GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. Ch. van Spall, van den Wall Bake. 121 INGEKOHEX STUKKEN. NV 213. Leiden8 Juli 1907. Ter vervulling van de vacature in onze Commissie, ont staan door het aftreden van Mr. H. L. DRUCKER, hebben wij de eer U, overeenkomstig artikel 2 der Verordening van 7 Mei 1896 aan te bevelen de Heeren: Dr. A. KLUYVER Dr. P. C. MULHUYSEN. De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs B. J. H. Haitink, Voorzitter. H. M. A. Coebergh, Secretaris. Aan den Raad der Gemeente Leiden. N°. 211. Leiden, 9 Juli 1907. Voor de benoeming van 4e onderwijzeressen in de hand werken aan de openbare scholen der 3e klasse Nos. 3,4 en 5, 4e klasse No. 1 en die aan de Heerenstraat, ter vervulling van de vacatures ontstaan door de benoeming van de dames H. Overdiep, M. A. Horree, J. H. Neuteboom en M. van der Horst tot 3e onderwijzeres en door het met ingang van 1 Juni 1.1. verleend eervol ontslag aan Mej. E. S. F. Servaas, heb ben wij de eer U hierbij, na ingewonnen bericht van de Hoofden der betrokken scholen en in overleg metdenArron- dissements-Schoolopziener, de volgende voordrachten aan te bieden School 3e klasse No. 3. 1°. Mej. H. PLESMAN, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 3; 2°. Mej. M. J. CHOUFOUR, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 2; 3°. Mej. M. R. DRIESENS, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 5. School 3e klasse No. 4. 1°. Mej. M. J. CHOUFOUR, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 2; 2°. Mej. M. R. DRIESENS, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 5; 3°. Mej. A. S. HOOIJER, werkzaam aan de openbare school aan de Heérenstraat. School 3e klasse No. 5. 1°. Mej. M. R. DRIESENS, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 5; 2°. Mej. A. S. HOOIJER, werkzaam aan de openbare school aan de Heerenstraat; 3°. Mej. S. M. VAN DEN AMEELE, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 2 School a\d Heerenstraat. 1°. Mej. A. S. HOOIJER, werkzaam aan de openbare school aan de Heerenstraat; 2°. Mej. S. M. VAN DEN AMEELE, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 2; 3°. MEJ. D. MECHELSE, werkzaam aan de openbare school der 3e klasse N°. 2. School 4e klasse No. i. 1°. Mej. S. M. VAN DEN AMEELE; 2°. Mej. D. MECHELSE; 3°. Mej. P. J. A. VAN BATENBURG; allen werkzaam aan de openbare school der 3e klasse No. 2. Onder mededeeling, dat de ter zake gewisselde stukken in de Leeskamer ter inzage liggen, verzoeken wij U alsnu tot de benoemingen over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. èn Weth. van Leiden. N°. 215. Leiden, 9 Juli 1907. Ter vervulling van de vacature van onderwijzer aan de openbare school aan de Heerenstraat, ontstaan door het met ingang van 1 Juni j.l. verleend eervol ontslag aan den heer C. Vrolijk, hebben wij de eer U de volgende voordracht aan te bieden: 1°. H. J. HARTW1JK, onderwijzer te Delft; 2°. J. F. P. KALKMAN, onderwijzer te Haarlem; 3°. M. J. PRIEMS, onderwijzer te Deventer. Onder mededeeling dat deze voordracht is opgemaakt in overleg met den Arrondissements-Sehoolopziener, na inge wonnen bericht van het Hoofd der school, en dat de desbe treffende stukken in de Leeskamer ter inzage liggen, geven wij U in overweging alsnu tot de benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. No. 216. Leiden, 12 Juli 1907. Blijkens nevensgaand adres wenscht de Leidsche Duin water-Maatschappij, ten einde daaruit de kosten der in de maanden Februari en Mei door Uwe Vergadering goedge keurde werken te kunnen bestrijden, alsmede tot versterking harer kasmiddelen, eene 4 geldleening aan te gaan, groot f 150.000 tegen een minimum koers van 97 Ingevolge het bepaalde bij art. 18 litt. d der concessievoorwaarden behoeft zij daartoe krachtens art. 10 der statuten de goed keuring Uwer Vergadering. Noch bij den commissaris der gemeente, noch bij ons col lege bestaat tegen de goedkeuring bezwaar. Mitsdien geven wij U in overweging goed te keuren, dat de maatschappij, ter bestrijding van de kosten der boven bedoelde werken en tot versterking harer kasmiddelen, eene geldleening sluit groot f 150.000, rentende 4% 'sjaars, tegen een minimum koers van 97 en met de bepaling, dat de geheele leening binnen 30 jaar zal moeten worden afgelost of vroeger, ingeval de gemeente Leiden gebruik maakt van de haar bij de tweede alinea van art. 22 der concessievoorwaar den verleende bevoegdheid. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Leidsche Duinwater Maatschappij, gevestigd te Leiden, vertegenwoordigd door hare Directeuren Ch. van Spall en R. W. J. C. van den Wall Bake: dat Uwe Raad in zijne vergaderingen van 7 Februari, 2 en 16 Mei van dit jaar heeft goedgekeurd: a. het maken van een nieuwen reinwaterkelder bij den watertoren te Katwijk, b. het bouwen van een tweeden watertoren aan den Hooge Rijndijk te Leiden, c. de uitbreiding van het buizennet te Katwijk ingevolge de overeenkomst met genoemde Gemeente; dat voor de uitvoering dier werken volgens de begrootingen zal vereischt worden een bedrag van eenhonderdeenenveertig duizend gulden 141000.); dat ter dekking dier kosten en tot versterking der kasmid delen de aandeelhouders der Maatschappij in hunne gewone vergadering van 11 Mei dezes jaars machtiging hebben ver leend tot het aangaan eener leening, groot nominaal eenhonderd- vijftigduizend gulden f 150.000) dat de Maatschappij voornemens is een 4 Leening tot genoemd nominaal bedrag te sluiten tegen een minimum koers van 97 ten honderd en met de bepaling dat de geheele leening binnen 30 jaren zal worden afgelost of vroeger, ingeval de gemeente Leiden gebruik maakt van de haar bij de tweede alinea van art. 22 der concessie verleende bevoegdheid; dat volgens art. 18 sub d der concessie geen geldleening mag worden aangegaan zonder toestemming van Uwen Raad. Redenen waarom requestrante zich tot U wendt met het eerbiedig verzoek haar de vereischte goedkeuring op de uit gifte eener 4 Leening groot eenhonderdvijftigduizend gulden (f 150000) te willen verleenen. 't Welk doende enz. Leiden, den 6en Juli 1907 De Leidsche Duinwater Maatschappij.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1