DON DER D A.G 19 DECEMBER 1907. 267 Xittingvau Donderdag 1.9 December1997. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Verzoek van K. Siderius om eervol ontslag als onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school Be klasse No. 6. (325) 2° Verzoek van R. Wisman om eervol ontslag als onderwijzer aan de school 4e klasse No. 1. (329) 3° Begrooting, dienst 1908, van het tl. G. of Arme Wees-en Kinderhuis. (323) 4° Verzoek van de Leidsche Katoenmaatschappij om ver lenging van den termijn, waarvoor haar vergunning werd verleend tot het inrichten van een kolentransporteur aan de Heerengracht. (324) 5° Verzoek van de Vereeniging »Volksspeeltuinen" om besten diging van de huur van een gedeelte van het Raamland aan den Hoogen Rijndijk, (322) 6° Voor stel tot beschikbaarstelling van gelden voor het aan brengen van een tochtportaal vóór de woning van den Directeur van het Openbaar Slachthuis. (327) 7° Verzoek van de Landbouwvereenigingen te Leiderdorp, Zoeterwoude en Alkemade om het uur van aanvang der vee markt niet te vervroegen en om voor de vette koeien een andere plaats op de markt aan te wijzen. (332) 8° Verzoek van den Bond van Patroons in het Metselvak te Leiden en omstreken, om middelen te beramen of stappen te doen, welke aan de thans heerschende werkloosheid tegemoet kunnen komen. (331) 9° Voorstel tot aankoop van het perceel Lokhorststraat No. 18. (330) 10° Voorstel tot aankoop van het perceel Lokhorststraat No. 24. (330) 11° Voorstel tot verhuring van het perceel Nieuwe Rijn No. 20 benevens de bovenwoning van de Graanbeurs. (326) 12° Voorstel, naar aanleiding van het verzoek van A. Mol om de huur van de Burcht en de Graanbeurs tegen een lagere pacht te verlengen, om de exploitatie dier inrichtingen in het openbaar aan te besteden, zoo van ieder afzonderlijk als van beide gecombineerd. (326) 13° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de inrich ting van eene afdeeling voor patiënten 2e klasse B in het Sanatorium »Rhijngeest". (328) 14° Verordening, houdende voorwaarden van opneming en verpleging van lijders in het Sanatorium voor zenuw lijders «Rhijngeest" te Oegstgeest. (328) 15° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 November 1881, regelende de heffing eener plaatselijke belasting op de honden, te Leiden. (313 en 320) Tegenwoordig zijn 25 leden, als de heeren: Timp, A. Mulder, van Tol, Bosch, Le Poole, Bots, van der Lip, Sijtsma, Reimeringer, Roem, de Boer, Zwiers, Zaalberg, P. J. Mulder, Vergouwen, van der Eist, Fokker, Korevaar, Kerstens, Juta, Stigter, de Vries, Meuleman, van Hamel en van Gruting, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heerenPera en Driessen, wegens zitting van den Militieraad, Fockema Andreae, wegens uit stedigheid, de Goeje, wegens verhindering en Aalberse, terwijl er eene vaca ture is. De notulen van de vorige vergadering, van 5 December, worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van Gedep. Staten ten geleide van een extract uit het Koninklijk Besluit van 15 November j.l. No. 40. houdende goedkeuring van de verordening op het »Markt- geld-' en van die op bet «Liggeld", beide van 3 Septem ber 1907. 2°. Mededeeling van den Secretaris van het departement Leiden der maatschappij van Nijverheid, dat geen gebruik behoeft te worden gemaakt van de ten behoeve der Elec- triciteits-tentoonstelling toegestane subsidie en dankbetuiging voor den van gemeentewege ondervonden steun. Dit stuk luidt alsvolgt: Leiden, 11 December 1907. Aan Burgemeester en Wethouders der Gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren, Naar aanleiding van Uwe missive in dato 4 September 1907 No. 3/50 R, OnderwerpTentoonstelling van Electriciteit in Ambacht en Woning, heb ik de aangename opdracht van het