I.S. No. 194 336 317 70 269 337 132 122 186 251 270 336 271 361 316 338 360 235 312 325 360 166, 243, 365 244 365 73 172 267 236 V. Blz. 191 328, 422 209, 293, 309 61 328 158 131 190 204, 227 246 328, 422 246, 293 436 309 329 436 293 213 294 204, 329 436 307 4, 183, 216 216 66, 69 41, 87 248 61, 176 21 31 5, 6 43, 44 213 326 ZAKENREGISTER. IX I.S. V. No. Blz. Benoeming leeraar Natuurkunde en Wis kundige Aardrijkskunde 352 435 Gymnastiek 364 435 Jaarwedclen. Verordening regl. de salarissen van het onder wijzend personeel aan de 242 215 Vaststelling van de en voorloopige vast stelling pensioensgrondslagen van eenige leeraren en leeraressen 380 164, 176 436 Salarieering Hoofd en onderwijzend personeel van de Leerschool verbonden aan de 365 ONDERWIJS. (Lager) Gebouwen. Beschikbaarstelling gelden v. d. bouw van nieuwe 3de klasse school op het Schuttersveld 224 210 Verdaging der beschikking op dit raadsbesluit door Ged. Staten 232 Herhalingsonderwijs. Vaste aanstelling van tijdelijk personeel bij het 219 204 Benoeming onderwijzer aan de openbare her halingsschool voor jongens 299 271 Wijziging verordening betreffende de inwendige regeling van het en de toelating van de leerlingen 392 (Zie voorts: LEIDSCHE VOLKSHUIS). Leermiddelen. Onderhandsche opdracht van de levering van platen, boeken enz. voor de openbare lagere scholen en de kweekschool 11, 265 8, 248 261 Rijksbijdrage kosten L. O. Rijksvergoeding in de kosten v. h. over 1916 4 Rijksbijdrage 1919 59 Rijksvergoeding 1917 293 Scholen. Buitengewone School voor L. O. Eervol ontslag onderwijzeres 127 157 Benoeming 187 190 Verzoek vaststelling nieuwe salarisregeling voor personeel aan de 308 School voor jongens 2de klasse. Benoeming onderwijzer 52 48 teekenen v v 358 435 School voor Meisjes 1ste klasse. Eervol ontslag onderwijzeres 260 246 Benoeming pl^o- hoofd. 357 435 School voor Meisjes 2de klasse. Eervol ontslag onderwijzeres 294 272 Benoeming 359 436 School voor jongens en meisjes 2de klasse. No. 2. Eervol ontslag onderwijzeres handwerken 317 269, 293, 309 School voor jongens en meisjes 2de klasse. No. 3. Eervol ontslag onderwijzeres 258 246 Benoeming 324 328 Scholen vo^or Jongens en Meisjes 3de klasse. No. 1. Benoeming onderwijzer 137 157 No. 2. Benoeming onderwijzer 105 111 Eervol ontslag onderwijzer 138 157 Benoeming 269 Eervol ontslag onderwijzeres 390 No. 3. Benoeming twee onderwijzers 18 7 n onderwijzer 105 112 Eervol ontslag onderwijzeres Benoeming Eervol ontslag handwerken No. 4. Intrekking benoemingsbesluit H. P. Hoestra Benoeming onderwijzer D T) Verbinding aan vervolgklasse éénjarige cursus No. 5. Eervol ontslag onderwijzer Benoeming Eervol ontslag V V Benoeming 2 onderwijzeressen No. 6. Eervol ontslag onderwijzer No. 7. Eervol ontslag onderwijzer No. 8. Eervol ontslag onderwijzer onderwijzeres Benoeming Eervol ontslag onderwijzer School 4de klasse No. 2. Eervol ontslag onderwijzer-plvg. hoofd Benoeming Eervol ontslag onderwijzer Benoeming onderwijzeres Eervol ontslag onderwijzer V erordeningen. Verordening bepalende het getal der scholen voor openb. L. O. te Leiden enz. Verordening regelende het onderwijs aan spraak- gebrekkige kinderen Verordening tot regeling van de wijze van uitbetaling, van de inhouding dier jaarwed den bij verlof tot afwezigheid en van de huurwaarde der ambtswoning v. e. schoolhoofd Vakonderwijs. Zie aldaar. ONTSMETTIN GSDIENST. Verordening op heffing en invordering van rechten voor werkzaamheden door den ONTVANGER. (Gemeente) Herziening jaarwedde van den Vergoeding aan den van de kosten ver bonden aan stellen van zekerheid Opneming boeken en kas van den OPENBAAR SLACHTHUIS. Zie SLACHTHUIS. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. Kon. goedkeuring v. d. verordening tot heffing eener belasting op Goedkeuring verordening, houdende regeling als bedoeld in art. I der verordening o. d. invordering der belasting op OPHOOGINGS- EN RIOLEERINGSWERKEN. op terrein benoorden Maresingel Lagen Rijndijk PADVINDERS. Zie LEIDSCHE PADVINDERS. PENSIOENEN. Zie ook SALARISREGELING. Adressen i. z. premievrij pensioen Verzoek H. Boter mans om recht op Verlenging termijn tot verleenen van bijslag op en wachtgelden Verzoek mej. J. H. Hoestra tot verhooging ge meente met 50 PLAATSELIJKE DIRECTE BELASTING. Zie BELASTINGEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 11