DONDERDAG 16 MEI 1907. 121 Zitting van Donderdag 16 Mei 1907. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen 1° Verzoek van Dr. A. C. Hartevelt om eervol ontslag als Stadsgeneesheer. (119) 2° Benoeming van een Stads-geneesheer. (121) 3° Benoeming van een lid der Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (135) 4° Benoeming van een hoofd der Jongensschool le klasse. (114) 5° Benoeming van een hoofd der school 4e klasse No. 1. (120) 6° Benoeming van een hoofd der school 4e klasse No. 2 (120) 7° Verzoek van Mr. H. van der Hoeven om eervol ontslag als Commissaris der Stads-Bank van Leening. (127) 8° Voorstel naar aanleiding van het door Regenten en Regen tessen van het 11. G. of Arme Wees-en Kinderhuis inge diend verzoek om eervol ontslag uit die betrekking. (126) 9° Suppletoire staat van begrooting, dienst 1906, van de Stedelijke Werkinrichting. (118) 10° Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1906, van de Stedelijke Werkinrichting. (118) 11° Rekening, dienst 1906, van de dienstdoendeSchutterij.(128) 12° Verzoek van P. Kooreman om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Wittensingel, vóór het perceel kad. bekend. Sectie M. nis. 1654 en 1657 (131). 13° Verzoek van G. H. Sijthoff om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Wittensingel, vóór het perceel kad. bekend Sectie M. no. 6. (132) 14° Verzoek van P. van Leeuwen om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Haarlemmertrekvaartweg onder de gemeente Voorhout. (134) 15° Voorstel tot wijziging van de verordening van 9 Januari 1896, houdende bepalingen omtrent het gebruik van gas door particulieren (Gem. blad no. 1.) (125) 16° Verzoek van de Leidsche Duinwatermaatschappij om goedkeuring van eene met de gemeente Katwijk te sluiten overeenkomst betreffende de levering van duin water aan die gemeente. (122) 17° Voorstel tot onderhandsche verpachting van de stand plaats voor een stoomcarrousel op de kermissen van 1908, 1909 en 1910. (124) 18° Verzoek van J. Crama en J. Trouwee om toegelaten te worden tot eene herkeuring voor den dienst bij Gemeente werken. (123) 19° Verzoek van J. J. de Cler om vergunning tot ingebruik neming van het perceel Haarlemmerstraat No. 151 (129) 20° Voorstel tot wijziging van de verordening tot voorkoming van brand, van 6 Juni 1899 (Gemeenteblad No. 13). (130) 21° Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1906. (133) Tegenwoordig zijn 30 leden, alsdeheeren: Bots, Vergouwen, Driessen, Zaalberg, Reimeringer, van der Eist, Sijtsma, Bosch, A. Mulder, de Boer, van Tol, deGoeje, Witmans, P. J. Mulder, Zwiers, Meuleman, Timp, Kerstens, Korevaar, Le Poole, Aalberse, Stigter, van der Lip, flasselbach, Fockema Andrete, van Gruting, Juta, de Vries, Fokker, van Hamel, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig is de heer Paul, wegens uitstedigheid. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 2 Mei 1907 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot verhuring van het perceel Oude Singel No. 34. 2°. Mededeeling van Mej. V. Dietrich dat zij de benoeming tot onderwijzeres aan de School 4e klasse No. 1 aanneemt. 3°. Mededeeling van W. Kruithof dat hij. de benoeming tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school 4e kl. No. 2 aanneemt. 4°. Mededeeling van S. de Braak dat hij de benoeming tot onderwijzer aan de school 4e klasse No. 2 aanneemt. