GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 95 INeEKOlIEN STUKKEN. N°. 159. Leiden, 31 Mei 1907. Wij hebben de eer U mede te deelen dat de raming van de navolgende posten der gemeentebegrooting voor 1900 niet toereikend is gebleken voor de vereischte uitgaven en dat eene verhooging dier posten met de daarbij vermelde bedragen noodig is: Volgn. 72. Schrijf- en bureaubehoeftenbrief porten, irachtloonen en andere kleine uitgaven f 7.4'2 De uitgaven op dit artikel bedragen 992.42; de raming bedroeg f 985. Volgn. 73. Druk- en bindwerk384.80 Het druk- en bindwerk eischte in dit jaar eene uitgaaf van 2884.80. De raming bedroeg 2500. Volgn. 81. Kosten wegens het plaatsen van advertentiën in de dagbladen36.13® De kosten van advertentiën, voor zoover die niet tot andere begrootingsposten behooren, vor derden een uitgaaf van f 136.13®, d. i. f 36.13® meer dan geraamd is. Volgn. 83. Reis- en verblijfkosten119.50 Deze kosten eischten een uitgaaf van ƒ219 50. Hierin zijn o. m. begrepen de reiskosten welke zijn vergoed aan de opgeroepen sollicitanten naar eene vaceerende ambtenaarsbetrekking ter gemeentesecretarie, tengevolge waarvan met de geraamde som niet kon worden volstaan. Volgn. 85. Kosten van de kiezerslijsten en van hel uitoefenen der liiesverrichtingen 133.53® Bij de raming van dit artikel was gerekend op de kosten van ééne buitengewone stemming. Doordien echter in 1906 eene stemming moest plaats hebben voor de 2e Kamer der Staten- Generaal en eene voor den Gemeenteraad (beide vacature Mr. W. van der Vlugt), is de uitge trokken som onvoldoende gebleken. Volgn. 93. Kosten van toezicht en van invorde ring der plaatselijke belastingen, c. Verdere kosten op de invordering vallende. 55.71® Deze aanvulling is noodig met het oog op de lioogere uitkeering aan de waagwerkers wegens werkloon aan de Vette Varkensmarkt. Deze uit keering bedroeg over 1906 f 511.95; de raming was f 50.Door over schotten op andere onder deden van dit artikel is eene verhooging met f 55.71® voldoende. Volgn. 101. Kosten van wachtgebouwen en bureaux, alsmede licht en brandstoffen voor die lokalen. 293.09® Bij de aanbesteding der op dit artikel voorko mende buitengewone werken bleken de kosten ongeveer f 200.méér te bedragen dan ge raamd was. Bovendien bedragen de kosten van licht en brandstoffen, geraamd op ƒ1600.ƒ176.81 méér. Door overschotten op andere onderdeelen van dit artikel kunnen deze hoogere kosten ten deele worden gevondeneene verhooging met ƒ293.09® blijft echter ten slotte noodig. Volgn. 103. Overige uitgaven der politie. 40.66® In de uitgaven op dit artikel zijn begrepen eenige buitengewone kosten wegens huur van paar den tijdens de Rembrandtfeesten en de werk staking, te zamen 160.—, tengevolge waarvan met het op dezen post uitgetrokken bedrag niet kan worden volstaan. Eene verhooging met 40.66® is voldoende. Volgn. 112. Kosten van vaccinatie en doodschouw 41.79® De kosten van het vaccineeren van behoeftigen bedragen over 1906 1035.29®, die van de dood schouw ƒ31.50, te zamen ƒ1066.79®. De raming bedroeg 1025.— Eene verhooging van den post met 41.79® is dientengevolge noodig. Volgn. 113. Kosten ter voorkoming en bestrijding van epidemische ziekten490.86 Het voorkomen van verscheidene gevallen van typhus had hoogere kosten van ontsmetting ten gevolge. Daarenboven moest een bedrag van 333 50 worden uitgekeerd wegens premiën voor gedoode rattenhiervoor was op de begroo ting van dit jaar nog geen geld aangewezen. Eene verhooging van het artikel met ƒ490 86 blijkt dien tengevolge noodig. Volgn. 