den rang van Hoofd- agent. 2°. Het salaris op dat peil is gebracht vermeld in hun adres aan bovenvermelde Salariscommissie van 7 Februari 1919 en van 28 April 1919 verzonden aan den Raad der ge meente Leiden. Namens de Alg. Bond van Politiepersoneel in Nederland Het Bestuur van de Afdeeling Leiden. Y. Kuipers Voorzitter. W. Post Secretaris. 6°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van een 5-tal perceelen in de Speksteeg en aan de Langegracht ten behoeve van de Gasfabriek en tot wijziging der begrooting, dienst 1918, in verband met het woningvoorschot aan de Woningbouw- vereeniging »Ons Belang". 7°. Idem alsvoren ten geleide van de goedgekeurde ge- meentebegrooting, dienst 1919. 8°. Mededeelirig van Dr. Th. W. v. Lidth de Jeude dat hij de benoeming tot lid van het Bestuur der Vereeniging tot bevordering van den bouw van werkmanswoningen aanneemt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1