ZAKENREGISTER. I.S. V. No. Blz, STEDELIJKE WERKINRICHTING. Benoeming leden bestuur 248, 335 224, 327, 339 Eervol ontslag en benoeming lid bestuur 335 326, 327 Begrooting dienst 1920 292 174 Rekening dienst 1918 van de 215 174, 205 Staat van af- en overschrijving, suppl. begrooting enz. dienst 1918 215 174, 205 STEMRUREAUX. Hoofdstembureau. Benoeming lid en plvg. lid Kieskring I voor verkiezing leden van den Raad 63 47 Samenstelling voor: verkiezing leden Tweede Kamer, Prov. Staten en Gemeenteraad 120 47,126 t/m 130 Aanwijzing raadsleden om als plv. op te treden v. d. Burgemeester als voorzitter stembureau in 1ste stemdistrict 47, 129 STEM DISTRICTEN. Zie KIESKRINGEN EN STEMLOKALEN. Zie KIESKRINGEN EN - STENOGRAFISCH VERSLAG (v. d. Gemeenter.) Opdracht levering van de Ingekomen Stukken en van het gedrukt aan de firma J. J. Groen en Zoon 372 439 STEUNCOMITÉ. Zie CRISISTOESTAND EN NAMENREGISTER. STEUNVERLEENING. Verzoek om bijdrage van Kon. Nat. Vereeniging tot steun aan miliciens afd. Leiden 93 91 Verzoek om aan verleenen bijdragen aan Steun comité de voorwaarde te verbinden, dat be paalde steunregeling moet worden gevolgd 112 6 Voorstel Huges i. z. aan noodlijdenden in Oostenrijk 423 STRAATMAKERS. Zie SALARISREGELING. STRAATPOLITIE. Wijziging verordening op de 185 194 Adres te dezer zake 189 STRATENAANLEG. Zie GEMEENTE (Uitbrei dingsplan). STROOMLEVERING. Zie LICHTFABRIEKEN. SUBSIDIËN. Zie de betrokken hoofden of namen. SUPPLETIEPENSIOENEN. Zie bij de namen der betrokken personen. TEEKENSCHOLEN. Zie VAKONDERWIJS. TEHUIS VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN. Verzoek om verhooging subsidie 265 TOONEELVERTOONING. Zie OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. TRAMWEGEN. Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen. Ontwerp-overeenkomst met de i. z. aanleg electrische tramlijn 's Gravenhage-Voorburg- Leiden 239 213,232 Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmij. Adressen i. z. verlaging personentarief Leiden- Katwijk 228 174,188 Prae-advies B. en W. ter dezer zake 228 207 Tijdelijke verhooging personentarieven 356 448 UITBREIDINGSPLAN (der gemeente) Zie GE MEENTE. UITKEERING WET 1897. Zie GEMEENTE. UITZENDING VAN KINDEREN NAAR BUITEN. Subsidie voor de 44 32 1.8. V. No. Blz. V ACANTIEKOLONIE'S. Subsidie ten behoeve van 44 6, 32, 326 VACANTIETOELAGE. aan gemeentepersoneel. Zie SALARIS REGELING. VAKONDERWIJS. Leidsche Teekenvereeniging „De kunst om de kunst". Verzoek om subsidie 339 Mathesis Scientiarum Genitrix. Verhooging subsidie over 1919 368 Ned. R. K. Volksbond. Verhooging subsidie over 1919 en vlg. jaren ten behoeve van teekenschool 367 Verzoek tot verhooging subsidie 339 Vereeniging „de Ambachtsschool". Benoeming lid bestuur 82 89 Verhooging subsidie over 1919 en 1920 aan de 369 173,266, 293 Vereeniging „Kennis is Macht". Benoeming lid bestuur 225, 275 Vereeniging tot bevordering v. d. op leiding tot Instrumentmaker. Verhooging subsidie over 1919 366 Vereeniging Vakschool voor Meisjes, Afd. Zita-vereeniging. Verzoek verhooging subsidie over 1919 en 1920 422, 434 Circulaire i. z. subsidie-verhooging aan vak scholen. 326 Verordening regelende de bezoldiging van de vakonderwijzers(essen) in teekenen, gymnas tiek en handwerken enz. 365 Adres i. z. salarisregeling personeel van vak scholen 422 Vereeniging Vakschool voor Meisjes voor Leiden en omstreken. Verleening subsidie over 1920 en extra-subsidie over 1919 370 126 VAKSCHOLEN. Zie VAKONDERWIJS. VERGUNNINGEN tot bouwen). Zie BOUWEN. 422, 434 VERGUNNINGS- EN VERLOFSLOCALITEITEN. Wijziging verordening op en logementen. 72 61, 87 VERGUNNINGSRECHT. Bezwaarschriften tegen aanslagen in het 203 Instelling Commissie v. onderzoek voor de bezwaarschriften, tegen aanslagen in het 203 194 Verordening houdende aanwijzing van gedeelte der gemeente waarin door B. en W. geen vergunningen mogen worden verleend voor den verkoop van sterken drank enz. 296 272 Adressen te dezer zake. 156,164 VERHURING. Gebouwen: Winkelhuis Lange Mare, hoek Brandewijnsteeg 4 Verschillende perceelen 33 27, 31 Veilingloods c. a. aan de Boommarkt 41 32, 43 Voormalige Pesthuis met bijbehoorende gronden en gedeelte Pesthuislaan 62 49, 59 Bovenhuis Garenmarkt No. 6 A. 90 90,153 Voorste twee lokalen benedenverdieping van perceel Vischmarkt 10. 123 131,154 Bovenhuis perceel Hoogewoerd No. 5 139 157,163 Perceel Aalmarkt No. 5. 140 157, 163 Stal en voormalig koetshuis perceel hoek Garen- markt—Levendaal 143,328 157, 163 329, 422 Kleine stalletje in perceel hoek Garenmarkt Levendaal 171 178, 188

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 13