2 N°. 6. Leiden24 December 1907. Bij raadsbesluit van 6 Juni 1907 werd het gymnastiek lokaal der openbare school aan de Van der Werfstraat ter beschikking gesteld van het Bestuur der Arbeiders-Geheel- onthoudersvereeniging «Volharding", voor het houden van een Zondagsschool, des Zondagsmiddags van half drie tot vier uren. Thans verzoekt het Bestuur om den tijd, waarop aan de Vereeniging des Zondags het gebruik van genoemd lokaal werd toegestaante verlengen tot des avonds zeven uren. Aangezien tegen inwilliging van dat verzoek onzerzijds geen bezwaar bestaat, geven wij Uwe Vergadering in over weging aan het Bestuur der Arbeiders-Geheelonthouders- vereeniging «Volharding" tot wederopzeggens toe vergunning te verleenen omtot het houden eener Zondagsschool, koste loos gebruik te maken van het gymnastieklokaal aan de van der Werfstraat, des Zondags van half drie tot zeven uren, onder dezelfde voorwaarden waaronder het gebruik van dat lokaal werd toegestaan bij raadsbesluit van 6 Juni 1907. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 18 Dec. 1907. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geven te kennen J. Kukler, en A. Regeer, respectievelijk voorzitter en secretaris, der Arbeiders Geheelonthouders-Ver- eeniging Volharding te Leiden, Goedgekeurd bij Koningklijk besluit d.d 29 October 1906 st.bl. N°. 12 dat zij Uwen raad, beleefd doch dringend verzoekt, het gebruik van het localiteit (staande aan den Van der Werfstraat, en toebe hoorenden aan de gemeente, ten behoeve van het school aldaar,) des Zondags van half drie uur,, tot zeven uur in het gebruik te mogen hebben ten einde, de daarhoudende Zondagschool, op meer uitgebreide schaal te kunnen voortzetten. Namens het Bestuur der Arbeiders Geheelonthouders-Ver- eeniging «Volharding" J. Kukler, Voorzitter. A. Regeer, Secretaris, Levendaal no. 154. No. 7. Leiden, 28 December 1907. In verband met het door u bij de vaststelling van de ge- meente-begrooting voor het volgend dienstjaar genomen besluit om de jaarwedde van den portier van het openbaar slacht huis van f 300.op f 400.te brengen, geven wij u, ten einde de desbetreffende verordening met dit besluit in over eenstemming te brengen, regelmatigheidshalve in overweging over te gaan tot de vaststelling van de navolgende verordening. VERORDENING tot wijziging van de verordening van 18 September 11)02, „regelende het beheer van het Open baar Slachthuis en den rang, het getal, de bezoldi ging en de wijze van benoeming van het daaraan ^verbonden personeel" (Gem. BI. no. 13), laatstelijk ge wijzigd bij verordening van 17 Vlei 11)00 (Gem. BI. n°. 22. Art. 1 Aan het slot van het le lid van art. 5 van bovengenoemde verordening wordt achter de woorden «van den portier op" in plaats van f 300. gelezen f 400 Art. 2. Deze verordening wordt geacht te zijn in werking getreden op 1 Januari 1908. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 2