GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. i^oekohest stukken. 127 N°. 220. Leiden, 13 Juli 1907. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij geene bedenking heeft tegen de door Burg. en Weth. voorgestelde verhooging van de gemeentebegrooting, dienst 1907, met ƒ250000.ten behoeve van de opneming van kas geld. (Ing. St. no. 212.) Zij adviseert U tot vaststelling van den overgelegden begroo- tingsstaat te besluiten. Aan den Gemeenteraad. Be Commissie van Financiën. N°. 221. Leiden, 16 Juli 1907. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij geen bezwaar heeft tegen de voorgenomen uitgifte eener 4°/o geldleening groot ƒ150000.door de Leidsche Duinwater Maatschappij, ten behoeve van de werken in haar verzoek (Ing. St. No. 216) omschreven. Zij adviseert U daarom goed te keuren dat de Maatschappij tot de uitgifte dier leening overgaat. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 222. Leiden, 16 Juli 1907. Tegen de door Burg. en Weth. voorgestelde begrootings- regelingen, dienst 1907, (Ing. St. No. 218) bestaat bij de Commissie van Financiën geene bedenking. Zij adviseert U daarom tot vaststelling van den daarbij overgelegden staat model C en van het besluit model A over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 223. Leiden, 16 Juli 1907. Tegen den in hare handen gestelden suppletoiren staat van begrooting van het R.-K. Wees- en Oudeliedenhuis, het dienstjaar 1906 betreffende, heeft de Commissie van Financiën geene bedenkingen. Zij adviseert U derhalve tot goedkeuring van dien staat te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 224. Leiden, den 15 Juli 1907. Bij dezen hebben wij de eer U te doen toekomen de door ons ontvangen sollicitatiestukken naar de betrekking van leeraar in de Natuurkunde. De heer J. Clay, doctorandus in de Wis- en Natuurkunde te Leiden, die in de afgeloopen cursus geruimen tijd de lessen in de Natuurkunde, als tijdelijk leeraar, waarnam, komt naar onze meening, in de eerste plaats in aanmerking; terwijl wij als tweede op de aanbevelingslijst zouden wen- schen te plaatsen de heer C. Dorsman Jr. doctorandus in de Wis- en Natuurkunde te Amsterdam. De Heer Inspecteur der Gymnasiawiens desbetreffend advies wij hierbij in afschrift overleggen, kan zich hiermede vereenigen. Mitsdien hebben wij de eer U de navolgende aanbevelings lijst voor genoemde opengevallen betrekking aan te bieden: 1°. J. CLAY, doctorandus in de Wis- en Natuurkunde te Leiden. 2°. E. DORSMANdoctorandus in de Wis- en Natuur kunde te Amsterdam. Namens Curatoren v/h Gymnasium D. V. Hesseling. P. E. Briët, sec. Aan den Raad der Gemeente Leiden. 'sGravenhage 14 Juli 1907. Met terugzending der bij bovenvermeld schrijven in mijne handen gestelde stukken heb ik de eer Uw College te be richten, dat er bij mij geen bezwaar bestaat tegen Üw voor nemen om ter benoeming tot leeraar in de natuurkunde aan het Gymnasium Uwer gemeente aan den Raad aan te bevelen. 1°. J. CLAY, doctorandus in de wis en natuurkunde. 2°. E. DORSMAN Jr., doctorandus in de wis en natuurkunde. De Inspecteur der Gymnasia C. J. Eggink. Aan het College van Curaturen van het Gymnasium te Leiden. N°. 225. Leiden, 20 Juli 1907. In Uwe Vergadering van den 6en Juni j.l. werd besloten, om het onderwijs in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes weder als afzonderlijk leervak te herstellen en met dat onderwijs te geven tot een maximum van 2 uur per week een afzonderlijk leeraar te belasten, die daarvoor eene bezoldiging zal genieten van 300.'sjaars. Ter uitvoering van dat besluit hebben wij thans de eer U voor de benoeming van een leeraar in de Staatsweten schappen aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes de vol gende aanbevelingslijst van benoembaren aan te bieden: 1°. Mr. P. J. VON BAUMHAUER, leeraar in de Staats- wetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens, te Leiden; 2°. Mr. J. A. EIGEMAN, leeraar in de Staatswetenschappen aan de Hoogere Burgerschool voor Jongens te Rotterdam. Onder mededeeling, dat de adviezen van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en van de Commissie van Toezicht in de Leeskamer ter inzage liggenverzoeken wij U tot eene benoeming over te gaan. Tevens geven wij U in overweging den pensioensgrondslag van den te benoemen titularis te bepalen op 300.—. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 226. Leiden, 22 Juli 1907. Ter vervulling der vacature van Commissaris der Stads- Bank van Leening, ontstaan ten gevolge van het aan den heer Mr. H. van der Hoeven verleend eervol ontslag, hebben wij de eer U, ingevolge art. 1 van het Reglement der Bank, de volgende alphabetische voordracht aan te bieden, met ver zoek tot de benoeming van een nieuwen Commissaris over te gaan. 1°. P. ESSERS. 2°. Mr. H. W. C. J. DE JONG. 3°. Mr. Ph. B. L1BOUREL. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 227. Leiden, 22 Juli 1907. Ingevolge het bepaalde bij art. 2 der Verordening van den 2en October 1902, houdende Reglement op het beheer en bestuur van het Krankzinnigengesticht »Endegeest" en het Sanatorium »Rhijngeest", hebben wij de eer U, ter vervulling der vacature, welke zal ontstaan door de periodieke aftreding van Dr. C. F. Th. J. Meuleman als lid der Commissie van Beheer, na raadpleging dier Commissie, de volgende aanbeveling aan te bieden 1°. Dr. C. F. Th. J. MEULEMAN. 2°. Mr. P. J. M. AALBERSE. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 228. Leiden, 23 Juli 1907. Wij hebben de eer Uwe Vergadering in overweging te geven gunstig te beschikken op bijgaand verzoek van Mej. J. E. Krieger om ontslag uit hare betrekking van 4e onder wijzeres in de handwerken aan de openbare lagere school der 3e Klasse No. 1 alhier en haar dat ontslag eervol te verleenen met ingang van 1 September 1907. Het ter zake door het Hoofd der school uitgebracht advies wordt hierbij overgelegd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 18 Juli 1907. Naar aanleiding van bijgaand verzoek van Mej. J. E. Krieger om eervol ontslag uit haar betrekking van 4de onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de Openbare lagere school

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1