I.S. No. V. Blz. 32 326 231 88 157 263 347 218 94 94,170 250 342 60 293 59 167, 195, 372 66 232 3 211 219 59 221 1, 2, 3 47 190 184,194, 218, 442 229 222 44,66, 95 203 228 VI ZAKENREGISTER. Klacht over behandeling door een der amb tenaren van de contróle der gemeentebelasting Zie voortsSALARISREGELING en RECHTS TOESTAND. Begrooting. Zie aldaar. Financieel beleid. Circulaire Ged. St. i. z. Grondbedrijf. Zie aldaar. Ontvanger. Zie aldaar. Pensioenen en Wachtgelden. Zie aldaar. Rechtsvorderingen. Zie aldaar. Rekening. Goedkeuring en voorloopige vaststelling van de der gemeente en der Haarlemmertrek vaart, dienst 1918 Uitbreidingsplan. Wijziging wegens bouw fabriek aan de Os- en Paardenlaan en stichting groenteveiling op terrein tusschen nieuwe Rijnr en Schie- kanaal en Roomburgerwetering Voorstel niet over te gaan tot herziening voor zoover betreft gedeelte bij het Rijn-en Schiekanaal Voorstel tot berusting in weigering van goed keuring door Ged. Staten tot gedeeltelijke herziening nabij Heerensingel en station H. E. S. Wijziging wegens houw fabriek voor het vervaardigen van Rijkskaasmerken op terrein a. d. Hoogen Rijndijk Verzoek R. K. Par. Kerkbestuur O. L. V. v. H. en Zusters Carmelitessen tot wijziging Verzoek wijziging door woningbouwver- eeniging „Eensgezindheid"' in verband met uitvoering bouwplan a. d. Zijlsingel Uitkeering wet 1897 voor 1919 Volks bad. Zie aldaar. Volkstuinjes. Zie aldaar. Waschinrichting. Zie aldaar. GEMEENTERAAD. Afscheid raadsleden. Dr. G. Fabius H. M. Sasse. Afscheidsrede AL. Reimeringer en rede van den Burgemeester Beëediging en installatie raadsleden. II. J. Planjer der nieuw benoemde raadsleden. Commissiën. Zie aldaar. Nieuwjaarsrede Burgemeester en ant- j woord van den heer v. Hamel Onderzoek geloofsbrieven. H. J. Planjer. der nieuw benoemde raadsleden Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Wijziging van het Wethouders. Afscheidsrede Burgemeester bij ontslagneming J. A. v. Hamel. Benoeming: W. Pera, J. A. Bots, Mr. J. C. v. d. Lip, Mr. Dr. C. W. v. d. Pot Bzn. Jaarwedden en pensionneering Rapport v. d. Commissie ad hoe i. z. de jaar wedden en de pensionneering der Toekenning pensioen aan J. A. van Hamel als oud- Besluit Ged. Staten tot vaststelling der van de -r- Werkzaamheden. Verdeeling v. d. in Sectiën I.S. V. No. Blz. GEMEENTEREINIGING. Verzoek om de jaren, door werklieden in dienst van de pachters der doorgebracht, bij pen sionneering in aanmerking te nemen als in gemeentedienst doorgebracht. 153 7 Prae-advies B. en W. te dezer zake 153 165 Benoeming Directeur van de 141 156 Verordening regelende o. m. de samenstelling van het Bureau van de 141 158 GEMEENTESECRETARIE. Beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding personeel bij den dienst der gem. belastingen 89 94,154 Beschikbaarstelling gelden voor aanbrengen verbeteringen aan de bureaux der en van het kantoor v. d. Gemeente-ontvanger 152 167, 188 Wijziging in de openingsuren van de bureaux der 155 166 GEMEENTESECRETARIS. Herziening jaarwedde van den 172 41, 87 GEMEENTEWASSCHÊRIJ. Zie WASCHIN RICHTING. GEMEENTEWERKEN. Eervol ontslag Bouwkundig Hoofdambtenaar bij 281 246 Wijziging verordening, regelende de samen stelling der bureaux, o. a. van 288 257 GENEESHEEREN. Zie STADSGENEESHEER. GENEESKUNDIG TOEZICHT (op scholen). Zie SCHOOLARTSEN. GEORGANISEERD OVERLEG. Adressen i. z. in het leven roepen van het 192 31, 27 156 i. z. opneming in het 189, 190 203, 326 Voorstel B. en W. i. z. het in 't leven roepen van het 192 197 Adressen i. z. wijziging van de verordening be treffende het 262 GEREFORMEERDE MINNE- OF ARME OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS. Benoeming lid college van Regenten van het 102 111 Ontslag Prof. Mr. J. E. Heeres 103 60, 111 Suppletoire staat van begrooting, dienst 1918 208 192 Rekening, dienst 1918 Begrooting, dienst 1920 351 266, 436 GESTICHTEN. Begrooting en Rekening. Suppl. staat van begrooting, balans en winst en verliesrekening, dienst 1918 van de 208 191 Begrooting 1920 416 Beschikbaarstelling gelden voor den bouw cen trale werkplaats 57 48, 154 Verhooging bedrag voor den bouw centrale werkplaats 207 194, 203 Beschikbaarstelling gelden voor den bouw gym nastieklokaal 272 253, 261 Beschikbaarstelling gelden voor den bouw 10 verpleegsterskamers 309 305, 325 Commissie van Beheeroverde Benoeming leden 252 223 Personeel Eervol ontslag buitengewoon geneesheer 147 165 Benoeming n 170 176 V erpleegden Verzoek van tot plaatsen nieuw biljart in conversatiezaal van Rhijngeest 21 V erpleeggelden Tijd. verhooging der voor Endegeest en Voorgeest 16 10, 31 Verhooging der voor Rhijngeest 362 448 Endegeest en Voorgeest 383 447

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 8