I.S. No. 226 226 141 23 134 156 295 172 155 116 IV ZAKENREGISTER. I.S. V. No. Blz. BELASTINGEN. a. Plaatselijke directe Afschrijving. Verzoeken om 64 6, 56 Bezwaarschriften 48, 65, 6, 26, 95,126, OO to co 210, 379. 45, 56, 60, 108, 111,126, 156,161, 164, 176, 189, 200, 204,213, 266, 326, 427,451. Beschikkingen Ged. St. op 4, 31, 59,125, 173,188, 232, 307, 422. Kohieren. 1ste Suppl. kohier en forensenkohier, dienst 1918 4 2de (forensen), dienst 1918/1919 47 36 2de 43 3de dienst 1918/1919 119 148,154 Navorderingskohier, dienst 1917 211 200, 203 4de Suppl. kohier, dienst 1918/1919 212 201, 203 Kohier dienst 1919/1920 341 337, 422 2de Navorderingskohier, dienst 1917 377 451 Navorderingskohier, dienst 1918/1919 378 451 Goedkeuring Ged. St. kohier dienst 1919/1920 422 Kwijtschelding. Verzoek om van pl. directe belasting 126 Ontheffing. Verzoeken om van pl. directe belasting 209, 376 200, 451 Verordening. Wijzigingtot heffing eener pl. dir. belasting enz. 100, 115 112,173 Motie Sijtsma i.z. 45 Verzoeken i. z. aftrek voor noodzakelijk levens onderhoud 339, 427 b. Dividend- en Tantième Opnieuw vaststelling verordening tot heffing opcenten op de hoofdsom der 277 188,248 c. Rij ks-P ersoneele Verordening regelende de heffing opcenten op de hoofdsom der 333, 342 333 Vermenigvuldigingscijfer. Vaststelling van 346 342 BESMETTELIJKE ZIEKTEN. Zie NEKKRAMP. BESTEKKEN. van gemeentewerken). Mede toepasselijk verklaring van bepaling omtrent gebruik maken van Leidsche arbeids krachten in op alle voegers 161 178 Adres te dezer zake 161 154, 164 v i. z. invoering in van 8 urendag en l uitkeering van 75 °/o v. h. loon bij regenen ziekteverzuim 43, 44 BEWAARSCHOLEN. Commissie voor de Benoeming leden 4, 389 8 Verordening, regelende de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan de openbare 222 210 Verzoeken te dezer zake 422 Verordening regelende de voorwaarden, waar onder ten behoeve van bijzondere subsidie uit de gemeentekas kan worden verleend 223 210 BEZOLDIGINGEN. Zie SALARISREGELING en ONDERWIJS. BIDDAG. Uilbetaling van loon op den aan arbeiders bij de Lichtfabrieken 19 BOOMEN. Zie ROOIEN. ROOM-MEELT Zie CRISISTOESTAND. BOUWEN. (Vergunningen tot Vergunning tot maken houten spoellokaal op terrein Rijnsburgersingel No. 23 id. tot maken houten gebouw in tuin perceel Zijlsingel No. 38 id. tot maken houten schuur in tuin perceel Zoeterwoud3che Singel No. 57 id. tot maken houten gebouw in tuin perceel Doezastraat No. 13 BOUW- EN WONINGTOEZICHT. Benoeming opzichter, i. d. rang van technisch ambtenaar 1ste klasse id. opzichter, i. d. rang van technisch ambtenaar 3de klasse Verordening regelende de samenstelling van de Bureaux o. a. van het BRAND. Zie BRANDWEER. BRANDSTOFFENVOORZIENING. Zie CRISIS TOESTAND. BRANDWEER. Wijziging der verordening op de BRUGGELDEN. Zie SPANJAARDS BRUG. BRUGGEN. Beschikbaarstelling gelden voor vernieuwing van de Tweede Driegatenbrug of zgn. Boter- huisbrug in den Zijldijk Beschikbaarstelling gelden wegens meerdere kosten herstelling Zijlpoortsbrug BRUGWACHTERS. Niet-eervol ontslag van twee brugwachters Motie Sijtsma, v. Gruting en Dubbeldeman te dezer zake Voorstel Dubbeldeman tot benoeming Commis sie van Onderzoek Benoeming 5 leden der Commissie van Onder zoek BURGEMEESTER. Herziening jaarwedde van den -+- Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan den BURGERLIJKE STAND. Verordening regelende de uren, waarop het bureau van den, voor het publiek is ge opend CENTRALE KEUKEN. Zie CRISISTOESTAND. COMMISSARIS VAN POLITIE. Regeling jaarwedde van den COMMISSIËN. Bank van Leening, zie aldaar. Bewaarscholen voor de), zie aldaar. Bezwaarschriften pi. dir. bel. van onderzoek der) Benoeming voorzitter, leden en plvg. leden Fabricage van) Benoeming leden Financiën van) Benoeming leden Gestichten Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest van beheer over de). Zie GESTICHTEN. Gezondheidscommissie Eervol ontslag lid (Mr. J. H. Goudsmit) Benoeming lid (Mr. A. L. F. M. Tepe) Benoeming leden (D. v. Gruting en Mr. E. M. Meijers) Eervol ontslag lid (W. C. Mulder 38 32 84 60, 90 160 164,178 318 265, 309

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 6