I.S. No. 91 80 216 311 351 321 321 393 208 208 311 148 149 150 V. Blz. 90, 153 223 416 18, 28 82 205 222, 294 266,436 334, 422 334, 422 326,329 341,372 434 245 19? 192 165 165 165 I.S. No. 353 354 391 218 218 227 304 247 293 208 205 384 204 217 V. Blz. 436 436 206 206,231 189, 206 272, 325 221 203 111 125 224 270 225 192 45, 194 437 164 194 206 ZAKENREGISTER. YIÏ GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Zie COMMISSIEN. GRAANBEURS. Verpachting exploitatie van den Burchten de GRENSWIJZIGING. Zie GEMEENTE (Uitbrei dingsplan). GRONDBEDRIJF (Gemeentelijk). Zie AANKOOP. Benoeming leden Commissie v. Beheer over het Begrooting 1920 GYMNASIUM. Zie ONDERWIJS (Hooger). GYMNASTIEK-ONDERWIJS. Zie ook ONDER WIJS Vergoeding voor het afstaan van gemeentescholen voor Motie Reimeringer inzake opnemen van leeraren(essen) in de gymnastiek a. d. openbare inrichtingen voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs in dezelfde verordening als voor de overige leeraren(essen) dier inrichtingen geldt. Intrekking raadsbesluit, waarbij perceel Pieters kerkgracht No. 5 aan M. A. A. Steyns werd aangewezen als kostelooze ambtswoning met genot van vrij licht en duinwater HAARLEMMERTREKVAART. Zie GEMEENTE (rekening) HEILIGE GEEST- OF/ARME WEES- EN KIN DERHUIS. Suppletoire staat van begrootingen staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1918 Rekening dienst 1918 Begrooting 1920 HELING, (bestrijding van Verordening houdende voorschriften betrefif. register bedoeld in art. 437 W. v. S. Verordening tot voorkoming van gevaar voor begunstiging van misdrijven HERHALINGSONDERWÏJS. Zie ONDERWIJS en ook onder LEIDSCHE VOLKSHUIS. IIOOGERE BURGERSCHOLEN. Zie ONDER WIJS (Middelbaar) HUUR. Zie VERHURING. INVALIDENHUIS. (Voormalig) Motie Oostveen c. s. i. z. gebruik van het Benoeming Commissie van onderzoek i. z. ge bruik v. h. voormalig Rapport der Commissie van onderzoek i. z. ge bruik v. h. voormalig JAARWEDDEN. Zie SALARISREGELING. KAMER VAN ARREID VOOR DE VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN. Benoeming leden en plv. leden stembureau ter verkiezing van leden-patroons van de KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Suppletoire staat v. begrooting, dienst 1918 Rekening dienst 1918 Begrooting 1920 KASGELD. Zie BEGROOTING. KEURINGSDIENST (van Eet- en Drinkwaren). Benoeming keurmeester Beschikbaarstelling gelden voor aankoop mon sters, chemicaliën enz. Overeenkomst met Sassenheim i. z. uitbreiding van den Leidschen over die gemeente Overeenkomst met Voorhout i. z. uitbreiding van den Leidschen over die gemeente Overeenkomst met Leiderdorp i. z. uitbreiding van den Leidschen over die gemeente Overeenkomst met Oegstgeest i. z. uitbreiding van den Leidschen over die gemeente KIESKRINGEN EN STEMDISTRICTEN. Verordening i. z. verdeeling der gemeente in stemdistricten Verordening tot aanwijzing stemlokalen voor stemdistricten KINDERHERSTELLINGSKOLONIE'S. Zie VA- CANTIEKOLONIE'S. KINDERTOESLAG. Zie SALARISREGELING. KIOSKEN. Verzoek N. V. A. W. Segboer's Uitgeversmij tot aankoop door gemeente van 5 Beëindiging verhuring 5 stukjes grond voor het daarop plaatsen van 5 KONINKLIJK HUIS. Verjaardag H. M. de Koningin -Moeder Z. K. H. Prins Hendrik H. K. H. Prinses Juliana KOOITERREIN. Zie VOLKSHUISVESTING. KOOP. Zie AANKOOP. KRAAMMOEDERS. Zie VROUWEN-KRAAM- MOEDERS. LAKENHAL. (Stedelijk Museum de Benoeming leden der Commissie voor het' V lid V V V LEERAREN EN LEERARESSEN. Zie ONDER- 1» - WIJS. LEIDSCH MUZIEKCORPS. Benoeming leden bestuur der vereeniging tot instandhouding van het Rekening, dienst 1918 LEIDSCHE DUINWATERMAATSCHAPPIJ. Zie D UIN WATERLEVERING. LEIDSCHE JEUGDCOMMISSIE. Verzoek der tot verleening subsidie en be schikbaarstelling gymnastieklokaal en een of meerdere schoollokalen LEIDSCHE PADVINDERS. Voorstel v. d. Zee,uw tot intrekking Raadsbesluit i. z. het kosteloos gebruik van gymnastiek lokaal aan de Pieterskerkgracht aan de LEIDSCHE VOETBALBOND. Verzoek tot aanleggen en in gebruik geven van gemeentelijk sportterrein LEIDSCHE VOLKSHUIS. Toekenning extra-vergoeding over 1919 i. z. het herhalingsonderwijs LEIDSCHE ZWEMCLUB. Verleenen van bijdrage aan de in de kosten van een zwemfeest LEVENSMIDDELENBEDRIJF. Zie CRISIS TOESTAND. LICHTFABRIEKEN. (Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit) Aankoop van onroerende goederen. Zie AANKOOP. Balansen, dienst 1919 Winst- en Verliesrekeningen, 183 191

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 9