DONDERDAG 20 FEBRUARI 1919. 31 Zitting van l>onderdag 20 Februari 1919. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitterde heer Burgemeester Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijsela ar. Te behandelen onderwerpen: 1° Aanwijzing van leden van den Gemeenteraad om, zoo noodig, als plaatsvervangers op te treden van den Burge meester als Voorzitter van het Hoofdstembureau in het eerste kiesdistrict, voor de eventueele stemming en her stemming ter benoeming van een lid van den Gemeente raad (vacature Dr. G. Fabius). 2° Benoeming van leden en plaatsvervangende leden van het Hoofdstembureau en van voorzitters, leden en plaatsver vangende leden van de overige stembureaux in het eerste kiesdistrict, voor de eventueele stemming en herstemming ter benoeming van een lid van den Gemeenteraad (vaca ture Dr. G. Fabius). 3° Praeadvies op het verzoek van J. G. Enders om eervol ontslag als leeraar in het schoonschrijven aan de Kweek school voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. (37) 4° Vaststelling van het aan Gedeputeerde Staten uit te brengen verslag aangaande de wijze, waarop het op de gemeentebegrooting voor 1917 voor sghoolkindervoeding toegestaan bedrag is besteed. (36) 5° Praeadvies op het verzoek van de N. V. Leidsche Melk inrichting »de Landbouw", om vergunning tot het maken van een houten spoellokaal op het terrein aan den Rijns- burgersingel No. 23. (38) 6° Voorstel tot verhuring van de veilingloods c. a. aan de Boommarkt aan de Leidsche Tuinderspatroonsvereeni- ging. (41) 7» Voorstel tot wijziging der begrooting, dienst 1918, ten behoeve van de nog niet gedekte tekorten over dat jaar van het Steuncomité Leiden, Oorlogstoestand 1914 en van het door dat Comité gevormd Crisiscomité. (43) 8° Praeadvies op de verzoeken van de Centrale Commissie voor Uitzending van Nederlandsche Kinderen naar Buiten en van de afd. Leiden van het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies, om toeken ning van eene subsidie uit de gemeentekas. (44) 9° Praeadvies op het adres van L. Schilder in zake het leveren van een zeker aantal M8. gas tegen verminderden prijs ook aan die gezinnen, welke te zamen met anderen één huis bewonen. (39) 10° Voorstel tot aankoop van het perceel Nieuwsteeg Nis. 4 en 4a en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden. (42) ll6 Voorstel: a. tot aankoop van de perceelen gemeente Leiden, Sectie K, Nis. 589 en 590 en gemeente Leiderdorp, Sectie A Nis. 111, 112, 113. 114 en 3138; b. tot aankoop van de perceelen gemeente Leiden, Sectie K Nis. 591 en 592 en gemeente Leiderdorp, Sectie A Nis. 115 en 3139; c. tot aankoop van het zuidwestelijk gedeelte van het perceel gemeente Leiderdorp, Sectie A No. 3701 d. tot vaststelling van den desbetreffenden begrootings- staat e. tot het inbrengen van de sub a, b en c genoemde perceelen in het gemeentelijk grondbedrijf. (45) 12° Voorstel in zake het van gemeentewege ter hand nemen van de volksbewassching. (40) 13° Vaststelling van het 2e suppletoir kohier (forensen) der plaatselijke directe belasting, dienst 1918/1919. (47) 14° Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1918/1919. (48) 15° Voorstel tot aankoop ten behoeve van de Stedelijke Gas fabriek van de perceelen Oostdwarsgracht Nis. 26, 28, 30 en 32 en Langegracht No. 154 en tot vaststelling van den desbetreffenden begrootingsstaat. (49) Tegenwoordig zijn 26 leden, nl. de heeren van Tol, A. Mul der, van Romburgb, Heemskerk, van Hamel, de Lange, van der Lip, Wilmer, van der Eist, van Gruting, Reimeringer, Bots, J. P. Mulder, Boot, Eerdmans, van der Pot, Sijtsma, Hoogenboom, de Boer, Pera, Knappert, Oostdam, Sasse, Briët, Huurman en Fokker. Afwezig zijn de heeren Roem en Zwiers wegens ongesteld heid, Timp wegens verhindering, en de heer Jaeger. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 30 Januari 1919 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot kostelooze overname van een strookje grond vóór perceel Hooge Rijndijk n°. 84. 2e. Beschikkingen van Gedep. Staten op bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting. 3°. Ontvangstbericht van Gedep. Staten van de verordening, houdende wijziging van die op de winkelsluiting. 4°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot aankoop van eeriige perceelen gelegen ten Zuiden van den spoorweg LeidenHoofddorp aan de Zijl en tot beschikbaarstelling van de voor dien aan koop benoodigde gelden. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot verhooging van het aan de Woning bouwvereniging »Eensgezindheid" toegekend voorschot in de uitvoering van een plan voor den bouw van 118 woningen. 6°. Ontvangstbericht van Gedep. Staten van de verordening, regelende het toezicht op in Leiden vertoevende vreemde lingen en van die tot wijziging van de verordening op de wateren. 7°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot kostelooze overname van eenige strookjes grond aan den Hoogen Rijndijk, tot aankoop van het perceel Binnenvestgracht 56 en tot beschikbaarstelling van de voor dien aankoop benoodigde gelden en tot verhuring van verschillende perceelen. 8°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot wijziging der begrooting, dienst 1918, ten behoeve van het tekort op de exploitatie der Gemeente tuintjes. 9®. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde verordening, houdende regeling bedoeld in artikel 1 van de verordening op de invordering der belasting op openbare vermakelijkheden. 10°. Dispositie van Ged. Staten ten geleide van het goed-; gekeurd raadsbesluit tot tijdelijke verhooging van de verpleeg- gelden in de gestichten Endegeest en Voorgeest. Worden achtereenvolgens voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adres van de afdeeling St. Antonius van Padua van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Bond van personeel in dienst van openbare lichamen en bedrijven en van de afdeeling Leiden van den Nederlandschen Christelijken Bond van personeel in Publieken dienst, in zake de invoering van een loonregeling voor de gemeentewerklieden, den 8-urigen arbeidsdag met vrijen Zaterdagmiddag, zooveel mogelijk Zondagsrust, herziening van het werkliedenreglement en het georganiseerd overleg. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ten fine van praeadvies en voorzoover de salarissen betreft in handen van de Commissie ad hoc in zake het onderzoek der salarissen. 2°. Verzoek van de Leidsche Bierhandelaren en Mineraal- waterfabrikantenvereeniging om geen machtiging te verleenen tot verhooging van den prijs van het duinwater voor de Leidsche Industrie. Wordt gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoening. 3°. Missive van de maatschappij »Viarida" in zake ien invoer van bevroren Argentijnsch vleesch in heele, halve en vierdendeelen van dieren, zonder de bijbehoorende organen. Wordt als ongezegeld ter zijde gelegd. 4°. Verzoek van de afdeeling Leiden en omstreken van den Algemeenen Nederlandschen Straatmakersbond om verhooging van het loon van de straatmakers en de hulpstraatmakers. Wordt gesteld in handen van de Commissie ad hoc in zake het onderzoek der salarissen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1