DONDERDAG 5 DECEMBER 1907. 255 Zittiiig van Donderdag 5 December 1907. Geopend des namiddags te half twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Verzoek van C. de Lint om eervol ontslag als keurmeester bij den keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (316) 2° Benoeming van een keurmeester bij den keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (316) 3° Benoeming van een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 3e klasse No. 3. (311) 4° Benoeming van een leeraar in de Natuurkunde aan het Gymnasium. (314) 5° Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1906, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinder huis. (312) 6° Rekening, dienst 1906, van het Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis. (312) 7° Voorstel tot verhooging van eenige begrootingsposten van het dienstjaar 1907, waarvan de raming te laag is gebleken. (318) 8° Herstemming over de motie-Aalberse inzake de regeling van de rechtspositie van de ambtenaren in dienst der gemeente. (305) 9° Herstemming over het amendement van de heeren Pera, Driessen, Vergouwen en P. J. Mulder, om het salaris van den Controleur der gemeentebelastingen te bepalen op ƒ1500 tot ƒ2000. (305) 10° Voortzetting van de behandeling der verordening regelende den rang en de bezoldiging van de ambtenaren en be dienden ter gemeente-secretarie en op het kantoor van den gemeente-ontvanger. (305) 11° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van het bijwerken van den staat van eigendommen van de ge meente. (305) 12° Voorstel om aan H. M. de Koningin te verzoeken, dat de gemeente Leiden worde toegelaten, zelf het risico te dragen der bij de Ongevallenwet 1901 geregelde verzekering harer werklieden. (317) 13° Voorstel: a. tot hernieuwing van het contract met de firma J. J. Groen en Zoon betreffende de levering van de Ingekomen Stukken en van het gedrukt stenografisch verslag van de Handelingen van den Gemeenteraad. b. om Burg. en Weth. te machtigen de levering van het gemeentelijk drukwerk, voor zoover niet begrepen in de leverantie sub a genoemd, wederom op de bestaande voorwaarden in het openbaar aan te besteden. (315) 14° Verordening, houdende wijziging van de verordening van 17 November 1881, regelende de heffing eener plaatselijke belasting op de honden, te Leiden. (313) 15° Vaststelling van het le suppletoir kohier der plaatselijke directe belasting, dienst 1907. (303) Tegenwoordig zijn 29 leden, als de heeren de Boer, Fockema Andreae, van der Eist, Roem, Zaalberg, van Tol, Bots, Reimeringer, de Goeje, Zwiers, Sijtsma, P. J. Mulder, Aalberse, Juta, van Hamel, Kerstens, van Gruting, Driessen, Le Poole, Korevaar, Vergouwen, Pera, van der Lip, Meuleman, de Vries, Bosch, Stigter, A. Mulder en Fokker, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig: de heer Timp, wegens drukke bezigheden, ter wijl er eene vacature is. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 21 November 1907 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van Gedep. Staten dat in het raadsbesluit tot toekenning van een subsidie groot 2800 aan de Stede lijke Werkinrichting, wordt berust. 2°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot verpachting van een standplaats voor eene bioscoop op de kermissen van 1908, 1909 en 1910 aan J. de Smet en tot verhuring van het gebouw 's Gravenstein aan het Rijk. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over 1°. Amendement van de heeren van der Lip en van der Eist op art. 2, 5e lid en art 3, 5e lid, der verordening regelende den rang en de bezoldiging van de ambtenaren en bedienden der gemeente-secretarie en ten kantore van den gemeente-ontvanger. Zal worden behandeld bij punt 10 der agenda. 