1.8. No. 75 220 229 220 208 9 43 151 162 26 136 200 13 27 58 135 200 ZAKENREGISTER. V I.S. V. No. Blz. Benoeming voorzitter {Prof. Dr. D. A. de Jong) 261 lid (B. Buurman) 325 Rekening dienst 1918 182 192 Begrooting dienst 1920 292 Grondbedrijf van beheer over het ge meentelijk). Zie GRONDBEDRIJF. Huishoudelijke Verordeningen voor de) Benoeming leden en voorzitter 223 Marktwezen voor het) Benoeming leden 223 Oud-Archief voor het) Benoeming leden 223 lid 245 Plaatselijke Schoolcommissie. Benoeming lid 68 61 Ontslag lid 187 7) T> 232,261 Benoeming 2 leden 290 270 4 leden 349 434 Schrijven der i. z. benoeming J. Tjulsma 307 Adres i. z. de openbaarheid der vergaderingen der 422 Rekening dienst 1918 208 192 Begrooting dienst 1920 292 Rechtstoestand van advies van art. 35 der verord o. d. der gem. ambtenaren) 225 Benoeming voorzitter en plvg. voorzitter Schattingscommissie (inkomstenbelasting) Benoeming 4 leden 142 157 Slachthuis voor het Openbaar) Benoeming leden 223 Stedelijk Museum de Lakenhal voor het). Zie LAKENHAL. Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit voor de) Benoeming leden 223 Strafverordeningen voor de) Benoeming leden 223 Toezicht op het Middelbaar Onderwijs van) Eervol ontslag {Mr. J. E. Heeres 121 60,131 Benoeming lid 146 164 249 226 Wering van Schoolverzuim. Benoeming lid 262 246 Werkliedenreglement van onderzoek van art. 22). Benoeming lid en plaatsv. lid 224 leden en plaatsv. leden 270 CRISISTOESTAND. Boonenteelt. Mededeelingen v. d. Burgemeester i. z. de 108 Beschikbaarstelling gelden tot dekking van tekort op de exploitatie der gemeentelijke bruine 238 213 Brandstoffenvoorziening. Mededeelingen v. d. Burgemeester i. z. de 22 en vlg. Verzoek om beschikbaarstelling vandenoodige brandstoffen en mededeelingen v. d. Burge meester i. z. de 21 t/m 25, 309, 321, 323 Rede {Mr. Br iet) i. z. de CO CO 00 Bijslag op de brandstoffenprijzen (adres Duurte- commissie uit de Leidsche Arbeidersbeweging) 221 188, 207 Idem (voorstel van de heeren v. d. Zeeuwde la Rie en Dubbeldeman) 188, 238 Adres te dier zake 241 Prae-advies B. en W. 302 294, 310 321, 323 Centrale' Keuken. Beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding der 87 91, 154 Sluiting der 113 112 Distributie. Adressen en mededeelingen over de Distributiebedrijf (voor vleesoh en visch). Nadere vaststelling bezoldiging v. d. Direc teur en v. d. adj. Dir. v. h. Balans, "Winst- en verliesrekening, dienst 1918 Levensraiddelenbedrijf (Gemeentelijk). Nadere vaststelling bezoldiging v. d. Direc teur en v. d. adj. Directeur v. h. Balans, Winst- en Verliesrekening, dienst 1918 Steuncomité (Oorlogstoestand 1914). Verschaffing maandelijksche bjjdragen aan het (Crisiscomité) Dekking tekorten over 1918 van het Verhooging verleende credieten aan en cri siscomité Uitkeering door de gemeente aan van 10% der uitkeeringen aan gedemobiliseerden, be nevens de administratie- en verdere kosten DEMPING. van gedeelte sloot bij de Anna-Paulownastraat van sloot, gelegen ten Oosten van den Haar- lemmertrekvaartweg, deel uitmakende v. de perceelen Sectie K, nis 83, 2699 en 2075 en toekenning bijdrage in de kosten van en rioleering van sloot vóór perceelen Heerenstraat Nis 66 t/m 69, verbreeding v. d. weg met trottoir- aanleg DISTRIBUTIE. Zie onder CRISISTOESTAND. DISTRIBUTIEBEDRIJF. Zie onder CRISISTOE STAND. DIVIDEND- EN TANTIÈME-BELASTING. Zie BELASTINGEN. DRANKBESTRIJDING. Verzoek verhooging subsidie aan vereenigingen tot Verzoek i. z. sluiting van tapperijen en bier huizen op feestdagen DUIN W ATERLEVERIN G. Verzoek om verhooging prijs duinwater voor Leidsche industrie niet toe te staan Verzoek Leidsche Duinwatermaatschappij tot plaatsing grootere hoogdrukpompmachine DUURTETOESLAG. Zie SALARISREGELING. EIGENDOMSOVERNEMING. (Kostelooze - door de gemeente) Grond a. d. Hoogen Rijndijk vóór perceel No. 84 Idem als voren voor de perceelen Hooge Rijndijk 68, 70, 72, 74, 76 en 78 Idem als voren perceel Sectie M, No. 788 Terreinstrooken a/d Zijlsingel, Sectie K, nis 624 t/m 627, 2317 en 1381 t/m 1390 Perceelsgedeelten Sectie M, Nis 3703, 704 t/m 718 en 3260 aan de Heerenstraat ELECTRICITEIT. Zie LICHTFABRIEKEN. ENDEGEEST. Zie GESTICHTEN. FABRICAGE. (Commissie van Zie COMMIS- SIËN. FINANCIËN. (Commissie van Zie COMMIS- SIËN. GAS. Zie LICHTFABRIEKEN. GASPRIJS. Zie LICHTFABRIEKEN. GEMEENTE. Ambtenaren in dienst der Verzoek i. z. stichting van woningen voor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 7