W. v. Rossum du Chattel, 2e Voorzitter. DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1907. 181 Zitting; van Donderdag 19 Septemberl907. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: rle heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van twee curatoren van hel Gymnasium. (260) 2° Benoeming van een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 4e klasse No. 2. (261) 3° Benoeming van een onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 7. (265) 4° Benoeming van een 3e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse No. 7. (265) 5° Verzoek van J. Clay om eervol ontslag als leeraar in de Natuurkunde aan het Gymnasium. (266) 6° Verzoek van G. Blok om eervol ontslag als onderwijzer aan de school der 3e klasse No. 1. (257) 70 Voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting als uitvloeisel van verschillende vroeger genomen besluiten. (262) 8° Voorstel tot verhuring van het perceel Vrouwenkerksteeg No. 10. (263) 9° Voorstel tot toekenning van eene gratificatie, voor bewezen buitengewone diensten, aan de onderwijzers-plaatsver vangende hoofden van scholen J. F. L. Rietdijk, G. B. Engeltjes en R. Adama. (258) 10° Verzoek van het Bestuur van den Algemeenen Neder- landschen Wielrijdersbond, Toeristenbond voor Nederland, om te besluiten het onderhoud van den Rijnsburger weg, voor zoover deze onder de gemeente Leiden gelegen is, voor rekening der gemeente te nemen. (267) 11° Voorstel om een der lokalen van het Gymnasium in te richten voor het onderwijs in de natuurkunde en tot beschikbaarstelling van de daarvoor benoodigde gelden. (264) 12° Voorstel om met ingang van 1 October 1907, den prijs van het gas voor particulieren te verhoogen tot 5| cent per M3. (256) 13° Voorstel om: a. te besluiten tot de oprichting van een gemeentelijke desinfectie-inrichting b. daarvoor te bestemmen de localiteit in het Caecilia- gasthuis volgens het daarvoor ontworpen plan; c. vaststelling van een suppletoiren begrootingsstaat, groot in ontvang en uitgaaf f 7750.(259) 14° Voorstel tot vaststelling van het bedrag der koopsommen van de perceelen Paardensteeg nis. 3, 5, 7 en 9. (270) Tegenwoordig zijn 27 leden, als de heeren: Timp, Bosch, Bots, van Tol, van der Lip, B'ockema Andreae, van der Eist, Fokker, de Goeje, van Gruting, Roem, de Boer, Witmans, Zwiers, Reimeringer, Aalberse, Juta, Eerstens, Driessen, Kore- vaar, Sijtsma, Le Poole, Zaalberg, Pera, Meuleman, van Hamel, Stigter, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: de Vries, wegens uitstedigheid, P. J. Mulder, wegens ongesteldheid, A. Mulder en Vergouwen, wegens verhindering. De Voorzitter. De notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 3 September hebben ter visie gelegen. Verlangt iemand daarover het woord? De heer van der Elst. M. d. V. Mag ik nog even terug komen op de zaak van het adres Visser. In de vorige Ver gadering heb ik gezegd, dat de lijst aan den Directeur van het Slachthuis gegeven voor zijn jaarverslag, niet diende tot basis voor de publicatie in de couranten. Dit is minder juist, in zooverre het mij bekend was, dat die lijst wel voorpubli catie werd gebruikt; zij bevat trouwens de eenig juiste gegevens daarvoor. Mijne bedoeling is alleen geweest om te zeggen, dat onder geen voorwendsel de ambtenaar van het kanton gerecht aansprakelijk wenscht gesteld te worden voor de uitvoering der verordening of voor de publicatie der gegevens. Dit vooropstellende wil ik er mijnerzijds gaarne aan toevoegen, dat in deze zaak ook naar mijne meening de Directeur van het Slachthuis geheel te goeder trouw heeft gehandeld. De Voorzitter. Uwe mededeeling zal worden opgenomen in het verslag. Wat u hebt gezegd is niet zoozeer eene aan merking op de notulen, als wel eene opmerking naar aanleiding daarvan; want zooals u ook niet hebt betwist, hebben de notulen juist weergegeven wat u hebt gezegd; u hebt alleen eene rectificatie willen geven van het toen door U gesprokene. De notulen worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van Mej. W. S. Tilanus dat zij hare be noeming tot onderwijzeres in het huishoud-, kook- en wasch- onderricht aan de Herhalingsschool aanneemt. 