NAMENREGISTER. (I.S. Ingekomen Stukken; V Verslag.) A. I.S. Y. I.S. V. No. Blz. No. Blz. Bots, J. A. 252 47, 129, 222, 223, 224, 232. Adama, A. 52 Bouter, J. N. 265 Akkerman, B. J. 154 165 Bou wvakarbeidersbonden 43,178 Algem. Bond van Politiepersoneel in Nederland, Brander, Mej. L. van den 336 328, 422 afd. Leiden 301 5, 125, Brantjes van Rijn, Mr. W. J. M. 63 47 i 153, 189, Briel, J. van den 325 307, 329 281,422. Brienen Jr., H. 226 204, 222 Algem. Ned. Ambtenaarsbond, afd. Leiden 5 Briët, Mr. P. E. 51, 98 48 Algem. Ned. Straatmakersbond 203, 232 Broekhuizen, S. 219 204 Algem. Nederl. Straatmakersbond, afd. Leiden 31,154, Broes van Dort, Mej. E. A. W. 259 246 326 Broeze, Mej. G. C. 336, 360 Algem. Nederl. Timmerliedenbond e. a. 44 Brugman, P. 232 Algem. R.K. Ambtenaarsvereeniging, afd. Leiden 232 Bruin, Mej. J. G. de 336, 360 328, 436 Allers, C. A. 18, 186 Brummelkamp, J. II. L. 206, 307 4,192, Ammers, R. van 82 153 203, 272, André de la Porte, Prof. Mr. G. 290 271 325. Aniba, Th., wed. J. de Groot 156 Bruyn, A. J. de e. a. 6 Antony, Mej. G. J. J. 324, 359 436 Bruyne, L. de 105, 269 111 Assman, Mej. Dr. M. M. 191 190, 203 Buffin, J. 350 435 Buurman, B. 325 B. Buyman, P. 232 8, 21 Bijleveld, J. 264 247, 261 Baak, J. 4 Bijvoet, A. 21 BaartBraggaar, Mevr. 346 fl Backer, A. 91 90, 153 t. Barthens, Wed. Th. G. 29 Cattel, A. 219 204 Batenburg, H. van 259 246 Centraal Bureau van den Ned. Volkszangbond 240 Berg, J. van den 159 176 Centraal Drankweercomité 156 Berg, Mej. J. P. van den 127 157 Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Berkeljon, Mej. H. H. M. 359 436 Vacantiekolonies, afd. Leiden 44 6, 32, Bik, G. J. 3 326. Bink, A. 206 192, 203 Centrale Commissie voor Uitzending van Nederl. Bink, Mej. A. J. 336, 360 328,422 Kinderen naar Buiten 44 32 Bisschop, A. 224 Centrale Nederl. Ambtenaarsbond, afd. Leiden 163, 301 5, 43, Blécourt, Mr. A. S. de 187 163,183, Blom, Prof. Mr. D. van 290, 315 271, 309 189,213, Blote, H. W. 104 111 232, 281, Boekee, C. 111, 303 272, 325 326. Boekenoogen, Dr. G. J. 247 224, 232, Centrale Nederl. Ambtenaarsbond, afd. Oegstgeest 213 242. Charité Jzn., J. 32 Bol, M. 309, 326 Chr. Besturenbond 221 188,266, Bolstier, H. J. 122 131 307. Bond van Ned. Chr. Houtbewerkers, afd. Leiden 145 111 Chr. Land-, Tuin- en Zuivelarbeiders 32 Bond van Nederl. Dienstplichtigen, afd. Leiden 60 Christelijke Wijkverpleging „Levendaal" 165 179 Bond van Nederl. Onderwijzers, afd. Leiden 188, 190, Christiaanse, Wed. A. 33 27 204, 210, Coebergh, Mr. J. A. F. 247 224, 232 261, 422, Coesel, Th. 126 427. Collegium Civitatis Academicae Lugduno Batavae Bond van R.K. Middenstandsvereenigingen, afd. Supremum 173 Leiden 26 Combinatie van vijf Boekhandelaren 11, 265 8, 248 Bond van Technici, afd. Leiden 44,163, Comité ter behartiging van de belangen van 204,211, Overheidspersoneel 188,262, 262, 265, - 266, 281. 339, 422 Comité tot aanbieding van een huldeblijk aan den Boot, P. 270 Burgemeester 188 Borgerding, H. 130 157, 163 Comité tot behartiging van de algemeene belangen Borrani, G. 140 157, 163 van Overheidspersoneel 5, 188 Bosma, D. 299,312 271 Commissie uit de Vereenigde Stoomwasscherijen 173 126, 181 Boter, H. L. 197 192, 203 Commissie voor de Teelt van Voedingsgewassen 22 Botermans, H. 43 Commissie voor de Volksbijeenkomsten 213 Bots, J. 270 Couvée P.J.zn., A. 349

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 16