DONDERDAG 6 JUNI 1907. 129 Zitting van Donderdag O Juni 1907. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer H. C. JUTA, loco-Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Aanwijzing van een lid van den Gemeenteraad om, zoo noodig. als plaatsvervanger op te treden van den Burge meester als voorzitter van het Hoofdstembureau, voor de eventueele stemming en herstemming ter benoeming van leden van de Provinciale Staten. 2° Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Hoofdstembureau en van de Voorzitters, leden en plaats vervangende leden van de overige stembureaux voor de eventueele stemming en herstemming ter benoeming van leden van de Provinciale Staten. 3° Aanwijzing van twee leden van het Bestuur der «Vereeniging tot instandhouding van het Leidsch Muziekcorps." (139) 4° Benoeming van een Commissaris der Stads-Bank van Leening. (137) 5° Benoeming van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse No. 5. (163) 6° Benoeming van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school der 4e klasse No. 1. (163) 7° Benoeming van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school der 4e klasse No. 2. (163) 8° Benoeming van eene derde onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse No 1. (163) J° Benoeming van een onderwijzer in de Fransche taal aan de Jongensschool 2e klasse en de Meisjesschool 2e klasse- (162) 16° Benoeming van een opzichter van gemeentewerken. (140) 11° Benoeming van eene leerares in de Natuur en Scheikunde aan de Hoogere Burgerschool voor meisjes. (136) 12° Verzoek van Mejuffrouw A. Sommelingde Boer om eervol ontslag als stadsvroedvrouw. (173). 13° Voorstel tot verhooging van volgnr. 92 der begrooting, dienst 1907, voor het doen van eenige betalingen bij voorschot ten behoeve van het Rijk. (151) 14° Voorstel tot verhooging van volgrir. 150 der begrooting, dienst 1907, ter bestrijding van de kosten der gehouden vergelijkende examens voor de betrekkingen van Hoofd der Jongensschool Ie kl. en der scholen 4e kl. No. 1 en 2. (146 en 154). 15° Voorstel tot verhooging van eenige posten der begrooting, dienst 1906, waarvan de raming te laag is gebleken. (159) 16° Rekening, dienst 1906, van de vereeniging tot bevordering van den bouw van Werkmanswoningen (161) 17° Verzoek van het Departement Leiden der Maatschappij van Nijverheid om het kosteloos gebruik van de Stadsgehoorzaal ten behoeve van eene tentoonstelling van electriciteit in ambacht en woning. (147) 18° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de ont vangst van de leden der Vereeniging van gasfabrikanten in Nederland. (164) 19° Voorstel tot continuatie van de huur van een stukje grond aan den Apothekersdijk. (138) 20° Verzoek van J. A. van der Valk Bouman om ontslagen te worden van de huur van de bovenwoning van perceel Nieuwsteeg no. 10 (148). 21° Verzoek van A. J. den Hollander om ontslagen te worden van de huur van eenige lokalen in het Caeciliagasthuis.(149) 22° Verzoek van de Arbeiders-Geheelonthoudersvereeniging «Volharding" om het kosteloos gebruik van het gymnastiek lokaal der school in de Van der Werfstraat. (155) 23° Verzoek van de firma Jan Zuurdeeg en Zoon om vergun ning tot het maken van een houten zwavelhok op het fabrieksterrein aan den Ouden Singel, kad. bekend Sectie B no. 1873. (160) 24° Verzoek van C. J. Dieben om een boom te doen rooien vóór zijn perceel Stationsweg No. 47. (165) 25° Voorstel tot het doen rooien van twee boomen op den Zoeterwoudschen singel tegenover de de Laat de Kanter straat. (166) 26° Voorstel tot vaststelling van de afkoopsom van een door het genootschap «Noorthey" verschuldigde erfpacht, gevestigd op een stuk grond onder de gemeente Voorschoten. (141) 27° Verzoek van B. Chr. Vos tot het bekomen in eigendom van een gedeelte berm langs den Haarlemmertrekvaartweg onder Noord wij kerhout. (142 en 152) 28° Voorstel tot aankoop van een perceel grond tusschen de For mosa- en de Nipponstraat, kad. bekend