2°. Mededeeling van Mr. P. J. M. Aalberse dat hij de benoeming tot lid der Commissie voor het Stedelijk Museum »de Lakenhal" en die tot lid der Commissie voor de Stedelijke Fabrieken van gas en electriciteit aanneemt. 3°. Ontvangstberichl van Gedep. Staten van de3September j.l. vastgestelde verordening tot wijziging van de verordening op de Markten. 4°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit tot verhooging der begrooting, dienst 1907, voor de gelden benoodigd voor den aanleg eener electrische installatie in de Gehoorzaal. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot verhuring van het winkelhuis Breestraat 94 en tot kostelooze overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van de perceelen Zoeterwoudsche Singel Sectie M No. 2772 en de Laat de Kanterstraat Sectie M No. 2775. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Adhaesiebetuiging van de afd. Leiden van den Ned. R. Kath. Volksbond aan het adres van de Timmerlieden- vereeniging »Vooruit" in zake de oprichting van een fonds tot het toekennen van een bijslag op de door de vakver- eenigingen uit te keeren som als werkloozenverzekering en verzoek om dien bijslag uit te strekken tot alle vereenigingen, welke een fonds tot verzekering bij werkloosheid hebben opgericht. 2°. Adhaesiebetuiging van de Typografen vereen iging »Laurens Jansz. Coster" aan het adres van de Timmerliedenvereeniging Vooruit" in zake de oprichting van een fonds tot het toekennen van een bijslag op de door de vakvereenigingen uit te keeren som als werkloozenverzekering, en verzoek om ook haar bij voorkomende gelegenheid voor een bijslag in aanmerking te doen komen. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Verzoek van de vereeniging «Leiden's Belang" om niet te besluiten tot de voorgestelde verhooging van den gasprijs. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Gemeenteraad van Leiden. De vereeniging «Leidens Belang" goedgekeurd bij Kon. besluit van 24 Mei 1901 St. BI. 132, besloot in hare ver gadering van 11 September zich tot Uwen Raad te wenden met verzoek om niet te besluiten tot de voorgestelde verhooging van den gasprijs en dit om de volgende redenen dat ook zonder deze verhooging de gasfabriek met voordeel door de Gemeente zal geexploiteerd worden; dat door deze verhooging de burgerij al zeer ongelijkmatig zal getroffen worden, wijl de grootste last komt te rusten op de winkeliers en de industrie dat in 't bizonder in de toestanden, die wij thans doorleven, het streven er op gericht dient te zijn om handel en bedrijf zoo weinig mogelijk te drukken. Namens de Vereeniging voornoemd, C. Roodenburg Jzn Secretaris. Leiden, 14 September 1907. Zal worden behandeld bij punt 12 der agenda. 4°. Verzoek van de Hollandsche Electrische Spoorwegmaat schappij om vergunning tot het uitvoeren van eenige werken ten behoeve van den aanleg van den spoorweg Hoofddorp—Leiden. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 5°. Verzoek van de Vereeniging «Leidens Belang" om te willen bevorderen dat de tol aan den Rijnsburgerweg onder de gemeente üegstgeest wordt opgeheven. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Gemeenteraad van Leiden. Edel Achtbare Heeren, De vereeniging «Leidens Belang" goedgekeurd bij Kon. be sluit van 24 Mei 1901 St. BI. 132, neemt de vrijheid het volgende te Uwer kennis te brengen; dat de vereeniging voornoemd zich dit voorjaar gericht heeft tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland onder meer met. het verzoek om een voorstel bij de Provinciale Staten te willen indienen, waarvan de aanneming de opheffing van den tol staande op den weg tusschen Leiden en üegstgeest zou ten gevolge hebben;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1