DONDERDAG 13 MAART 1919. 43 Zitting van Donderdag 13 Maart 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde heer Burgemeester Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Te behandelen onderwerpen: 1° Onderzoek van den geloofsbrief van het nieuw benoemd raadslid H. J. Planjer. 2° Benoeming van een lid van het Hoofdstembureau in Kies kring I voor de verkiezing van de leden van den Gemeente raad. (63) 3° c. q. Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Hootdstembureau in Kieskring 1 voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad. (63) 4° Aanwijzing van leden van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervangers op te treden van den Burge meester, als Voorzitter van het stembureau in het eerste stemdistrict voor de stemming ter benoeming van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. 5° Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van het stembureau in het eerste stemdistrict en van voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de overige stem- bureaux voor de stemming ter benoeming van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland 6° Benoeming van een Curator van het Gymnasium. (51) 7° Benoeming van een onderwijzer aan de Jongensschool 2e klasse. (52) 8* Voorstel tot verhuring van een open terrein, deel uit makende van het complex perceelen, Garenmarkt hoek Levendaal, aan J. van Weeren Hzn. (59) 9° Voorstel tot uitgifte van de perceelen Sectie M Nis 867 en 868, beide deel uitmakende van het Raamland, ten behoeve van den aanleg van volkstuintjes. (60) 10° Voorstel tot het verstrekken van een bedrijfskapitaal aan het Openbaar Slachthuis en tot beschikbaarstelling van de daarvoor benoodigde gelden. (54) 11° Voorstel tot aankoop, ten behoeve van de Electriciteits- fabrïek, van het perceel Pickéstraat No. 43 te Noordwijk en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (55) 12° Voorstel tot aankoop, ten behoeve van de Gasfabriek, van de perceelen gelegen aan de Westzijde van de Speksteeg, Sectie B, Nis. 21802184 en 2340, tot beschikbaarstelling van de voor dieD aankoop benoodigde gelden en in zake de onteigening van de overige aan de Westzijde van de Speksteeg gelegen perceelen. (56) 13° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van den bouw van eene centrale werkplaats op het terrein van het Krankzinnigengesticht »Endegeest." (57) 14° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van den bouw van nog een 6-tal noodwoningen op het terrein aan de Magdalena Moonsstraat en tot onder- handsche opdracht van de levering dier woningen aan J. W. Reyneveld. (61) 15° Voorstel tot verhuring van het voormalige Pesthuis c.a. aan den Staat der Nederlanden en tot wijziging van het Raadsbesluit van 28 Juni 1918; inzake de verhuring van de perceelen weiland in den Pesthuispolder, Sectie L Nis 552 en 1199 aan den Staat der Nederlanden. (62) 16° Voorstel: a. tot aankoop van het aan het Raamland grenzende perceel Sectie M. No. 853 en tot, aankoop of overname van eenige perceelen gelegen tusschen den Zoeterwoudschen Singel en den Hoogen Rijndijk, in verband met het maken van een verbindingsweg tusschen de verlengde Burggraven laan en den Zoeterwoudschen Singel; b. om aan een gedeelte van het Raamland eene andere bestemming te geven, dan waartoe bij raadsbesluit van 18 December 1913 werd besloten; c. tot beschikbaarstelling van gelden voor den aankoop sub a bedoeld en voor de doortrekking van de Burg- gravenlaan met zijtak naar den Zoeterwoudschen Singel. (58) 17° Verzoeken om afschrijving van plaatselijke directe belas ting, dienst 19181919. (64) 18° Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 19181919. (65) Tegenwoordig zijn 25 leden, nl. de heeren Oostdam, J. P. Mulder, van Hamel, Sijtsma, van Romburgh, Heemskerk, de Lange, Boot, de Boer, A. Mulder, Wilmer, van der Eist, Zwiers, Reimeringer, Bots, van Tol, Pera, van der Lip, Briët, van der Pot, Huurman, Timp, Sasse, van Gruting en Hoogenboom. Afwezig zijn de heeren Roem en Eerdmans wegens onge steldheid, verder de heeren Fokker, Jaeger en Knappert. Er is een vacature. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 20 Februari 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Beschikking van den Commissaris der Koningin, hou dende eervol ontslag aan Mr. J. H. Goudsmit als lid dei- Gezondheidscommissie. 2*. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van de perceelen Üost- dwarsgracht 2632 en Langegraeht 54 en tot beschikbaar stelling van de daarvoor benoodigde gelden, tot aankoop van de perceelen onder Leiden en Leiderdorp, bezuiden den spoorweg Leiden—Hoofddorp en tot beschikbaarstelling van de daarvoor benoodigde gelden, tot aankoop van het perceel Nieuwsteeg 4 en 4a en tot beschikbaarstelling van dé voor dien aankoop benoodigde gelden. 3°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd 2e suppletoire kohier der plaatselijke directe belasting. 4°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot verhuring van de veilingloods, c. a. aan de Boommarkt aan de Leidsche Tuinderspatroonsver- eeniging. 5°. idem als voren ten geleide van het goedgekeurd raads besluit tot verkoop van een terrein gelegen ten noorden van den Lagen Rijndijk en ten oosten van het aan te leggen Volkspark aan de Woningbouwvereeniging »de Eendracht". 6®. Idem als voren ten geleide van het goedgekeurd raads besluit in zake het verleenen van een voorschot van ten hoogste f 852786.aan dezelfde vereeniging ten behoeve van den bouw van 124 woningen op het terrein, ten noorden van den Lagen Rijndijk en ten oosten het aan te leggen Volkspark. Worden achtereenvolgens voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de afdeeling Leiden van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht om vergunning tot het uitsteken van de vlag der vereeniging uit het Raadhuis, op den dag, waarop het vrouwenkiesrecht in het Staatsblad verschijnt. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 2°. Verzoek van de Vereeniging »Schoolkindervoeding" om toekenning van een extra subsidie van f 5000. 3®. Verzoek van de samenwerkende Bouwvakarbeidersbon den te Leiden, om in de bestekken zoodanige wijziging te brengen dat de 8-urendag wordt ingevoerd zonder financieel nadeel en bij regen- en ziekteverzuim 75 van het loon wordt uitgekeerd. Worden gesteld in handen van Burgemeester en Wethou ders om praeadvies. 4°. Adres van de afdeeling Leiden van den Centralen Neder- landschen Ambtenaarsbond, in zake bespoediging van de voorstellen der Commissie ad hoc in zake de salarisregeling. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 5°. Verzoek van H. Botermans, niet-eervol ontslagen Hoofd timmerman bij de Gemeentewerken, om hem alsnog het recht op pensioen toe te kennen, zoowel voor zich als voor zijne echtgenoote. Dit verzoek luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. Edelachtbare Heeren, Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, Hubertus Botermans, thans wonende 's-Gravenhage, Kepplerstraat No. 132; dat hij als Hoofdtimmerman bij de Gemeentewerken ten gevolge van een, U zekerlijk wel bekend feit, op 1 Januari j.l. niet eervol uit den Gemeentedienst werd ontslagen;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1