yin ZAKENREGISTER. Begrooting, dieDst 1920 G a s p r ij s. Adressen i. z. leveren van een aantal M3 tegen verminderden prijs, ook aan gezinnente zamen met anderen één huis bewonend Verzoek invoering van een progressieve rege ling v. d. Adres i. z. verlaging v. d. Regeling v. d. Voorstel de la Iiie, v. d. Zeeuw en Dubbeldeman tot invoering progressieve regeling v. d. Nadere vaststelling v. d. Electriciteit. Levering turbogenerator en ketel ten behoeve van de fabriek Vaststelling concept-overeenkomst i. z. levering v. aan Katwijk Verhooging huurprijs electriciteitmeters en aan- sluitkabels langer dan 10 M., alsmede ver hooging van verschuldigd bedrag voor leve ring vanvolgens aanwijzing dubbeltarief- meter Adres i. z. maatregelen door Directeur genomen ten aanzien van electrische huurleidingen Kapitaal. Verhooging uitbreidings— Gasfabriek met 70.000 Verhooging uitbreidingsElectriciteitsfabriek met f 180.000 Verstrekking kapitaal van 1.200.000 aan Gas fabriek voor bouw moderne stokerij Verstrekking kapitaal van f 100.000 aan Elec triciteitsfabriek voor bouw moderne stokerij Personeel. Toekenning v. alle per. verh. aan den Directeur der LOONSVERHOOGINGEN. Zie SALARISREGE LING. MARKTWEZEN. Wijz. verordening op de Markten Adressen i. z. wijz. verordening op de weeg- loonen en plaatsgelden aan de Gemeentewaag MELKVOORZIENING. Mededeelingen Burgemeester i. z. de Vraag van Stralen i. z. den melkprijs MINNE- OF ARME OUDE MANNEN-EN VROU WENHUIS. (Gereformeerde) Zie GEREFORMEERDE. NOODWONINGEN. Beschikbaarstelling gelden voor de plaatsing van 6 op terrein bij de Magdalena Moonsstraat Wijziging begrootingen 1918 en 1919 wegens hoogere stichtingskosten van 10 aan de Magdalena Moonsstraat Zie ook INVALIDENHUIS. ONDERWIJS. Bewaarscholen. (Zie aldaar). Cursus tot opleiding voor de hoofdacte, subsi- die's over 1918 ONDERWIJS. Hooger Gymnasium. Benoeming leeraar Duitsch tijdelijk natuurkunde leerares oude talen leeraar wiskunde teekenen Ti gymnastiek Fransche taal en letterkunde 1.8. V. I.S. V. No. Blz. No. Blz. Eervol ontslag leeraar gymnastiek 188, 189 191 oude talen 190 174, 190 Curatoren van het Benoeming curator 51 48 39 32 2 curatoren 280 246 Eervol ontslag curator 291 271 74 32, 61, Benoeming curator 315 309 176 Jaarwedden. 75 44, 65 Verordening regelende de der leeraren a. h. 1, 80, 77,215, 174 185 241,355 232, 447 Adressen te dezer zake 7 308 236, 266, i. z. toekenning eener uitkeering ineens 261 308 296 Vaststelling jaarwedde leerares gymnastiek mej. 296 C. B. Kok 27 „en voorloopige vaststel ling pensioensgrondslagen van eenige leeraren 39 en leeraressen 380 436 Personeel. 273 254 Eervol ontslag 2den amanuensis 154 165 Benoeming 159 176 Rijkssubsidie over 1919 231 175 185 ONDERWIJS Middelbaar Commissie van Toezicht op het Zie COM- 268 188, 252 MISSIËN. H. B. S. voor Jongens. Benoeming leeraar(es) in Geschiedenis, Neder- landsch, Duitsch, Fransch en Teekenen 259 246 109 112, 154 Eervol ontslag 2den amanuensis 154 165 Benoeming 159 176 109 112, 154 Jaarwedden. 274 254,261 Verordening regelende de jaarwedden der leeraren en leeraressen aan de 1, 80, 12, 69, 274 254, 261 24 J, 355 215, 447 Adressen te dezer zake 7 i. z. toekenning van uitkeering in eens 261 150 Vaststelling der en voorloopige vaststelling der pensioensgrondslagen voor eenigeleeraren en leeraressen 380 436 Rijkssubsidie over 1919 59 Vergunning J. H. Wattez tot gebruikmaking van teekenlokaal der tot geven van privaat 145 166, 173 onderwijs 282 246 59, 60, H. B. S. voor Meisjes. 178 111 Benoeming tijd. leerares Geschiedenis 176 Aardrijkskunde 178 178 25, 26 Bestendiging Geschiedenis en Aard 306 rijkskunde 3 7 Wiskunde 32 Jaarwedden. Verordening regelende de jaarwedden der leeraressen en leeraren aan de 1, 19, 80, 77, 215 241 Vaststelling jaarwedde leerares Gymnastiek mej. C. B. Kok 27 61 49, 59 tijd. Geschiedenis en Aardrijkskunde mej. C. H. Kool 108 112 86 91, 154 77 77 77 Engelsche taal en letterkunde mej. G. J. de Vries 108 112 leeraar schoonschrijven 164 „en voorloopige vaststel ling pensioensgrondslagen van eenige leera 21 ressen en leeraren 380 436 Verlof. Verleenen aan mej. G. J. de Vries 118 131 2 7 Kweekschool voor Onderwijzers en 21 27 Onderwijzeressen. 191 190 Eervol ontslag leeraar Schoonschrijven 37 32 234 204,213 Benoeming 83 89,130 254 226 Eervol ontslag Gymnastiek 188, 189 191 322, 323 327, 422 Natuurkunde en Wis 350 435 kundige Aardrjjkskunde 300 272

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1919 | | pagina 10