I.S. No. 104 261 298 36 78 331 5 54 240 297 381 208 12, 339 ZAKENREGISTER. I.S. V. No. Blz. POLITIE. Beschikbaarstelling gelden voor uitbreiding der 94 94, 154 Beschikbaarstelling gelden voor bewapening van het personeel der 172 178 Adres i. z. afschaffing klassenstelsel bij de beneden den rang van hoofdagent en i. z. salarisverhooging 153, 422 PROCEDURE. Zie RECHTSVORDERING. PUBLIEKE VERMAKELIJKHEDEN. Zie OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. RECHTSTOESTAND. Afwijking v. d. verordening i. z. den van de ambtenaren in verband met invoering verkorten arbeidsdag 230 216 Verordening i. z. toezicht op den gezondheids toestand van de ambtenaren, beambten en werklieden 371, 386 447 RECHTSVORDERING. van de gemeente) tegen J. Simons en J. P. Pegt tot opvordering en ontruiming van de perceelen Langegracht No. 116 en Langegracht No. 156 343 334, 422 RECLAME, (ontsierende) Verordening tot het weren van 176 186, 196 REINIGING. Zie GEMEENTEREINIGING. RHIJNGEEST. Zie GESTICHTEN. RIOLEERINGSWERKEN. Zie OPHOOGINGS- EN RIOLEERINGSWERKEN. ROOIEN, (van hoornen) Voorstel tot het doen en verkoopen van boomen. 327 333 SALARISREGELING. van den Burgemeester. Zie aldaar Commissaris van Politie. Zie aldaar. B Ontvanger. Zie aldaar. Secretaris. Adressen i.z. duurtetoeslag, kindertoeslag, 5, 27, premievrij pensioen, enz. 31, 32, 125,126, 174, 232, 262, 265, 340, 422, 427, 432 i. z. verhooging loon straatmakers en hulp- straatmakers 31, 232 Adres i.z. uitkeering loon bij regen- en ziekte verzuim 43 Adres tot bespoediging der voorstellen v. d. Commissie ad hoe i. z. de 43, 44 Opgaven van ambtenaren, in genot gesteld van vervroegde period, verhoogingen of boven minimumwedde aangesteld 46, 184 Rapport van de Commissie ad hoe i. z. de 96 44, 87 Nota van de heeren Bri'ét en Wilmer i. z. de 98 87 den heer Sijtsma i. z. de 99 87 Voorstel B. en W. i. z. de 116 131 Uitkeering in eens aan personeel in dienst der gemeente 301 281 Adressen te dezer zake 262, 265, 266, 339, 422 Motie te dezer zake 266 Vacantie-toelage. Adressen te dezer zake 163 163, 173, 174,176, 188, 232 Afwijzend prae-advies 163 183 Verleening voorschot op salarisverhooging 432 Verordening betreffende de wedden van ambte naren in dienst der gemeente Leiden 116, 230 131,216 Voorstel Huges i. z. instelling permanente Raads commissie betreffende 241 SCHATTINGSCOMMISSIE. Zie COMMISSIËN. SCHOLEN. Zie ONDERWIJS. SCHOOLARTSEN. Bestendiging als van H. W. Blote, J. A. Schreuder, J. A. Duffels en G. Kapsenberg. Eervol ontslag G. Kapsenberg Benoeming H. P. Veldhuyzen SCHOOLBIOSCOOP. Verzoek tot oprichting van een Adhaesiebetuigingen aan dit verzoek SCHOOLCOMMISSIE (plaatselijke). Zie COM MISSIËN. SCHOOLKINDERVOEDING. Vaststelling verslag aangaande de wijze, waarop het op de begrooting 1917 voor toege stane bedrag is besteed Verzoek extra-subsidie aan de vere.eniging Verzoek subsidie over 1920 van de vereeniging tot het ver strekken van maaltijden in een lokaal van de school 3de klasse No. 1 Voorstel mevr. Dubbeldeman—Trago i. z. en -kleeding SECRETARIE. Zie GEMEENTE-SECRETARIE. SECRETARIS (der gemeente). Zie GEMEENTE SECRETARIS. SLACHTHUIS. (Openbaar Benoeming Adj.-Directeur-keuringsveearts (M. Verkerk) Bedrijfskapitaal (Verstrekking van Verordeningen i. z. de heffing en invordering van belastingen voor het gebruik van het Voorstel de Lange i. z. herziening der tarieven Adres i. z. herziening der tarieven Verordening op het gebruik van het Suppl. staat van begrooting en balans en winst en verliesrekening dienst 1918 van het Begrooting 1920 SLUITINGSUUR (van winkels). Zie WINKEL SLUITING. SOLLICITATIES. Verzoek Republikeinsche Partij te Deventer om bij de godsdienstige gezindheid der sollicitanten buiten beschouwing te laten SPANJAARDSBRUG. Onderhandsche opdracht van de invordering van de bruggelden aan de STADSGEHOORZAAL. Beschikbaarstelling aan: Nederl. Natuur- en Geneeskundig congres Mathesis Scientiarum Genitrix Leidsche Pluimveevereeniging Mandolineclub „Bandurria". Verpachting bediening buffetten in de STADSGENEESHEER. Bestendiging A. Kist Dr. J. C. M. Timmermans STADSTIMMERWERF. Zie VERKOOP. STADSTRAM. Zie TRAMWEGEN. STATISTIEK. Aanvullende cijfers der - STEDELIJK MUSEUM. (- Zie LAKENHAL. van Leiden voor 1918 - de Lakenhal) STEDELIJKE FABRIEKEN VAN GAS EN ELECTRICITEIT. Zie LICHTFABRIEKEN. 394 6 8, 21 129 157 332 332 422 92 90, 153 69 61 193 190

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 12