NAMENREGISTER. XVI I.S. Y. No. Blz. Knuttel, Dr. J. A. N. 247, 306 223, 224, 232, 245, 273, 294, 342. Koelma, J. 226 204 Kok, G. 27 Kok, J. 270 Kok, Mej. C. B. 27 Kokxhoorn, G. H. 169 176 Koning, C. de 141 157 Koninklijke Nederlandsche Automobielclub 190 Kon. Nat. Vereeniging tot steun aan Miliciens afd. Leiden en Omstr. 93 91 Konynenburg, Mej. P. J. van 336, 360 436 Kool, Mej. C. H. 3, 108, 7,112, 178 178. Koops, W. 83 131 Koordes, C. 45 Koorenhof, Mej. J. W. 336 Korsse, Mej. C. 389 Kriek, F. J. 85 Kroon, Dr. J. E. 247 Kruijs, J. H. de 123 131 Kuenen, Prof. Dr. J. P. 280 246 Kuipers, Mej. R. 187 Kuivenhoven, D. M. 224 L. Laan, L. van der 349 435 Laan, W. van der 83 131,164 Laken, Mej. W. F. van der 156,163 Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders afd. Leiden, Yoegersgroep 161 154 Lange, J. de 297 223,272 Langeveld, P. 85 Langeveld, Wed. F. A. 139 157, 163 Langezaal, Mej. A. 178 Lautenbach, H. 219 204 Lechner, Dr. C. S. 249 226, 232 Leeuwen, H. C. van 312 Leeuwen, H. van 337 Leeuwen, J. L. van 219 204 Leeuwen, K. H. Th. 4 Leeuw, Mej. A. M. E. de 357 435 Leger des Heils. 284 247,261 Leidsche Bestuurdersbond 112 6, 26, 60, 88,' 307, 339. Leidsche Bierhandelaren en Mineraal waterfabri kanten vereeniging 31 Leidsche Broodfabriek 61 Leidseh Drankweercomité 296, 373 156, 204, 212, 232, 240, 272, 307, 443. Leidsche Duinwater-Maatschappij 339 Leidsche Geitenfokkersvereeniging 61, 427 Leidsche Jeugdcommissie 205 45, 194 Leidsche Melkinrichting „de Landbouw" 38 32 Leidsche Pluimveevereeniging 332 332 Leidsche Teekenvereeniging „De kunst om de kunst" 339 Leidsche Tuinders-Patroons Yereeniging „Ons Belang" 41 32, 43 Leidsche Vleeschhouwersvereeniging 213 Leidsche Voetbal Bond 164 Leidsche Volkshuis 204 194 Leidsche Zwemclub 217 206 Le Poole, S. J., L.Gzn., Firma J. en A. 276 247, 261 Libot, F. J. 226 204, 211 Lichtbeeldencommissie 188 Lidt de Jeude, Dr. Th. W. 117,249 130, 153 Limburg, J. J. 270 Lip, Mr. J. C. van der 222, 223 List, P. J. van der 226 Lith, D. van 157 Loekenbach, P. 270 Lohuizen, Dr. T. van 21 27 Lolkes de Beer, I. J. 14 I.S. V. No. Blz. M. Maatschappij tot bereiding van Koolteerproducten. 28 27 Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen. 239 213 Maatschappij „Vianda". 31 Mandolineclub „Bandurria". 422 Margadant, D. G. G. 281 246 Marks, Mej. M. C. 336 328, 422 Mathesis Scientiarum Genitrix. 129,368 157 Medisch Consultatiebureau voor Alcoholisten e. a. 164 Meer, A. van der 3 Meer, J. J. F. van der 329 329, 422 Meer, J. S. van der 148 165 Merema, B. 358 436 Metz, A. 322, 323, 328, 435 364. Meyers, Mr. E. M. 173 Meynen, J. B. 68, 290 3, 61, 271 Moderamen van den Kerkeraad d. Ned. Herv. Kerk 261 Moene, A. 270 246 Moene, F. L. Th. 219 204 Moll, Mej. M. 178 Mooy, A. de 33 27 Mulder, A. 223, 224 Mulder, J. P. 247, 250, 223, 224 252. Mulder, L. 189 Mulder, P. J. 335 326 Mulder, W. C. 232 Murk Jansen, Dr. 248, 335 N. Nationale Borgmaatschappij 267 248 Nat. Verbond van Gemeente-ambtenaren afd. Leiden 163,189, 262, 422. Ned. Bond van Werklieden in openbare dienst en bedrijven afd. Leiden 301 5,126, 176, 213, 242, 281, 340, 432. Ned. Bond voor Vakschoolleeraren en -leeraressen, afd. Leiden 422 Ned. Chr. Bond van personeel in Publieken dienst, afd. Leiden 192 27, 31, 125. Nederburgh, M. H. e. a. 7 Nederlandsche Schildersgezellenbond 30 28 Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres 6 8, 21 Nederl. Bond van Gemeente-ambtenaren, Hoofd bestuur 326, 422 Nederl. Bond van Gemeente-ambtenaren, onder- afd. Leiden en omstreken 125,173, 262, 427. Nederl. Bond van Koffiehuis-, Restauranthouders en Slijters afd. Leiden 212 Ned. Fed. Bond van personeel in Openbaren Dienst 174 Nederl. Handelsreizigersvereeniging afd. Leiden 188 Nederl. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden 261 Nederl. Protestantenbond, afd. Leiden en Om- stroken 165 179 Nederl. R.K. Bond van Handels- cn Kantoorbe dienden afd. Leiden 244 Nederl. Vereeniging van Chr. Kantoor- en Handels bedienden afd. Leiden e. o. 245, 266 Nederl. Vereeniging van Electrotechnische Werk gevers 268 188 Nederl. Vereeniging van Electrotechnische Werk gevers, afd. Leiden 268 188, 252. Nederl. Vereeniging voor Teekenonderwijs 7 Nederl. Zuid-Afrikaansche Vereeniging, Hoofd bestuur. 326 Ned. R. K. Bond van Personeel in dienst van Openb. Lichamen en Bedrijven, St. Paulus, afd. Leiden 192 26, 31, 125 Ned. R. K. Bond voor groote gezinnen, afd. Leiden 339 Ned. R. K. Volksbond afd. Leiden en omstreken 221, 367 188,339

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 18