DONDERDAG 10 OCTOBER 1907. 193 Xittlng van Donderdag ÏO October 1907. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 10 Benoeming van een onderwijzer aan de Jongensschool der 2e klasse. (274) 2° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse N°. 1. (280) 3° Benoeming van een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 3e klasse N°. 5 (275) 4° Benoeming van een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 3e klasse N°. 2. (277) 5° Voorstel tot uitbreiding van het huishoud-, kook- en wasch- onderricht aan de Herhalingsschool voor Meisjes. (279) 6° Benoeming van eene tijdelijke onderwijzeres in het huis houd-, kook- en waschonderricht aan de Herhalingsschool voor Meisjes. (279) 7° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den aanleg van eene gasleiding in de bewaarschool aan de van der Werfstraat. (281) 8° Verzoek van de afdeeling Leidén van den Algemeenen Nederlandschen Typografenbond om een einde te maken aan de ongunstige arbeidsvoorwaarden voor de typografen en aanverwante vakgenooten. (272) 9° Verzoek van de Timmerliedenvereeniging «Vooruit", af deeling Leiden van den Alg. Ned. Timmerliedenbond, betreffende beperking van den arbeidsduur voor werk lieden in de bouwvakken. (271) 10° Verzoek van de vereeniging «Leiden's Belang" om te bevorderen dat de tol aan den Rijnsburgerweg wordt op geheven. (282) 11° Verzoek van de Vereeniging van bezoldigde agenten van politie «Door Eendracht Saamgebracht" om vaststelling van verordeningen betreffende de dienstregeling en de rechtspositie van het politie-personeel. (278) Tegenwoordig zijn 26 leden, als de heerenTimp, Bosch, Driessen, Fockema Andreae, van der Eist, van Tol, Sijtsma, de Boer, Reimeringer, Bots, A. Mulder, Witmans, Fokker, Zaal berg, Pera, Le Poole, Eerstens, Korevaai', de Vries, van Hamel, van Gruting, Juta, Meuleman, v. d. Lip, Stigter en Ver gouwen, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Zwiers, wegens uitstedigheid, de Goeje, wegens verhindering, Aalberse, wegens kamerzitting, Roem, wegens ambtsbezigheden en P. J. Mulder, wegens ongesteldheid. De Voorzitter. Wenscht een der heeren het woord naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering? De heer Fokker. M. d. V. Ik meen mij te herinneren, dat ik mij buiten stemming heb gehouden bij de kwestie van onteigening. Daarvan is geen aanteekening gehoudenik zou willen verzoeken, dit alsnog aan te teekenen. De Voorzitter. Ik geloof niet, dat dit wenscjielijk is u hebt in de vorige vergadering bij die stemming uw zetel niet verlaten en kunt dus moeilijk worden geacht u buiten stemming te hebben gehouden; wanneer u tijdens de stem ming in de vergadering aanwezig zijt geweest, moet u voor of tegen gestemd hebben. Ik geloof dus niet, dat het wensche- lijk is, dat te veranderen. De Voorzitter deelt alsnu mede dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van M. J. Priems dat hij de benoeming tot onderwijzer aan de school der 3e klasse n°. 7 aanneemt. 2°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot verhuring van het perceel Vrouwen kerksteeg n°. 10 aan M. S. van Gelderen. 3°. Mededeeling van Dr. A. W. Kroon Jr dat hij de benoeming tot Curator van het Gymnasium aanneemt. 4°. Mededeeling van G. S. Valk dat hij de benoeming tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 4e klasse n°. 2 aanneemt. 5°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken, houdende goedkeuring van de verordening van 3 Sep tember j.l. tot wijziging van de verordening regelende de jaarwedden van de leeraren der Hoogere Burgerschool voor Jongens. Worden voor kennisgeving aangenoipen. De Voorzitter. Nu deze verordening door den Minister is goedgekeurd, zullen de pensioensgrondslagen moeten worden vastgesteld. Burg. en Weth. hebben de eer u voor te stellen den pensioensgrondslag van dr. Rutten voor de Hoogere Burgerschool vast te stellen op 1491,43, en voor het Gym nasium op 248,57tevens stellen zij voor den pensioens grondslag voor Mej. Ligtenberg, leerares aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes vast te stellen op 1600, in verband met de haar toegekende verhooging van wedde ad 100. Aldus wordt besloten. 