STATISTIEK 1906. 151 INGEKOMEN STUKKEN. N°. 283. Leiden, 12 October 1907. In vervolg op de statistieke gegevens van vorige jaren, heb ik de eer U hierbij aan te bieden de cijfers, waarmede de «Statistiek van Leiden" voor het jaar 1906 kan worden aangevuld. Hoogachtend heb ik de eer te zijn Uw Medelid Aan den Raad der gemeente Leiden. H. C. JUTA. Blz. Blz Blz Blz. Blz. Blz Blz. Tijdstip. Mannen. Vrouwen. Totaal. 2. Bevolking. 31 December 1906 27309 29780 57095 M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M V. M. en V. 1906 860 803 74 75 934 878 75 73. - 859 805 1664 31.08 1906 368 7 3 25 11 2 2 4 422 1906. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M. V. M.enV. 21 21 5 21 26 466 484 76 36 9 10 399 458 857 17.1 6. Gezindten. De cijfers betreffende de godsdienstige gezindten worden niet meer opgemaakt, aangezien het Cen traal Bureau voor de Statistiek ze niet meer verlangt. 1906 5152 distr. 2 1933 1670 5949 5967 5262 8. Nat. Militie. 1906 Ingeschreven 519*) Aandeel177 Landmilitie 174 Zeemilitie3 Schutterij. 1906 Actief.175 Reserve504 Totaal 679 Eerste ban. Actief.86 Reserve413 Totaal 499 339825.78® Blz. 9. Schulden. Van de schuld, 1 Febr. 1896 tot een nominaal bedrag van 1069000.- aangegaan, werd 1 Juli 1906 wederom afgelost 16000.zoodat deze schuld toen bleef 909000.—. Van de schuld in 1900 aangegaan tot een bedrag van 400000is in 1906 5000.— afgelost. Deze schuld bleef toen 395000. Van de schuld in 1903 aangegaan tot een nominaal bedrag van 500000.— is op 2 Jan. 1906 10000. afgelost; deze schuld bleef toen 490000. 1906 ƒ7342343.— 4.09 306723.14f) ƒ291823.49*) 14548.25**) ƒ351.40***) 8288ff) 183407.— 107722.— Samen 7633472. 9- Geldmiddelen. 190ö ƒ1719152.33* ƒ2058978.12 3 Lehnnrte Jaar, Wettig. Oneoht. Totaal. Niet tot de bevol- Elders Totaal geborenen tot Totaal. Geboorte per king behoorende. geboren, de bevolking behoorende. 1000 inwoners. 4 H l"k Jaar. Jonge mannen en Weduwnaars en Gescheiden mannen en Totaal. jongedochtcrs weduwen gesch. vrouwen jongedoohters weduwen gosoh. vrouwen jongedoehters weduwen gesch. vrouwen. 3 Sltpvfwnvnllpn Jaar- Levenloos. Totaal. Overleden. Overleden niet Elders overled. Totaal overl. Tezamen. Sterfte per Wettig Onecht. in de gem. tot de bev. beh. tot de bev. beli. tot de bev. beh. 1000 inwoners. 7 Ki('7<TS Jaar Jer Totaal aant. Kiezers. Voor den Gemeenteraad. Voor de Prov. Staten. Voor de Tweede Kamer. verkiezingen. v. d. Gemeenteraad. Aantal. Opgekomen. Aantal. Opgekomen. Aantal. Opgekomen. Naar het aantal van dezen wordt het aandeel berekend. Met inbegrip van 53 man staf, muzikanten en vrijwilligers, die niet in de wettelijke sterkte medetellen. Nadeelig slot. Nadeelig slot buitengewoon f 371665.896 Batig slot gewoon31840.11 f 339825.785 PI7 10 PI rlir hel Jaar- Belastbare som Percentage. Bedrag van het Werkel. Ontv. na Afgeschreven. Bleef te Aantal belastingsch. Primitief kohier. geheele kohier. aftr. d. restitutiën. verhalen, v. h. geheele kohier. Supplotoire kohieren. Hieronder begrepen do Suppletoire kohieren met: t) f 6461.37 f 6125.62 f 287.73 f 48.02. ff) Bovendien 313 personen met een zuiver inkomen van méér dan f 400.doch die wegens den aftrek voor kinderen niet in de belasting zijn aangeslagen. In de opgaven over de vorige jaren zijn deze laatsten in het aantal belasting schuldigen begrepen. m n n 11 -lil Jaar, Ontvangsten. Uitgaven.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1