GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. '107 OGEKOJIEK STUKKE». N°. 306. Leiden'12 November 1907. Wij hebben de eer Uwe Vergadering in overweging te geven gunstig te beschikken op bijgaand verzoek van Mej. P. J. Klikee om ontslag uit hare betrekking van le onder wijzeres in de handwerken aan de openbare school der 3e klasse N°. 4 alhier en haar dat ontslag eervol te verleenen met ingang van 1 Januari- 1908. Het ter zake door het Hoofd der school uitgebracht advies wordt hierbij overgelegd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 9 November 1907. Aan den Heer Burgemeester van Leiden. In antwoord op Uw apostille van heden N°. 10/629 heb ik de eer U mede te deelendat tegen inwilliging van bijgaand verzoek van Mej. P. J. Klikee mijnerzijds geen bezwaar bestaat. Het hoofd der o. 1. school 3de kl. N°. 4, H. C. VAN DER HeIJDE. Aan den Edel Achtbaren Raad der Gemeente Leiden. Oridergeteekende Petronella Jeannette Klikee 1ste Onder wijzeres in handwerken aan de Openbare, Lagere School 3e klasse No. 4. verzoekt, wegens benoeming aan de Anna- Paulonaschool te Scheveningenuit haar tegenwoordige be trekking eervol ontslag, ingaande 1 Januari 1908. Uw Dienaresse P. J. Klikee. Leiden, 8 Nov. 1907. N°. 307. Lsiden, 13 November 1907. Het komt ons voor, dat geen termen aanwezig zijn tot inwilliging van nevensgaand verzoek van G C. van der Hoef, te Oegstgeest, om hem het thans bij hem in huur zijnde stuk weiland achter »Rhijngeest" wederom onder 's hands, thans evenwel tegen een f35.— hoogeren huurprijs, te verpachten. Met de commissie van fabricage toch zijn wij van meening, dat de mogelijkheid, dat het land bij een openbare verpachting belangrijk meer zou opbrengen, geenszins is uitgesloten. Een jaarlijksche pacht van ongeveer f 57.per H.A., gelijk thans betaald, of van t*70.bij verhooging der pachtsom met f35.mag toch inderdaad zeer laag worden geacht. Wij geven u dan ook in overweging ons te machtigen aan adressant te berichten, dat tot een nieuwe openbare ver pachting zal worden overgegaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen G. C. van der Hoef te Oegstgeest. dat hij heeft kennis genomen van Uw schrijven dato 9 October j.t, waarin af wijzend wordt beschikt op zijn verzoek om weder inhuring op dezelfde voorwaarden van het land achter het gesticht Rijngeest" doch dat daarvan eene publieke verhuring zal plaats hebbendat het voor hem van groot belang is dat land in huur te mogen behouden, hetgeen bij bovengenoemde maatregel zeer te betwijfelen valt; dat hij daarom voorstelt de tegenwoordige pachtsom te verhoogen met 35 Vijf en dertig gulden), zoodat de som dus wordt 185. Een honderd vijf en tachtig guldenmet beleefd verzoek gedurend vijf jaren wederom pachter te mogen zijn. Oegstgeest, 29 October 1907. 't welk doende enz. G. C. van der Hoef. Aan den Raad der gemeente Leiden. s°. 308. Leiden, 13 November 1907. Den 14en September jl. bereikte ons een verzoek van Jean Desmet om hem de standplaats voor een bioscope op de kermis voor de jaren 1908, 1909 en 1910 ondershands te verpachten voor een huursom van f 2000.voor de drie jaren. In aanmerking nemende dat de opbrengst van die stand plaats ieder jaar vrij geregeld toeneemt immers in de jaren 19001907 bedroeg zij achtereenvolgens: in 1900 (le maal)f 027.50; 1901nihil (te laag ingeschreven); 1902f 200.— 1903. 325 81; 1904.350.80; 1905326.30; 1906526 30: 1907605 deelden wij aan adressant rpede, dat wij bereid waren u voor te steilen aan zijn verzoek te voldoen, mits de pachtsom werd bepaald op f 8Ó0.per jaar. Bedenkt men toch. dat de minimum-pacht, welke de plaats ingevolge het laatstelijk door u den 27en December 1906 ge nomen besluit moet opbrengen, slechts ƒ200.— bedraagt, dan meenden wij, ook met het oog op de mogelijkheid dat deze thans zoo »en vogue" zijnde inrichtingen weer eens wat minder in trek zouden kunnen komen, dat door het vastleggen voor den tijd van drie jaren van een jaarlijksche pacht van 800.zeker in het welbegrepen belang van de gemeente zou zijn gehandeld. Den 5en November jl. ontvingen wij daarop bericht van adressant, dat hij met de door ons gestelde voorwaarde ge noegen nam. Mitsdien geven wij u in overweging: a. het terrein op de Nieuwe Beestenmarkt op de overgelegde situatieteekening aangeduid met de letter G, groot 284 M2. in de jaren 1908, 1909 en 1910 telkens van drie dagen vóór tot vier dagen na de kermis aan den openbaren dienst te ont trekken b. dat terrein voor den tijd van 3 jaren, ingaande in 1908, voor de dagen sub a vermeld, onder 's hands te verpachten ten behoeve van de standplaats van een bioscoop aan Jean Desmet te 's Hertogenbosch, tegen een jaarlijksche pacht van ƒ800.-, en voorts onder dezelfde voorwaarden als zijn vervat in de overeenkomst, waarbij aan C. Tewe te Dordrecht, krach tens uw besluit van 16 Mei jl. (Zie Ingekomen Stukken no. 124) de standplaats voor een stoomcaroussel voor drie jaren werd verpacht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 309. Leiden, 14 November 1907. Tegen den in hare handen gestelden suppletoiren staat van begrooting van het Gereformeerde Minne of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis, dienst 1907, en de begrooting dier instelling voor het jaar 1908 heeft de Commissie van Financiën geen bezwaar. Zij stelt U derhalve voor tot goedkeuring van dien staat, en die begrooting te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 310. Leiden, 14 November 1907. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij tegen de in hare handen gestelde begrooting van het College van Vrouwen Kraammoeders, dienst 1908, geene be denkingen heeft. Zij adviseert U tot goedkeuring van die begrooting te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1