GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 23 UTGEKOHEII ST I K li 10 N°. 34. Leiden, 28 Januari 1919. De woningbouwvereniging »De Eendracht" alhier, waaraan bij raadsbesluit van 30 April 1914 (Ingek. Stukken No. 89) een voorschot ingevolge de Woningwet werd verleend voor den bouw van een 47 tal arbeiderswoningen op een terrein, omsloten door de 3 Octoberstraat, de Magdalena Moonsstraat en de Schelpenkade, heeft blijkens nevensgaand adres ander maal een plan ontworpen, thans tot den bouw van 124 woningen, waaronder 5 winkels, op een aan de gemeente toebehoorend terrein benoorden den Lagen Rijndijk en beoosten het aan te leggen volkspark nabij de Kooi. Nadat op dezerzijdsche aanwijzing verschillende technische verbeteringen in het plan waren aangebracht en ook de bouw- en exploitatierekening de noodige verandering had ondergaan, werd het gevoelen van de verschillende com- missiën, die over een dergelijk plan plegen gehoord te worden, ingewonnen. Bij de Commissie van Fabricage bleek tegen de uitvoering geen bedenking te bestaan, terwijl ook de Gezondheids commissie ons mededeelde zich met het plan te kunnen vereenigen. De Commissie van Financiën eindelijk is met het oog op den grooten woningnood bereid de plannen goed te keuren, al heeft zij daartegen uit financiëel oogpunt ernstige bezwaren. 'Een dier bezwaren, het niet eischen van een bijdrage van de vereeniging van ten minste 5 van het benoodigd kapitaal, kan op de door de commissie zelve aangegeven wijze, even- als ten opzichte van de vereeniging »Ons Belang" indertijd heeft plaats gehad, worden ondervangen. Het hooger ramen der huurprijzen, gelijk de commissie in de tweede plaats in overweging geeft, achten wij echter vooralsnog niet raadzaam. De uitgetrokken huren zijn toch voor de woningen, die hier gebouwd zullen worden, zeer voldoende te noemen. Intusschen is het nog altijd mogelijk van die huren af te wijken, aan gezien onder de voorwaarden weder de gebruikelijke voor waarde is opgenomen, dat de huurtarieven aan de goed keuring van ons College zijn onderworpen. Tot toelichting van het plan en van de daarbij behoorende gewijzigde bouw- en exploitatierekening kunnen wij nog het volgende opmerken. Zooals in de laatste jaren gebruikelijk is, is naast eene begrooting voor de thans geldende omstandigheden, ook een begrooting van kosten voor normale tijden opgemaakt. Bij laatstgenoemde begrooting sluit zich een exploitatie rekening aan met een klein batig saldo. Aangenomen is daarbij, dat het voorschot voor den grondaankoop c.a. in 75, dat voor den bouw in 55 jaar moet worden afgelost, evenals bij den bouw der woningen door de vereeniging «Eensgezindheid" van Rijkswege is toegestaan. Waar verreweg de meeste der te bouwen huizen enkele woningen zijn, mag o. i. op een dergelijke aflossing worden gerekend. De begrooting voor de thans geldende omstandigheden levert een exploitatierekening op met een te kort van bijna f 24000, of 192 per woning. Of dit tekort inderdaad zoo hoog zal zpn, zal de te houden aanbesteding te zijner tijd moeten leeren. Deze kan meevallen, doch ook tegen vallen. Afgezien van de kosten voor den grondaankoop oor deelden wij het echter geraden de raming van de verdere kosten gemiddeld met bijna 150% te verhoogen. Evenals ten opzichte van het in Mei van het afgeloopen jaar goed gekeurde tweede plan van de vereeniging «Ons Belang" zouden wij U willen voorstellen, ook ten opzichte van het onderhavige tweede plan van »de Eendracht" niet den eisch te stellen, dat de vereeniging ten minste 5 van het benoodigd kapi taal bijdraagt. Haar ware dus de volle 100% te verstrekken, mits ook zij desverlangd 5 der woningen, d.i. 6 woningen, beschikbaar stelt ten behoeve van personeel in dienst van de gemeente. Het tekort op de exploitatie zal, aangezien het de bedoeling is het benoodigde kapitaal en een bijdrage in het tekort alleen dan aan de vereeniging te verstrekken, indien het Rijk be reid blijkt een zelfde kapitaal overeenkomstig de bepalingen der Woningwet aan de gemeente te verstrekken en de ge bruikelijke Rijksbijdrage in het tekort toe te kennen, voor een belangrijk gedeelte voor rekening van het Rijk komen. Volgens dezerzijdsche berekening zal het Rijk in het tekort f 17.500. en de gemeente ƒ6500.