120. Onderhoud van wegen en voetpaden 148.45® 52.60 167.01® Deze hoogere uitgaaf is het gevolg van het aanstampen, verharden en begrinten van de Witte en Zoeterwoudsche Singelsnoodig geworden door de vernieuwing der duinwaterbuizen aldaar. De Duinwater-Maatschappij heeft deze gelden echter gerestitueerd; zij zijn verantwoord onder volgn. 56 dezer begrooting. Volgn. 121. Onderhoud van markten, beurzen en hallen. 435.54® Eenige meerdere kosten der overkapping van de vischbanken aan de Voldersgracht en eene buitengewone reiniging van het riool in de Lam mermarkt, vorderen eene aanvulling van dit aitikel met 435.54®. Volgn. 130. Onderhoud van vaartuigen 136 63* De kosten van aanschaffing van 2 ijzeren schuiten overschreden, bij de aanbesteding, de raming met 177.—. Deze hoogere uitgaaf bleek niet ten volle uit het overschot op andere onderdeelen van dit artikel te kunnen worden gevonden. De post zal ten slotte met 136.63® moeten worden verhoogd. Volgn. 144. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Een verhooging van dezen post met 52.60 blijkt noodig. Volgn. 145. Kosten van verlichting en van ver warming en van het schoonhouden der school lokalen De kosten van verlichtingen verwarming eischen een hoogere uitgaaf van ƒ246.38®. Op de schoon maakkosten is daarentegen een overschot van 79.37 aanwezig. Met eene verhooging van het artikel van ƒ167.01® kan derhalve worden volstaan. Volgn. 153. Kosten voor de middelbare scholen. c. Vuur en licht in de scholen227.75 De raming van dezen post was in de laatste jaren ook voor 1906 te laag; zij bedroeg 950. de uitgaven, die voor 1907 werden verhoogd tot 1200.—, bedragen over 1906 1177.75 (voor de Jongensschool ƒ722.27®, voor de Meisjesschool 455.47®). De post moet voor 1906 met 227.75 worden verhoogd. Volgn. 155. Kosten voor de middelbare scholen. e. Verdere kosten1.50 Deze post werd reeds bij raadsbesluit van 2 Mei j.l. op 2743.32 gebracht. Ter voldoening van een nagekomen nota eener geplaatste advertentie zal dit bedrag nog met 1.50 moeten worden verhoogd. Volgn. 158. Kosten der bewaarscholen 21 30 De kosten van eenige buitengewone werken bleken bij aanbesteding 70.— hooger, die van het gewone onderhoud 41.88® hooger te zijn dan geraamd was. Door overschotten op andere onderdeelen van dit artikel, is eene aanvulling met 21.30 evenwel voldoende. Volgn 164. Kosten van musea en openbare biblio theken 853.21 üp dezen post is. geboekt de terugbetaling aan de Vereeniging Rembrandt Harmensz. van Rijn van door haar in de gemeentekas gestorte entree gelden van de Lakenhal, tot een bedrag van ƒ935.overeenkomstig het Raadsbesluit van 6 December 1.1. Doordien de overige uitgaven op dit artikel beneden de raming bleven kan met een verhooging van ƒ853 21 worden volstaan. Volgn. 165. Uitgaven voor volksfeesten 205.21® De verhooging is noodig tengevolge van eenige buitengewone uitgaven tijdens de Rembrandt feesten en bij het bezoek door H. M. de Koningin aan deze gemeente gebracht bij de herdenking van het 50-jarig bestaan der Kweekschool voor Zeevaart. Volgn. 168. Kosten van de gemeente- apotheek. a. Onderhoud van de gebouwen100.36 Eenige noodzakelijke heistellingen van het ge bouw der stads-apotheek en van het laborato rium bleken ten slotte niet uit de gewone kosten van onderhoud te kunnen worden bestreden. Het artikel zal dientengevolge met 106.36 moeten worden aangevuld. Volgn. 170. Kosten van overbrengingplaatsing en verpleging van krankzinnigen270. Voor de verpleging van een krankzinnige in het Rijks-Krankzinnigengesticht te Medemblik is de ge meente nog over het tijdvak van 4 Juni '1904ull°.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1