DONDERDAG 3 APRIL 1919. 59 Zitting van Donderdag 3 April 1919. Geopend des namiddags te één uur. Voorzitter: de heer J. A. van Hamel. Te behandelen onderwerpen: 1° Beëediging en installatie van het nieuw benoemd raads lid H. J. Planjer. 2° Benoeming van een lid der Plaatselijke Schoolcommissie. (68) 3° Praeadvies op het verzoek van A. Kist om bestendiging in de betrekking van Stadsgeneesheer. (69) 4° Praeadvi-'s op het verzoek van H. P. Hoestra om eer vol ontslag als onderwijzer aan de school der 3de klasse No. 4. (70) 5° Voorstel tot verhooging der begrooting, dienst 1919, ter voorziening in de beboette aan kasgeld. (71) 6° Voorstel tot verhuring van eenige perceelen land benoorden den Lagen Rijndijk aan J. de Graaf. (76) 7° Voorstel tot wijziging van het Raadsbesluit van 13 Maart j.l. in zake den aankoop van het Zuidwestelijk gedeelte van perceel Sectie A n° 3701, gemeente Leiderdorp. (77) 8° Verordening tot intrekking van de verordening van 14 Februari 1918 (Gem. Blad No. 8) op de beperking van de verlichting van winkels. (72) 9° Verordening tot wijziging van de verordening van 18 Januari 1917 (Gem. Blad No. 5) op vergunnings- en ver- lofslocaliteiten en logementen. (72) 10* Praeadvies op 'net verzoek van de Duurtecommissie uit de Leidsche Arbeidersbeweging, in zake de invoering van een progressieve gasprijsregeling. (74) 11° Praeadvies op het verzoek van de afd. Leiden van den Revolutionairen Socialistischen Vrouwenbond, in zake ver laging van den gasprijs en goedkoopere beschikbaarstel ling van distributieartikelen. (75) 12° Praeadvies op het verzoek van de vereeniging «School kindervoeding" om toekenning van een extra-subsidie ad f 5000. -(78). 13° Voorstel: a. in zake de verhooging van de jaarwedde der Wet houders b. tot vaststelling van eene verordening, regelende de pensionneering der Wethouders. (66) 14° Verordening op de heffing van rechten voor het verrichten van werkzaamheden door den gemeentelijken ontsmet- tingsdienst. (73) 15° Verordening op de invordering van rechten voor het ver richten van werkzaamheden door den gemeentelijken ont- smettingsdienst. (73) 16* Verordening, houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens te Leiden. (1, 19 en 80) 17° Verordening, houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan het Gymnasium te Leiden. (1, 19 en 80) 18° Verordening, regelende de jaarwedden der leeraressen en leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te Leiden. (1, 19 en 80) 19° Voorstel tot intrekking van het Raadsbesluit van 26 Juni 1913, waarbij het perceel Pieterskerkgracht n° 5 aan den leeraar in de gymnastiek M. A. A. Steyns werd aange wezen als kostelooze ambtswoning, met genot van vrij licht en duinwater. (80) 20° Verordening tot beperking van den nachtarbeid, tevens houdende verbod van Zondagsarbeid in broodbakkerijen te Leiden. (53 en 79) Tegenwoordig zijn 26 leden, n.l. de heeren van Tol, Zwiers, Bols, van Gruting, Heemskerk, de Boer, Boot, Knappert, van der Lip, van der Pot, Eerdmans, Reimeringer, van der Eist, Wilmer, Briët, Hoogenboom, Sijtsma. J. P. Mulder, Planjer, Oostdam, van Romburgh, Timp, Fokker, Pera, Huur man en van Hamel. Afwezig zijn de Burgemeester, de heeren Roem en de Lange wegens ongesteldheid, de heer' Sasse wegens verhindering en de heeren A. Mulder en Jaeger. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 13 Maart 1919 worden goedgekeurd. I. Beëediging en installatie van het nieuw benoemd raads lid II. J. Planjer. De lieer Planjer, Hoor den Secretaris binnengeleid, legt de door de Wet gevorderde eeden in handen van den Voor zitter af. De Voorzitter. Ik heet den heer Planjer welkom in ons midden en ik hoop en vertrouw, dat hij met ijver en opge wektheid de belangen van de gemeente zal behartigen. