160 de Gehoorzaal welke bedrag uitsluitend ten -laste van de ee- raeente komt, terwijl naar schatting van het Rijk nog een bedrag van 37000.— zal worden terugontvangen. De res- teerende ƒ6200.— betrefïen öf fabricage uitgaven, welke ver band houden met de buitengewone tijdsomstandigheden en dienovereenkomstig op dezen post geboekt zijn, doch waarvan het onzeker is of de Rijks vergoeding er voor zal worden toegekend öf uitgaven, die eventueel op andere wijze worden terugontvangen. Teneinde de omschrijving van den post daarmede in over eenstemming te brengen, stellen wij U voor deze aan te1vullen met de woorden »en verdere uitgaven van fabricage, verband houdende met de buitengewone tijdsomstandigheden Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten tot ver- hoo»ing van het aldus aangevulde volgn. 232a der begrooting voor 1916 met 50000.—, door vaststelling van den hierbij overgelegden begrootingstaat model C, waarop tevens de posten zijn aangegeven! welke tot dekking van deze som kunnen worden verhoogd, of waarop afschrijving kan plaats hebben doordien de geraamde bedragen blijken niet ten volle benoodigd te zijn. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 249. Leiden, 16 November 1916. Na uitschrijving van de openbare verpachting van h'et bij raadsbesluit van 24 Augustus j.l. (Ingek. Stukken No. 183) aangekochte weiland, kad. bekend gemeente Leiderdorp Sectie A nis. 50 en 51, ter grootte van 1 H.A., 97 A. en 20c.A., bereikte ons nevensgaand tot Uwe Vergadering, gencht adres van het Departement Leiden der «Maatschappij tot Nut an het Algemeen", inhoudende het verzoek het land ondershands te mogen huren voor f 425 per jaar, ten einde het geheel of gedeeltelijk tot volkstuinen in te richten. Met de Commissie van Fabricage komt het ons voor, dat door inwilliging van het verzoek het sociale welzijn der in gezetenen zal worden bevorderd, omdat aanleg en onderhoud van volkstuinen zoowel oeconomische als hygiënische voor- deelen afwerpt en een passende ontwikkeling en ontspanning van het volk tengevolge heeft. Bovendien zal bij verhuring van het land aan adressante ook het financieel, belang der gemeente worden gediend, aangezien de hoogste inschrijver bij de gehouden openbare verpachting slechts 411 heelt Volgens ingesteld onderzoek is het land zeer geschikt voor het door adressante beoogde doel; wel is het laag gelegen en ,zal men in het najaar en 's winters veel last van het water ondervinden, doch de grondsoort is uitstekend en stelt een goeden oogst in het vooruitzicht. Met het oog op de uitgaven voor bewerking en eersten aanleg is het gewenscht het land niet voor te korten tijd at te staan. Wij stellen U daarom voor den huurtijd, evenals bii de openbare verpachting als weiland was aangenomen, te bepalen op 5 jaren en 3 optiejaren, beho.udens het gewone recht der gemeente, om ook tusschentijds de huur op te zeggen, mits daarvan 6 maanden tevoren kennis gevende. Behalve de gebruikelijke voorwaarden zal echter in de voorwaarden van- verhuring nog de bepaling moeten worden opgenomen, dat door de huurster moet worden gezorgd voor het stellen en< onderhonden van een voldoende sterke en hooge afrastering ten genoegen van ons College langs het voetpad, leidende naar het land, teneinde beschadiging van de aangrenzende, eigendommen tegen te gaan. 4- Op grond van een en ander geven wij U mitsdien in over weging de perceelen kad. bekend gemeente Leiderdorp Sectie: A Nis 50 en 51 voor den tijd van 5 jaren en 3 optiejaren, ondershands te verhuren aan het Departement Leider! van de. «Maatschappij tot Nut van het Algemeen" vooreenjaarhjk-,- schen huurprijs vaö f 425, teneinde geheel of gedeeltelik tot volkstuinen te worden ingericht, een en ander onder be-) paling, dat de gemeente hét recht heeft de huur ook tusschen- tiids op te zeggen, mits daarvan 6 maanden tevoren kennis gevende, de huurster zorg draagt voor het stellen en onder houden van een voldoend sterke en hooge afrastering ten genoegen van ons College langs het voetpad, leidende naar het land, en verder onder de gebruikelijke voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Wetjhr. -van Leideri.^ Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen: heU Bestuur van het Departement Leiden der «Maatschappij tot 'Nu. van 't Algemeen" dat het kennis heeft genomen van eene advertentie rn het Leidsch Dagblad, waaruit blijkt dat Burgemeester en Wet-; houders het voornemen hebben om op Maandag 13 November a.s. over te gaan tot openbare verpachting van het. vyèdand- in den Grooten Stadspolder in de -gemeente'; Leiderdorp* kadastraal bekendi Sectie A Nos 50 en 51,-lef grootte van 1 97 20 H.Are' - jvU ukA Dat het gaarne de beschikking over genoemd weiland zou willen bekomen, ten einde het geheel of gedeeltelijk in te richten voor zoogenaamde volkstuinen; - Dat het daarvoor eene jaarlijkschepachtsomvanyierbpndei d vijfentwintig gulden, zegge 425.— zou kunnen betala^i^. Redenen waarom het: U verzoekt; genoemd ;weil8#i.,aaftbet Departement voornoemd te verhuren tegè^.pqi^jj^li^spneö huurprijs van f 425- voor dep tijd van vijf jaren; mpt vijf of drie optiejaren, met het recht, om dat weiland geschikt te maken voor tuingrond en om zoo iiQodig een gedeelte ;als weiland in onderhuur te geven. r «i 't Welk doende enz. j5/7 t:"3 Het bestuur voorn. 7 "j-4. A- VAN der Ei.st, Voorzitter.', }:;Voh A. L. A. van Unen, Secretaris. Leiden, 4 Novernber 1916. v.ó jsj NV 250. Leiden, lö November 1916. y y j De Commissie, bedoeld in art. 15 der Verordening, régelende de heffing van. eene plaatselijke directe belasting,"heeft de-eer U hierbij te doen toekomen eene lijst, waarin is vervat baai- advies omtrent 376 bezwaarschriften tegen aanslagen in do plaatselijke directe belasting, dienst 1916. De Commissie voornoemd A. VAN DER. Elst, Voorzitter. W, Pera, 1 J. Boterm&ns, j i< Aan den Gemeenteraad. J'.lu Lèclen. te Leiden, ter Boekdrukkerij^ van J. J. GROEN ZOON. V U-...U 'V. f i: iv/ I*'.".j L""-' ïf u h l; fc' 4 i <y;s.ud i i iw/v< :l .7 :.J .7 :.i .Kr: '1.) s-ï 7:1 i;j iiO'jo'iY 'j. ;..i ;v ROiirifiqicy .'4'::! vi .yya VvM UY vk i i ite -1 1 s\ 'ii ?hr. lelie- Y: i\i iidCil l i"ijq I O* "li. Xieiti - 'Iy'-ck; 'j y- n r..y.> ri i - - -i p// :1 •- Yto "..l.., mtr.iJ -ioyI -N c:o ;.-i ii-b'V 571 A-m l' nj 7l" "AY".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1916 | | pagina 10