2°. Verzoek van de firma Wed. Hondorff Block en Braet e. a. om afwijzend te beschikken op de ingediende adressen in zake het verbieden van het gebruik van loodhoudende verven bij de werken der gemeente. 3° Verzoek van J. van Vliet en Zonen, te Rijnsburg, e. a. om melk in deze gemeente te mogen invoeren, zonder voorzien te zijn van de vereischte verklaring der Gezondheidscommissie te Katwijk. Dit stuk luidt als volgt Aan den Edel Achtbare Raad der Gemeente Leiden De ondergeteekenden Jem van Vliet en zoone Casper Glas bergen en Frans Nicolaas Slothouber allen van beroep melk boer en wonende te Rijnsburg; Geven met verschuldigden eerbied te kennen dat hun gelezen hebben de verordening van den 18 Juli 1907, behelzende de handel, en verkoop van melk in de Gemeente Leiden, en in verband met Artikel 14 der bovengenoemde verordeningis het ons als buiten melk boeren verboden, met melk in de Gemeente Leiden te komen zonder een bewijs, afgegeven door de Gezondheids Commissie, daar wij ondergeteekende allen zijn geweest bij den Heer Secretaris der Gezondheids Commissie zetel Katwijk, met het beleefd verzoek om ons water en onze inrichting te komen keuren, geeft de Secretaris ons openlijk te kennen, dat hij daartoe niet is genegen; en ten slotte vragen adressanten Beleefd doch dringend aan het EdelAchtbare8 Gemeente Be stuur het daarheen te willen leiden dat hun als voorheen vrij met melk in de Gemeente Leiden te mogen komen, aangezien zulks voor hun blijft verboden, hun en hunne gezinnen broodeloos worden, en tot armoede zullen vervallen. Hopende dat het EdelAchtbare8 Gemeente Bestuur op hun adres goedgunstig moog beschikken twelk doende ext J. v. Vliet en Zoonen. F. N. Slothouber. C. Glasbergen. Rijnsburg 29 November 1907. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 4°. Nader voorstel van Curatoren van het Gymnasium in zake de benoeming van een leeraar in de Natuurkunde. Zal worden behandeld bij punt 4 der agenda. 5°. Verzoek van H. B. Tjeenk Willink om afschrijving van plaatselijke directe belasting, dienst 1907. 6°. Verzoek van den Bond van Patroons in het Metselvak om middelen te beramen of stappen te doen, welke aan de thans heerschende werkeloosheid tegemoet kunnen komen. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. Ondergeteekenden, Bastiaan Jan Huurman Dzn en Pieter Jacobus Verhoog, respectievelijk Voorzitter en Secretaris van den Bond van Patroons in het Metselvak te Leiden en om streken, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 2 Juni 1903 S 68, en als zoodanig handelende in opdracht van een besluit in zijne vergadering d.d. 26 November j.l. Geven met gepaste eerbied te kennen: dat, door de groote schaarschte van werk hier ter stede in de bouwbedrijven, 't aantal werkeloozen zeer groot is; dat dit wel is waar een verschijnsel is, 't welk zich ieder jaar voordoet, doch dan alleen gedurende enkele winter maanden dat dit jaar daaromtrent een uitzondering maakt, aangezien reeds gedurende dezen zomer de werkeloosheid zich in groote mate voordeed, omreden geen belangrijke of voldoende werken in aanbouw waren, of werden uitgevoerd; dat 't getal werkeloozen van dezen zomer, uit den aard der zaak in dit jaargetijde zeer vergroot is dat 't te vreezen is, dat dit kwaadnamelijk de werkeloosheid .zich nog meer zal uitbreiden, en moeielijk tot staan zal komen; dat ondergeteekenden in alle bescheidenheid meenen, dat bedoelde werkeloosheid ten deele ondervangen zou kunnen worden door bijvoorbeeld plannen welke bij de Gemeente aanhangig zijn, zoo spoedig mogelijk te doen uitvoeren; dat bij een dergelijke bespoediging, vele betrokkenen bij de bouwvakken gebaat zouden kunnen zijn; Redenen waarom adressanten zich wenden tot Uwen raad, met eerbiedig verzoek deze, of anderen middelen te willen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1