6°. Dankbetuigingen van R. Adama en J. F. L. Rietdijk, respect, onderwijzer, plaatsvervangend hoofd der school 4e kl. n°. 2 en Jongensschool le klvoor de hun toegekende gratificatie. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de vereeniging «Schoolkindervoeding1' om toekenning van een subsidie groot ƒ500.voor het jaar 1908. 2°. Verzoek van den Bond van Technici te 's Gravenhage om ook voor de Technische ambtenaren der gemeente eene salarisregeling te willen vaststellen. 3°. Verzoek van den Ned. Schildersgezellenbond en de afd. Leiden van dien bond om het gebruik van loodhoudende verven voor werken der gemeente te verbieden. 4°. Verzoek van de Leidsche vereeniging ter bestrijding der werkeloosheid en van hare gevolgen om een bijslag te mogen ontvangen op de aan hare leden toe te kennen uitkeeringen bij onvrijwillige werkeloosheid. 5°. Verzoek van de ambtenaren van de Openbare werken en der Bouwpolitie om in het genot te worden gesteld van eene regeling hunner jaarwedden. Dit stuk luidt alsvolgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geven met verschuldigden eerbied te kennen ondergetee- kenden, ambtenaren van de Openbare werken en de Bouw politie der gemeente Leiden dat zij met genoegen kennis hebben genomen van het aan Uwen Raad gericht adres van den Bond van Technici (N°. H/350 d.d. 24 September 1907) en hierbij hunne volle instemming met dat adres betuigen dat zij echter gaarne zouden zien dat niet alleen de salarissen der technische- maar ook die der administratieve ambtenaren werden geregeld; Reden waarom zij Uwen Raad beleefd verzoeken, het daarheen te willen leiden, dat ook zij, kon het zijn gelijktijdig met de in het uitzicht gestelde salarisregeling voor de Secretarie ambtenaren, in het genot worden gesteld van eene regeling hunner salarissen. 't Welk is doende enz. Leiden, 4 October 1907. G. L. de Goederen. (Volgen de namen van nog 13 adressanten). De heer Sijtsma. M. d. V. Er is ons onlangs te kennen gegeven dat het voorstel tot verhooging van de salarissen van de ambtenaren nog voor de begrooting in behandeling zou komen. Denkt u, dat er voor dien tijd nog een vergadering zal plaats hebben De Voorzitter. Het is ons plan wel voor de behandeling van de begrooting nog een vergadering te houden, maar de behandeling van dit voorstel is dan nog niet zoo ver gevorderd, dat het dan aan de orde kan komen. Ik heb indertijd alleen gezegd, dat ik het, als het eenigs- zins mogelijk was, voor de begrooting in behandeling zou brengen, maar in alle geval kan de in werkingtreding van de verhooging van salarissen worden gesteld op 1 Januari 1908. 6°. Verzoek van de Holl. Electrische Spoorwegmaatschappij om aanvulling van de door haar ingezonden ontwerp-overeen- komst, in verband met het maken van een weg en een brug nabij de K ooilaan 7°. Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hunnen aanslag in de plaatselijke directe belasting, dienst 1907. 8°. Verzoeken van verschillende personen om afschrijving van plaatselijke directe belasting, dienst 1907. Al deze verzoeken worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 9°. Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1906, van het College van Vrouwen-kraammoeders. 10°. Rekening, dienst 1906, van het College van Vrouwen- kraammoeders. 11°. Rekening, dienst 1907, van de d.d. Schutterij. Worden gesteld in handen van de Commissie van Financiën.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1