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten: a tot onderhandsche verpachting van de tiend der te Leiderdorp en te Leiden te veld staande aardappelen b tot onderhandsche verhuring van het perceel Lokhorststraat 22 aan A. Raar. 6°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluitena tot verhooging van eenige be- grootingsposten, dienst 1906, waarvan de raming te laag is gebleken; b tot voldoening van een bedrag van ƒ10.62, wegens te veel betaalde plaatselijke belasting over 1905, uit den post «Onvoorziene uitgaven" der begrooting, dienst 1906. 7°. Mededeeling van F. Reiridersma dat hij de benoeming tot onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 4e kl. No. 1 aanneemt. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van de Vereeniging «Leiden's Belang" om de Hooglandsche Kerkgracht bij verordening aan te wijzen als staanplaats voor boden of vrachtrijders. Dit stuk luidt als volgt Leiden, Mei 1907. Aan den Gemeenteraad der Gemeente Leiden. Edel Achtbare Heeren In de vergadering van de Vereeniging «Leidens Belang", goedgekeurd bij Kon. Besluit van 24 Mei 1901 Staatsblad 132, werd de wenschelijkheid uitgesproken, dat de wagens der boden, die dagelijks van uit de omliggende plaatsen, Leiden bezoeken, in Leiden, alle bij elkaar geplaatst worden; waar zij thans over een groot deel van de stkd verspreid zijn dat de plaats van verzameling als vanzelf is aangewezen de Hooglandsche Kerkgracht, een gelegenheid, door de boden zeil, voor zoover bekend, zeer gewild, en dat daardoor meteen de vrachtrijders, die thans zijn overgebracht van de Vischmarkt naar de Hooglandsche Kerk, uit hun onaangename positie, otndat het aldaar zoo koud is, zullen worden verlost. Redenen waarom de Vereeniging «Leidens Belang" Uvven Raad verzoekt: bij verordening de Hooglandsche Kerkgracht als staanplaats voor de boden of vrachtrijders aan te wijzen. Hetwelk doen enz. Het Bestuur der vereeniging vLeidens Belang" voornoemd W. Pera, Voorzitter. C. Roodenburg Jzn, Secretaris. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth.* 2°. Verzoek van J. W. Filippo om een gedeelte der gédempte Lobsensloot, ter lengte van 53 M te mogen huren. 3°. Verzoek van S. Smit Jr. e. a. om over te gaan tot demping van een sloot in de Sieboldstraat vanaf den Lagen Rijndijk. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 4°. Verzoek van J. F. la Rivière e. a. om over te gaan tot de oprichting van een 2e gemeentelijke zwemplaats aan de bovenzijde der gemeente. Dit stuk luidt als volgt Leiden, A° 1907. De ondergeteekenden geven met verschuldigden eerbied te kennen le dat de Zwemplaats aan den Morschweg onder Oegstgeest volgens verstrekte inlichtingen verkocht zal worden. 2e dat de ligging van deze inrichting, alsmede de groote Aanbouw an perceelen in den laatsten tijd aldaar der plaatse, geenszins kan bevorderen de Beinheid van het Water. 3e dat bij eventueele voortzetting der zaak, de Onreinheid van het tegenwoordig water aldaar ter plaatse nie t verbeterd kan worden. 4e dat bij eventueele verkoop de oppervlakte voor bouwgrond in aanmerking komt en dus de geheele Zweminrichting aldaar zal verdwijnen. 5e dat de Zwemplaats aan de Oude Heerengracht niet vol doende is voor alle zwemmers te Leidenen geen gelegenheid biedt voor Dames Zwemsters. 6e dat bij eventueele opheffing van de Zwemplaats aan den Morschwegvele ingezetenen in de onmogelijkheid zullen verkeeren om het hoogstnuttige en gezonde zwemmen te kunnen blijven beoefenen. Redenen waarom de ondergeteekenden zich tot den Raad van Leiden wenden, met het beleefd verzoek tot spoedige inrichting van eene tweede Gemeentelijke Zwemplaats aan de bovenzijde der Gemeente. 't Welk doende enz. J. F. la Rivière, Breestraat 36. (Volgen de namen van nog 48 adressanten.) Aan den Raad der Gemeente Leiden. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1