GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. A. J. den Hollander. 89 INCtEKOJIEIl STEKKEN. N° 147. Leiden, 24 Mei 1907. Het komt ons voordat er alleszins reden bestaat om gun stig te beschikken op het hierbij overgelegd verzoek van het Bestuur van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid om ten behoeve van de door het Departement georganiseerde tentoonstelling van Electriciteit in Ambacht en Woning kosteloos gebruik te mogen maken van de lokalen der Stadsgehoorzaal. Niet alleen toch behoeft geen vrees te worden gekoesterd, dat het gebouw door het gebruik dat adressant er van wenscht te maken zal worden beschadigd, maar waar de gemeente in verband met de oprichting van de electrische centrale er alle belang bij heeft, dat de tentoonstelling zoo goed mogelijk zal slagen, is er ook alle reden om het gebouw kosteloos be schikbaar te stellen. Nog kunnen wij u mededeelen dat ons uit ingewonnen inlichtingen gebleken is, dat alleen de groote zaal voor den vollen duur van het aangevraagde tijdperk aan haar gewone bestemming zal zijn onttrokkenvan den foyer zal alleen gedurende den tijd der eigenlijke tentoonstelling, en van de kleine zaal gedurende ongeveer 3 weken behoeven te worden gebruik gemaakt. Mitsdien geven wij U in overweging te besluiten de Stads gehoorzaal van 1 October tot 7 November a. s. ten behoeve van een te houden tentoonstelling van Electriciteit in Ambacht en Woning kosteloos aan het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid ten gebruike af te staan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan de Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur van het Departement Leiden van de Maatschappij van Nijverheid dat het zich, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voorstelt te Leiden te doen plaats hebben een tentoonstelling van Electriciteit in Ambacht en Woning: dat in verband met de opening der Electrische Centrale het meest geschikte tijdstip daartoe zal zijn van 15 October tot ultimo October a. s; dat na uitvoerig onderzoek eener commissie van voorbe reiding is gebleken dat het eenige gebouw, daarvoor geschikt, is de Stadsgehoorzaal in haar geheel dat bovendien door de deskundigen uit bovengenoemde commissie is verklaard dat de tentoonstelling aldaar zal kun nen gehouden wordenzonder het gebouw of de lokalen in het minst te beschadigen dat, wil men voldoende tijd hebben tot het opstellen en verwijderen der inzendingen over het geheele gebouw zal moeten kunnen beschikt worden van 1 October tot 7 No vember a. s.; dat deze tentoonstelling zeer zeker zal bijdragen tot bloei der Gemeentelijke Electrische Centrale; weshalve het Bestuur voornoemd Uw geacht College eer biedig verzoekt het wel het gebruik der Stadsgehoorzaal van 1 October tot 7 November a. s. gratis te willen toestaan. 't Welk doende, enz. J. Hartevelt Az. Voorzitter. E. L. Th. Hoogenstraaten, Secretaris. Leiden 23 Mei 1907. N°. 148. Leiden, 24 Mei 1907. Wij hebben de eer U voor te stellen gunstig te beschikken op het hierbij overgelegd verzoek van J. A. van der Valk Bouman, alhier, om hem met 1 Augustus a s. te ontslaan van de huur van de door hem tot 1 November a s. gehuurde bovenwoning van het perceel Nieuwsteeg No. 10. Uit een door ons ingesteld onderzoek is ons gebleken, dat adressant, die, gelijk u waarschijnlijk bekend is, geruimen tijd ziek is geweest, inderdaad in het belang zijner gezondheid genoodzaakt is in een van de buitenwijken van de gemeente te gaan wonen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen De ondergeteekende J. A. van der Valk Bouman, wonende te Leiden, Nieuwsteeg No. 10a; dat hem bij besluit van Uwen Raad van den 18en October 1906, voor den tijd van één jaar, ingaande 1 November 1906, werd verhuurd het thans door hem bewoond wordende perceel dat deze huur alzoo eindigt den 31en October van dit jaar; dat hem door zijnen geneesheer de raad is gegeven in een van de buitenwijken der stad te gaan wonen en hij, dien raad opvolgende, met ingang van 1 Augustus a.s. een huis heeft gehuurd aan dén Hoogen Rijndijk; dat hij daarom de vrijheid neemt aangezien hem het betalen van huur voor twee woningen te bezwarend is zich tot Uwen Raad te wenden met beleefd verzoek hem voor het tijdvak van 1 Augustus tot en roet 31 October 1907 wel te willen ontslaan van de huur van de bovenwoning van het perceel Nieuwsteeg No. 10. 't Welk doende enz. v. d. V. Bouman. Leiden, 23 Mei 1907. N°. 149. Leiden, 24 Mei 1907. Door J. A. den Hollander werd ons bij nevensgaand adres verzocht hem, in verband met de verplaatsing zijner werkplaatsen, voor de tweede helft van dit jaar ontheffing te verleenen van de huur van de door hem gehuurde lokalen in het Caecilia gasthuis. Hoewel een dergelijk verzoek in het algemeen zeker be zwaarlijk zou kunnen worden ingewilligd, is er toch in het onder havige geval naar wij meenen wel reden om aan het verzoek te voldoen, aat.gezien u binnen niet te langen tijd voorstellen onzerzijds zullen bereiken om ten behoeve van de gemeente zelve van deze localiteit gebruik te maken. Mitsdien geven wij U in overweging te besluiten A. J. den Hollander met ingang van 1 Juli a. s. te ontslaan van de verdere huur van de aan hem krachtens Raadsbesluit van 6 December 1906 (Ingek. Stukk. n°. 291) verhuurde 3 lokalen in het Caecilia gasthuis. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 22 Februari 1907. Aan H.H. Burgemeester en Wethouders van Leiden. Weled. Gestr. Heeren Geeft met verschuldigden eerbied te kennen André Johann den Hollander, Administrateur, wonende Hooge Rijndijk n°. 18a, alhier dat hij van Uwe Gemeente in huur heeft enkele lokalen van het complex gebouwen genaamd »Caeciliagasthuis" dat de vele opnemingen en opmetingen die daar, vooral in den laatsten tijd, plaats vinden bij hem het vermoeden doen ontstaan dat te eeniger tijd hem die huur zal worden opgezegd flat hij, met het oog daarop, bereids heeft uitgezien naar eene andere gelegenheid tot vestiging van zijne werkplaatsen voor den aanmaak van uniformen voor het Departement van Koloniën dat hij daarin is geslaagd door aankoop van het perceel Hoogewoerd n°. 141, alhier; dat hij ultimo Juni a.s. zich metterwoon zal vestigen in vorengenoemd perceel dat hij dan tevens gaarne gelijktijdig zijne werkplaatsen daarin overbracht; dat echter de huurtijd van Uwe lokalen eerst ultimo De cember a.s. expireert; redenen waarom hij zich wendt tot Uw College met be leefd verzoek hem wel ontheffing te willen verleenen van de huur Uwer lokalen voor de tweede helft van dit jaar. 't Welk doende enz. Van Uw College De Dienstw. Dienaar N°. 150. Leiden 27 Mei 1907. Wij hebben de eer U te berichten, dat de gemeente in de gelegenheid is gesteld om zich voor niet te hoogen prijs de beschikking te verzekeren over een perceeltje grond, dat vol gens het door Uwe Vergadering vastgestelde uitbreidingsplan voor den aanleg van een pleintje is bestemd. Dit stukje grond, kadastraal bekend onder Sectie K. No. 1098, is gelegen tysschen de Formosa- en de Nipponstraat en +222 ML groot. De gevraagde koopsom bedraagt ƒ900. O

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1