Sectie K No. 1098. (150) 29° Verzoek van S. Smit Jr. e.a. om maatregelen te nemen welke leiden tot demping van de sloot gelegen in de Sieboldtstraat. (167) 30° Voorstel tot wijziging van de verordening van 3 September 1895 (Gem. blad no. 6) voor de Hoogere Burgerschool voor Jongens, laatstelijk gewijzigd bij die van 18 Mei 1905 (Gem. blad no. 16). (143) 31° Voorstel tot wijziging van de Verordening van 7 Mei 1896 (Gem. blad no. 5) voor de Hoogere Burgerschool voor Meis jes, gewijzigd bij die van 18 Mei 1905 (Gem. blad no. 15). (143) 32° Voorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder aan de Naaml. Vennootschap Hollandsche Electrische Spoorweg Maatschappij eene rentegarantie werd verleend voor den aanleg en de exploitatie van een net van tramwegen in de Haarlemmermeer en omgeving. (145 en 153) 33° Vaststelling van de verordening houdende Reglement op het beheer en bestuur der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden. (144) 34° Vaststelling van de Verordening houdende instructie voor den Directeur der Stedelijke Fabrieken van Gas en Elec triciteit te Leiden. (144) 35° Vaststelling van de verordening houdende instructie voor den Hoofdboekhouder der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden. (144) 36° Vaststelling van de Verordening houdende instructie voor den Adjunct-Directeur der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit te Leiden. (144) 37° Vaststelling van de Verordening, regelende de heffing van weegloonen en plaatsgelden aan de Gemeentewaag en van weegloonen aan de Vette Varkensmarkt te Leiden. (168) 38° Vaststelling van de Verordening, regelende de invordering van weegloonen en plaatsgelden aan de Gemeentewaag en van weegloonen aan de Vette Varkensmarkt te Leiden. (168) 39° Voorstel tot wijziging van de Verordening van 11 Novem ber 1880, regelende het getal, de jaarwedden, enz. der leera- ressen en leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes te Leiden, laatstelijk gewijzigd bij verordening van 8 September 1898. (Gem.blad No. 11). (156) 40° Verzoek van de brugwachtersvereeniging «Verbetering zij ons streven" om verhooging van het salaris der brug wachters. (157) 41° Verzoek van A. D. Vijgh e. a. om beschikbaarstelling van gelden voor de demping van het Rapenburg. (158) Tegenwoordig zijn 27 leden, als de heeren: A. Mulder, van Hamel, Kerstens, Driessen, Timp, Fockema Andreae, de Boer, Reimeringer, Vergouwen, Zaalberg, Zwiers, Sijtsma, Bots, van Tol, van der Eist, Witmans, Meuleman, Le Poole, Bosch, P. J. Mulder, Korevaar, van der Lip, van Gruting, Fokker, Hasselbach, Juta en Stigter. Afwezig zijn de Burgemeester, de heeren: de Goeje en de Vries wegens uitstedigheid, Aalberse wegens Kamerzitting en Paul. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 16 Mei 1967 worden goedgekeurd. De Voorzitter. Van den heer Paul is een schrijven ingekomen, dat ik den heer Secretaris verzoek wel te willen voorlezen. Dit stuk luidt als volgt: 31 Mei 1907. Ik heb de eer U mede te deelen dat ik in den loop van Juni a.s. de gemeente verlaat. In verband daarmede neem ik thans als Raadslid afscheid van U met den wensch dat Uwe pogingen in het bevorderen van den bloei der gemeente steeds met het gewenschte succes zullen worden bekroond. Hoogachtend Uw Dv. H. Paul. Aan den Raad der gemeente Leiden. De Voorzitter. Naar aanleiding van deze missive meen ik wel uit uw aller naam te mogen spreken, wanneer ik het leedwezen uitdruk, dat de heer Paul, door vertrek uit deze Gemeente, ophoudt lid van den Raad te zijn. De heer Paul heeft inderdaad in een vorige betrekking groote diensten aan de Gemeente bewezen en ook als Raadslid en in verschillende commissiën getoonddat de belangen der Gemeente hem zeer ter harte gaan, en hij heeft die dan ook naar zijn beste weten behartigd. Ik voeg hierbijen ik maak mij sterkdat gij allen het hierin met mij eens zult zijn dat wij den heer

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1