— bijdragen. Wij ontveinzen ons niet, dat een dergelijke bijdrage gedu rende een reeks van jaren voor de gemeente niet onaanzienlijk is, doch gelet op den grooten woningnood meenen wij, even als de Commissie van Financiën, dat over dit bezwaar in de de kosten na de gehouden aanbesteding de gemaakte raming nog blijken te overschrijden, dan zal de gunning niet plaats hebben zonder nadere machtiging van Uwe Vergadering. Ten slotte nog een enkel woord over de kosten van den grondaankoop. De vereeniging wil hare woningen bouwen op het boven genoemde terrein beoosten het volkspark, op de situatie nader aangeduid. Het verlangde terrein maakt deel uit van verschil lende aan de gemeente toebehoorende perceelen, welke in de jaren 1917 en 1918 successievelijk ten behoeve van de volks huisvesting werden aangekocht bij raadsbesluiten van 26 Juli 1917 (Ingek. Stukken no. 166), 11 April 1918 (Ingek. Stukken no. 84) en 3 September 1918 (Ingek. Stukken no. 220). Van de bij raadsbesluit van 11 April 1918 aangekochte perceelen is slechts een kleine strook voor de uitvoering van het plan van de Eendracht benoodigd, terwijl de overige aangekochte perceelen grootendeels binnen het plan vallen. Alleen een kleine strook nabij de Ringsloot van den Stadspolder blijft buiten aanmerking. Het benoodigde terrein heeft met inbegrip van de straten een oppervlakte van 19000 M2 en kan aan de vereeniging ongeveer tegen den kostenden prijs, welke met inbegrip van de kosten van overdracht en verdere onkosten op 22000. of f 1.14* per M2 is te stellen, Worden afgestaan. Aangezien echter ingevolge de verordening op den aanleg van straten en wegen het aanleggen van de straten uitsluitend door de gemeente kan geschieden en de bouwers verplicht «zijn den voor straat bestemden grond aan de gemeente kosteloos af te staan, onder bijbetaling van de kosten van straataardeg, is het rationeel aan de vereeniging alleen het eigenlijke bouw terrein ter oppervlakte van 12000 M2 te verkoopen. Bij gelijken totaalprijs stijgt dan de prijs per M2 tot f 1.836. Onder mededeeling, dat de voorwaarden, die wij U hier onder voorstellen aan het verleenen van het voorschot te verbinden, m. m. overeenkomen met die, welke ten opzichte van de vereeniging »üns Belang" bij raadsbesluit van 2 Mei 1918 (Ingek. Stukken No. 111) zijn vastgesteld, geren wij Uwe Vergadering mitsdien in overweging: I. te besluiten aan de woningbouw vereeniging »De Een dracht" voor het sub II genoemde doel te verkoopen een op de situatie nader aangegeven terrein, ter oppervlakte van 12.000 M2., deel uitmakende van de kadastrale perceelen gemeente Leiden, Sectie K nis 2555, 557, 556, 2554, ge legen ten noorden van den Lagen Rijndijk en ten oosten van het aan te leggen volkspark nabij de Kooi, tegen den prijs van f 1.835 per M2., II. ons College te machtigen aan te vragen en te aanvaarden uit 's Rijks kas een voorschot, groot f 852.786.of zooveel min der als in verband met de kosten van het door de te Leiden ge vestigde woningbouwvereeniging »de Eendracht" toegelaten als vereeniging, uitsluitend werkzaam-in het belang van de volkshuisvesting bij Koninklijk besluit van 6 October 1913 no. 70 uit te voeren, hieronder nader omschreven, bouw plan en den aankoop van den daarvoor benoodigden grond zal noodig blijken, ten behoeve van de verstrekking aan deze vereeniging van een evengroot voorschot, een en ander tegen eene overeenkomstig art. 19 van het Koninklijk besluit van 28 Juli 1902 (S. 160), laatstelijk gewij zigd bij Koninklijk besluit van 11 September 1917 (S. 584) te bepalen rente en aflossing in 75 gelijke annuïteiten, voor- zooveel betreft een bedrag van ten hoogste 151.160.be stemd voor den aankoop van den grond en den straataanleg c.a. en in 55 gelijke annuïteiten, voorzooveel betrelt een be drag van ten hoogste ƒ701.626, bestemd voor den woningbouw; III. ons College te machtigen bij de sub II bedoelde aan vrage tevens het verzoek te richten, dat in de tengevolge van de verstrekking van het voorschot door de gemeente aan het Rijk te betalen annuïteit een bijdrage worde verleend op den van Rijkswege vastgestelden voet; IV. na ontvangst uit 's Rijks kas van het onder II vermelde voorschot en onder voorbehoud, dat het Rijk zich bereid verklaart de sub III bedoelde bijdrage te verleenen, dit voor schot te verstrekken aan voornoemde vereeniging, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen a. het voorschot wordt verstrekt tegen dezelfde rente en aflossing in evenveel gelijke annuïteiten als de gemeente aan het Rijk moet betalen, evenwel met dien verstande, dat zoolang door het Rijk eene buitengewone Rijksbijdrage (crisisbijdrage) in de door de gemeente aan het Rijk te betalen annuïteit wordt verleend, de door de vereeniging aan de gemeente te betalen annuïteit wordt verminderd met een bedrag, dat gelijk is aan het gedeelte van het crisistekort, dat na aftrek der Rijkscrisisbijdrage ten laste van de gemeente blijft b. het voorschot moet uitsluitend worden aangewend ten behoeve van den bouw van 124 woningen, waaronder 5 winkels, en den aankoop van den daarvoor benoodigden grond, gelegen onder de gemeente Leiden, benoorden den Lagen Rijndijk en beoosten het aan te leggen volkspark nabij de Kooi, op gpfrpvpn nmetandiorVir>d<m meet wnrdpn bpprv£rp°+apt. rjo f pp1^pr>iv» rr r>orlpy» vnlnrppc P^irnrpfpppo+pf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 1