DONDERDAG 24 APRIL 1919. Zitting ran Donderdag 24 April 1919. Geopend des namiddags te één uur. Voorzitterde Heer Burgemeester Jhr. Mr. N. C. DE GIJSELAAR. Te behandelen onderwerpen: 1° Praeadvies op het verzoek van Mr. J. E. Heeres om eervol ontslag als Regent van het Geref. Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (103) 2° Benoeming van een Regent van het Geref. Minne-of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (102) 3° Verzoek van H. W. Blüte om bestendiging in debetrek king van Schoolarts. (104) 4* Idem als voren van J. A. Schreuder. (104) 5° Idem als voren van J. A. Duffels. (104) 0° Idem als voren van G. Kapsenberg. (104) 7° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 2. (105) 8° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 3. (105) 9° Vaststelling van de jaarwedden van de tijdelijke leeraressen in de geschiedenis en aardrijkskunde en in deEngelsche taal en letterkunde aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes. (108) 10* Voorstel: a. tot vaststelling van de bedragen over het jaar 1918 besteed voor normale uitbreidingen der Gasfabriek en der Electriciteitsfabriek b. tot aanvulling van het uitbreidingskapitaal der Gas fabriek en dat der Electriciteitsfabriek c. tot vaststelling van den desbetrefïenden begrootingsstaat. (109) 11 Voorstel tot aankoop ten behoeve van de Gasfabriek van een 5-tal perceelen gelegen aan de Speksteeg en de Lange- gracht en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (110) 12° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de meerdere kosten van afkoop van de huur van het onlangs aangekocht perceel Sectie M No. 853 bewesten bet Raamland. (111) 13° Voorstel tot wijziging van de begrooting, dienst 1919, in verband met de bedenkingen van Gedeputeerde Staten ten opzichte van volgn. 60 der ontvangsten «Bijzondere voor ziening in de kosten, voortvloeiende uit de buitengewone tijdsomstandigheden". (106) 14° Voorstel: a. tot wijziging van het Raadsbesluit van 16 Maart 1916, in zake het aanvragen en aanvaarden van Rijksvoorschot ten en bijdragen ten behoeve van de uitvoering van de beide bouwplannen der Vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen op het z.g. Kooi- terrein en ten noorden en ten zuiden van het aan te leggen Volkspark b. tot vaststelling van desbetreffende begrootingsregeling; c. tot het aanvragen van hoogere voorschotten en bijdragen in de kosten van uitvoering der sub a bedoelde bouw plannen, dan reeds bij Kon. Besluiten van 20 Juli 1918, Nis 72 en 74 zijn verleend. (107) 15° Voorstel tot tijdelijke sluiting van de Centrale Keuken. (113) 16° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 25 October 1917 (Gem.blad No. 34), op de heffing eener plaatselijke directe belasting naar het inkomen te Leiden. (100) Tegenwoordig zijn 25 leden, n.l. de heeren: Wilmer, de Boer, van Romburgh, Planjer, Zwiers, Knappert, Eerdmans, A. Mulder, van Hamel, Bots, van der Pot, van der Lip, van Tol, Reimeringer, Heemskerk, Jaeger, Sijtsma, J. P. Mulder, van Gruting, Pera, Oostdam, Briët, Boot, Hoogenboom en Sasse. Afwezig zijn de heeren: Fokker, wegens ambtsbezigheden, van der Eist, wegens uitstedigheid, Timp, wegens verhinde ring, Roem en de Lange, wegens ongesteldheid en de heer Huurman. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 17 April 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter. Mijne Heeren! Op 19 April j.l. is aan Z. K.H. Prins Hendrik der Nederlanden ter gelegenheid van Hoogstdeszelfs verjaardag een brief van gelukwenschen ge zonden, waarop eene telegraphische dankbetuiging is ontvangen. De Voorzitter deelt mede, dat is ingekomen Mededeeling van G. van Driel dat hij de benoeming tot lid van het bestuur der vereeniging »de Ambachtsschool' aan neemt. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 19191920. Worden gesteld in handen der Reclame-Commissie. 2°. Verzoek van de afd. Leiden van den Bond van Ned. Chr Houtbewerkers om niet toe te staan dat botervaten van beuken- of without worden vervaardigd. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om praeadvies. 3°. Amendement van den heer Wilmer op de Verordening, tot wijziging van die op de heffing van eene plaatselijke directe belasting. Zal worden behandeld bij punt 16 der agenda. Aan de orde is thans: I. Praeadvies op het verzoek van Mr. J. E. Heeres om eervol ontslag als Regent van het Geref. Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (Zie Ing. St. No. 103). Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming over eenkomstig het praeadvies besloten. II. Benoeming van een Regent van het Geref. Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (Zie Ing. St. No. 102). De Voorzitter. Mag ik den heeren Zwiers, Wilmer, Eerd- mans en J. P. Mulder verzoeken het stembureau te willen uitmaken Wordt benoemd met 16 stemmen de heer J. A. Prins; de heer B. J. J. N. Troost verkreeg 2 stemmen. III. Verzoek van H. W. Blöte om bestendiging in de be trekking van schoolarts. (Zie Ing. St. No. 104). Met algemeene (18) stemmen wordt de heer H. W. Blöte voor het tijdvak van 1 April 1919 tot 1 April 1920 in de betrekking van schoolarts bestendigd. IV. Verzoek van J. A. Schreuder om bestendiging in de betrekking van schoolarts. (Zie Ing. St.. No. 104). Met algemeene (18) stemmen wordt de heer J. A. Schreuder voor het tijdvak van 1 April 1919 tot 1 April 1920 in de betrekking van schoolarts bestendigd. V. Verzoek van J. A. Duffels om bestendiging in de be trekking van schoolarts. (Zie Ing. St. No. 104). Met algemeene (18) stemmen wordt de heer J. A. Duffels voor het tijdvak van 1 April 1919 tot 1 April 1920 in de betrekking van schoolarts bestendigd. (De heer van Gruting komt ter vergadering.) VI. Verzoek van G. Kapsenberg om bestendiging in de betrekking van schoolarts. (Zie Ing. St. No. 104.) Met algemeene (19) stemmen wordt de heer G. Kapsenberg voor het tijdvak van 1 April 1919 tot 1 April 1920 in de betrekking van schoolarts bestendigd. VII. Benoeming van een onderwijzer aan de school der derde klasse No. 2. (Zie Ing. St. No. 105.) Wordt benoemd met 18 stemmen de heer C. A. C. van Uythoven; de heer L. de Bruyne verkreeg 1 stem, terwijl 1 blanco biljet van onwaarde was.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1