ZAKENREGISTER. XIII VOLKSTUINTJES. (Gemeentelijke) Dekking tekort exploitatie der over 1918 en uitgifte dier ook in 1919 Verzoek om grondwerk der alleen te gunnen aan Leidsche landarbeiders Uitgifte perceelen Sectie M nis 867 en 868 voor Vermindering huurprijs dier perceelen VOORGEEST. Zie GESTICHTEN. VREEMDELINGEN. Verordening regelende toezicht op in Leiden vertoevende VROUWENKIESRECHT. Verzoek uitsteken vlag der vereeniging voor uit het Raadhuis bij verschijning van het in Staatsblad VROUWEN-KRAAMMOEDERS. (College van Rekening dienst 1918, staat van af- en over schrijving op begrooting, dienst 1918 Begrooting dienst 1920 VRIJE ZATERDAGMIDDAG. Adressen'i. z. invoering van den WAAGWERKERS. Toekenning extra-toelage aan het gilde der Herziening van het tarief voor het loon der WACHTGELDEN. Verlenging van termijn tot verleenen van bij slag op pensioenen en WACHTGELDREGELING. Beschikbaarstelling gelden ten behoeve van de voor werklieden in particulieren dienst WARMWATERVOORZIENING. Verhooging warmwaterprijs WASCHINRICHTING. (gemeentelijke Adres Gezondheidscommissie i. z. Voorstel i. z. oprichting eener Vaststelling weistandsgrens voor hen die ge bruik kunnen maken van de Adressen te dezer zake Voorstel mevr. BaartBraggaar tot exploitatie v. gemeentelijke WATEREN. (Verord. op de Wijziging der WATERLEVERING. Zie DUINWATERLEVE RING. WEDDEN. Zie SALARISREGELING. WERKLIEDENREGLEMENT. Adressen i. z. herziening van het Afwijking in verband met invoering ver korten arbeidsdag WERKLOOSHEID. Verzoek tot bekomen v. e. localiteit voor ge meentel. controle op werklooze leden van vakvereenigingen Beschikbaarstelling ontspanningslokaal voor werklooze arbeiders I.S. V. I.S. V. No. Blz. WERKMANSWONINGEN. (Vereen, tot Bevord. v. d. Bouw van—). Zie VOLKSHUISVESTING. No. Blz. 22 27, 31 32 WETHOUDERS. Zie GEMEENTERAAD. WINKELSLUITING. 60 48, 59 Verord. tot wijz. van die op de 10 11, 31 201 193, 203 Verzoeken tot vervroeging van het uur der Voorstel Heemskerk i. z. vervroeging der WINKELVERLICHTING. 244, 245, 266 262 24 28, 31 Verlichting van den gemeentel. Vischwinkel op de Vischmarkt 26 Intrekking verordening op de beperking der 72 61,87 WONINGREURS. 43 Verzoek om over te gaan tot instelling v. e. WONINGBOUWVEREENIGINGEN. Zie VOLKS HUISVESTING. 189, 236 351 222, 436 WONINGEN. Zie ook VOLKSHUISVESTING. 351 241,436 Beschikbaarstelling gelden tot houden van woningtelling 255 226, 232 Voorstel Knuttel tot bouwen van 1000 woningen 27, 31, «en badinrichtingen 306 245,273 32, 44 WIJKVERPLEGING. Uitkeering extra subsidie aan vereenigingen 133 158 tot 165 179 168 179 Verzoeken verhooging subsidie IJSVERMAAK. Overheidszorg over het op de openbare 422 236 213 wateren. Zie onder WATEREN. ZATERDAGMIDDAG. Zie VRIJE ZATERDAG MIDDAG. 266 248, 261 ZEKERHEIDSTELLING. Opheffing van tot zekerheid verplichte 278 249 32, 33 gemeente-ambtenaren ZIEKENGELD. Regeling van het voor werklieden (toepassing 267 248 40 33 t/m 36 artt. 1638c en d B. W.) 31 28 173 181 ZONDAGSRUST VOOR BAKKERS. Zie BAK KERSNACHT ARBEID. 126, 163 Adressen i. z. 31, 27 407 i. z. sluiting van barbiers- en kappers salons op Zondag 156 26, 28, 200, 203 ZONDAGSWET. 32,213 Motie Groeneveld i. z. uitvoering van de 363, 372 ZWEMINRICHTING. Beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding aantal kamertjes in de damesafdeeling van de nabij den Hoogen Rijndijk 305 272 27, 31 ZIJL- OF SPANJAARDSBRUG. Onderhandsche opdracht tot invordering brug 216 gelden aan de 12, 339 8, 332, 230 ZIJLPOORTSBRUG. Beschikbaarstelling gelden i. z. meerdere kosten 422 30 28, 339 van herstelling van de ZIJLSINGEL. 156 166,188 373 307,326, Bouwplan a/d verhooging voorschot voor de 443 uitvoering daarvan 17 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 15