DONDERDAG 24 OCTOBER 1907. 203 Zitting van Donderdag 24 October 19407. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van eene 4e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse N°. 1. (291) 2° Benoeming van eene 4e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse N°. 6. (291) 3° Benoeming van een Ingenieur bij Gemeentewerken. (285) 4° Benoeming van een Adjunct-Directeur der Stedelijke fabrieken van gas en electriciteit. (290) 5° Voorstel tot: a. regeling van de salarissen van den Directeur, den Adjunct-Directeur en den Hoofdboekhouder der Stede lijke fabrieken van gas en electriciteit. b. toekenning van een personeele toelage aan den Adjunct-Directeur der Stedelijke fabrieken van gas en electriciteit. (290) 6° Rekening, dienst 1906, van het R. Kath. Wees- en Oude- liedenhuis. (286) 7° Rekening, dienst 1906, van het R. Kath. Armbestuur. (286) 8° Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de perceelen Vogelenzangpoort 1, 2 en 3, Sliksteeg 5, Geeregracht 58 en Kalverstraat 60, 62 en 64. (287) 9° Verzoek van A. G. den Boesterd om toekenning van een bijdrage in de kosten der voorbereidende werkzaamheden voor den aanleg van een spoorwegverbinding Leiden Gouda. (289) 10° Verordening houdende wijziging van de verordening van 19 April 1900 (Gem. blad N°. 10), regelende de heffing van schoolgelden aan de openbare scholen voor Lager Onderwijs te Leiden. (273) 11° Verordening houdende wijziging van de verordening van 5 Juni 1902 (Gem. blad N°. 10), bepalende het getal der scholen voor openbaar lager onderwijs te Leiden, den omvang van het onderwijs enz. en de bezoldiging van het onderwijzend personeel. (288) 12° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de ver breeding van de Paardensteeg en van de Borstelbrug. (292) Tegenwoordig zijn 30 leden, als de heeren: Timp, Bots, van der Eist, Zaalberg, A. Mulder, de Boer, Fockema Andreae, de Goeje, Aalberse, Witmans, Zwiers, Sytsma, P. J. Mulder, Bosch, Roem, Vergouwen, Reimeringer, Le Poole, Meuleman, Iierstens, Pera, Korevaar, Driessen, van Gruting, Juta, van der Lip, Fokker, van Hamel, de Vries en Stigter, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig is de heer van Tol, wegens verhindering. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 10 October worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten a. tot dagvaarding voor de Arrond. Rechtbank van de eigenaren der te onteigenen perceelen in de Paardensteeg; b. tot kostelooze overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een aan J. Botermans toe- behoorend gedeelte der Thorbeckestraat. 2°. Mededeelingen van M. Beute en H. Middendorp dat zij hunne benoeming tot onderwijzer, resp. aan de Jongensschool 2e kl. en de school der 3e kl. No. 1, aannemen. 3°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot wijziging der begrooting, dienst 1907, ten behoeve van de kosten van aanleg eener gasleiding in de bewaarschool aan de van der Werfstraat. 4°. Mededeeling van J. Tjalsma dat hij de benoeming tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school 3e kl. No. 2 aanneemt. 5°. Ontvangstbericht van Gedep. Staten van de verordening op den handel in- en den verkoop van melk. Dit stuk luidt als volgt: 's Gravenhage, den 22 October 1907. Ten vervolge op ons schrijven van 30 Juli 11. G. S. n°51/2 en in antwoord op neven vermeld schrijven hebben wij de eer U te melden dat de Minister van Binnenlandsche Zaken ons bij schrijven van '18 October 11. n° 9437 afd. B. B. heeft mede gedeeld dat geen termen zijn gevonden voor de door ons College gevraagde vernietiging van eenige bepalingen der door Uwen Raad dd. 21 Maart II. vastgestelde verordening op den handel in- en den verkoop van melk, van welke verordening wij bij deze ingevolge art. 167 der Gemeentewet de ontvangst berichten. Wij verzoeken U hiervan mededeeling te doen aan den Raad en ons één door Uw College geteekend exemplaar be nevens 4 afdrukken der verordening te doen toekomen. De Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland, Patijn, Voorzitter. F. Tavenraat Griffier. Aan heeren Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden. 6°. Beschikking van den Commissaris der Koningin houdende eervol ontslag van Mr. J. Oppenheim als lid der Gezondheids commissie. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over 1°. Verzoek van W. C. de Graaff om continuatie in debe trekking van gemeente-apotheker. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 2°. Verzoek van de besturen der Landbouwvereenigingen te Leiderdorp, Zoeterwoude en Alkemade om het aanvangsuur der veemarkt niet te vervroegen en voor de vette koeien een andere staanplaats aan te wijzen. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren. Geven met verschuldigde hoogachting te kennen de Onder- geteekenden, Voorzitters en Secretarissen van de Landbouw vereenigingen der Gemeenten Leiderdorp, Zoeterwoude en Alkemade, hun dringend verzoek: om den aanvang der Veemarkt niet te vervroegen, zooals in de nieuwe Verordening op het Marktwezen uwer Gemeente wordt aangegeven, maar dat de aanvangsuren n. 1. in het zomerhalfjaar te zes- en in het winterhalfjaar te zeven uren gehandhaafd blijven; dat adressanten voorts dringend verzoeken de aangewezen standplaats voor vette koeien zóó te veranderen, dat zij aan sluit aan die, voor het magere vee bestemd, daar het adres santen gebleken is, dat de thans bestaande regeling niet alleen voor velen zeer ongeriefelijk is, maar ook zeer schadelijk werkt voor hen, die ter bedoelder plaatsen moeten in- en verkoopen Waarom adressanten in het belang van zoovele Landbouwers beleefdelijk verzoeken, dat aan hun boven uitgedrukt verlangen spoedig worde voldaan. 't Welk doende A. van Leeuwen. (Volgen de namen van nog 5 adressanten.) 14 October 1907. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Adhaesiebetuiging van de Vrijzinnig-democratische Kies- vereeniging «Vooruitgang" aan het verzoek van de Timmer- liedenvereeniging «Vooruit" in zake de oprichting van een fonds tot het verstrekken van een bijslag op de door de vak- vereeniging uit te keeren werkloozen-ondersteuning. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der gemeente Leiden. geven met verschuldigden eerbied te kennen: Mr. A. J. Fokker en L. Alings, respectievelijk wd Voor zitter en Secretaris der Vrijzinnig-democratische kiesvereeniging Vooruitgang, alhier; dat de ledenvergadering dezer vereeniging gehouden op dinsdag den achtsten October 1907 in het Nutsgebouw te dezer stede; kennis, genomen hebbende van het door de Timmerliedenvereeniging Vooruit afdeeling Leiden van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond aan Uw College gericht adres, houdende verzoek tot het stichten van een Fonds tot verstrekking van een bijslag op de door de vak- vereeniging uit te keeren werkloozen-ondersteuning; na breedvoerige bespreking van dit onderwerp, het Bestuur op droeg, namens deze Kiesvereeniging, bedoeld verzoekschrift met eene adhaesie-betuiging, bij adres aan Uw College te ondersteunen; van welke opdracht het de eer heeft zich bij deze te kwijten. 't Welk doende Fokker. L. Alings. Leiden, den 9den October 1907. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 4°. Verzoek van de Leidsche Duinwatermaatschappij om verlenging van den termijn, binnen welken de slpoten vóór en achter haar terrein aan den Hoogen Rijndijk moeten zijn gedempt. 5°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaatselijke directe belasting, dienst 1907.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1