bestuur van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid U te berichten dat de financiëele resultaten van bovengenoemde tentoonstelling van dien aard geweest zijn dat er geen gebruik behoeft gemaakt te worden van de door de Gemeenteraad in de zitting van 3 September 11. toegestane subsidie tot een maximum van ƒ1500. Uw geacht college en den Raad der gemeente Leiden den dank overbrengend van ons bestuur voor de werkelijk onbe krompen wijze waarop voor deze tentoonstelling van gemeente wege steun verleend is, teeken ik mij met de meeste Hoog achting van U, EdelAchtbare Heeren de dienstwillige Dienaar E. W. Hoogenstraaten, Secretaris. 3°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1907. 4°. Disposities van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten: a. tot verhooging van eenige begrootingsposten van den dienst 1907, waarvan de raming te laag is gebleken; b. tot onderhandsche opdracht aan de firma J. J. Groen en Zoon van de levering van de Ingekomen Stukken en van het gedrukt stenografisch verslag van de Handelingen van den Gemeenteraad. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde gemeentebegrooting, dienst 1908. Worden voor kennisgeving aaugenomen. 6°. Missive van de leden der Commissie voor de plaatselijke directe belasting, houdende mededeeling dat zij als zoodanig ontslag nemen. De Voorzitter. De belastingcommissie, die in dezen Raad meermalen ter sprake is gekomen, heeft collectief meegedeeld, dat zij haar ontslagaanvrage indient. Burg. en Weth. zijn van voornemen, gelet op de groote diensten, welke die commissie aan de Gemeente heeft bewezen, haar te verzoeken haar ontslag aanvrage terug te nemen. De heer Bosch. M. d. V. In aansluiting aan uw woorden wensch ik gaarne te verklaren, dat het mij, en naar ik vertrouw meerderen in den Raad, zeer veel genoegen zal doen, wanneer de commissie zal besluiten, aan den wensch van Burg. en Weth. gevolg tegeven. Teekenen van instemming). De Voorzitter. Burg. en Weth. zullen niet in gebreke blijven het verzoek te doen, en de stem die uit den Raad is opgegaan, zal wel doordringen tot de leden van die commissie. Ik hoop, dat het besluit moge vallen, dat de heeren op hun ontslagaanvrage terugkomen. 7°. Mededeeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken dat het raadsbesluit, d d. 5 December j.l., houdende benoeming van F. van Lohuizen tot tijdelijk leeraar aan het Gymnasium, wordt goedgekeurd. Wordt voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Aanbeveling van het Bestuur der Gemeentelijke Arbeids beurs ter benoeming van leden en plaatsvervangende leden van dat bestuur. Zal worden opgenomen onder de Ingekomen Stukken. 2°. Amendement van de heeren Reimeringer en Zaalberg op art. 1 der verordening tot wijziging van de verordening, regelende de heffing eener plaatselijke belasting op de honden te Leiden. Zal worden behandeld bij punt 15 der agenda. 3°. Adhaesiebetuiging van den Bond van Patroons in het Timmervak aan het adres van den Bond van Patroons in het Metselvak om middelen te beramen of stappen te doen, welke aan de thans heerschende werkloosheid tegemoet kunnen komen. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. Ondergeteekenden J. van der Voet en A. van 't Riet res pectievelijk Voorzitter en Secretaris van den Bond van Patroons in het Timmervak opgericht den 13 Januari 1898 en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 October 1901 No. 57 en als zoo danig handelende in opdracht van een besluit van zijne ver gadering gehouden den 16 December 1907, geven met ver schuldigde eerbied te kennen dat, gezien het adres der Bond van Patroons in het Metsel vak Alhier, zij daar volkomen adhesie aan betuigen en tevens

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1