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Beschikking van Gedep. Staten op bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting. 2°. Mededeeling van Dr. W. Th. M. Weebers dat hij de benoeming tol curator van het Gymnasium aanneemt. 3°. Mededeeling van P. M. van Sermondt dat hij de be noeming tot onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse aanneemt. 4°. Mededeeling van Gedep. Staten dat de uitkeeririg, in gevolge de Wet van 24 Mei 1897, over elk der eerste drie kwartalen van 1919 is vastgesteld op 33203. 5°. Mededeeling van Gedep. Staten dat ten behoeve van de Hoogere Burgerschool voor Jongens een Rijkssubsidie over 1919 is toegekend van 12333,33. 6°. Mededeeling van Gedep. Staten dat de Rijksbijdrage, krachtens art. 48 der Wet op het Lager Onderwijs, over 1919 is bepaald op 118985. 7°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van het aan het Raam land grenzend perceel Sectie M No. 853 en van eenige per ceelen gelegen tusschen den Zoeterwoudschen Singel en den Hnogen Rijndijk; tot aankoop van de perceelen Speksteeg Sectie B Nis 2180 tot en met 2184 en 2340; tot aankoop van het perceel Pickéstraat 43 te Noord wijk; tot onderhandsche opdracht van de levering van 6 noodwoningen op het ter rein aan de Magdalena Moonsstraat; tot verhuring van het voormalige Pesthuis aan den Staat der Nederlanden; tot in gebniikgeving .'an grond aan het Raamland voor tuintjes aan de Vereeniging van bewoners van de Heerenstraattot verhuring van een open terrein aan het Levendaal aan J. van Weeren Hzn. en tot wijziging der begrooting, dienst 1919, ten behoeve van de kosten van aankoop der aan- en nabij het Raamland gelegen perceelen, van die tot doortrek king van de Burggravenlaan, van die voor de stichting van 6 noodwoningen, van die tot aankoop van de aan de Spek steeg gelegen perceelen en van die tot aankoop van het per ceel Pickéstraat 43 te Noordwijk. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de afdeeling Hazerswoude en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, om de ver ordening op de weegloonen en plaatsgelden aan de Gemeente- waag in dien zin te wijzigen, dat botervaten van beukenhout mogen worden vervaardigd. Wordt, als zijnde ongezegeld, ter zijde gelegd. 2°. Verzoek van het Plaatselijk Arbeids-Secretariaat om maatregelen te nemen tot verschaffing van productief werk, subsidiair de bijdrage aan het Steuncomité te verhoogen. De heer Sijtsma. M. d. V. Ik zou eene enkele opmerking willen maken, niet over, maar naar aanleiding van het adres. Er wordt in het adres gevraagd naar productief werk. Nu is mij dezer dagen medegedeeld en bij informatie is mij gebleken juist te zijn, dat door de Vereeniging tot bevordering van den Bouw van Werkmanswoningen, het bewerkte hout van buiten wordt ingevoerd. Eu nu wil ik daar de aandacht eens op vestigen. Er worden tegenwoordig ter bestrijding van de werkeloosheid tal van werken ter hand genomen. Nu lijkt mij ook bij een weik dat indirect uitgaat van de gemeente noodig dat het bewerkt hout, zooals deuren en kozijnen, zooveel mogelijk in de gemeente wordt bewerkt en in dat verband zou ik eens willen weten of en zoo ja waarom die artikelen van buiten de ge meente worden ingevoerd. Wanneer het werkelijk juist is, moeten er dunkt mij, afdoende maatregelen worden genomen, dat alle werken, die hier in Leiden worden uitgevoerd, ook door bouwvereenigingen, in de stad blijven. Eu nu meen ik dat ik deze kwestie bij dit punt wel ter

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1