J. J. Salverda de Grave Aan den Raad van de gemeente Leiden. DONDERDAG 2 MEI 1907. 113 Zittiiig van Donderdag 2 Mei 1907. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van inwoners der gemeente, tevens kiezersin het Kiesdistrict, voorden tijd van twaalf maanden, tot leden en plaatsvervangende leden in de stembureaux voor de ver kiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad. (113) 2° Benoeming van twee onderwijzers met verplichte hoofdakte aan de school der 4e klasse N°. 2. (99) 3° Benoeming van een onderwijzer met verplichte hoofdakte aan de school der 4e klasse N°. 1 (109) 4° Benoeming van twee onderwijzers aan de Jongensschool 2e klasse. (108) 5° Benoeming van twee onderwijzeressen aan de school der 4e klasse N°. 4. (96) 6° Benoeming van een 2e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse N°. 3. (100) 7° Benoeming van eene 2e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse N°. 5. (100) 8° Benoeming van eene 2e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse N°. 7. (100) 9° Benoeming van eene 2e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 4e klasse N°. 1. (100) 10° Verzoek van Mej. H. Blankenberg om eervol ontslag als onderwijzeres aan de school der 3e klasse N°. 5. (95) 11° Verzoek van C. Vrolijk om eervol ontslag als onderwijzer aan de school in de Heerenstraat. (107) 12° Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1906, van de Stads-Bank van Leening. (92) 13° Rekening van de Gezondheidscommissie, dienst 1906. (93) 14° Staat van af- en overschrijving op de begrooting, dienst 1906, van het Geref. Minne of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (94) 15° Rekening, dienst 1906, van het Geref. Minne of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (94) 16° Voorstel tot verhooging van eenige begrootingsposten van het dienstjaar 1906, waarvan de raming te laag is gebleken. (91) 17° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor den aankoop van brandslangen. (102) 18° Voorstel tot continuatie van de huur van het perceel Lokhorststraat N°. 22. (98) 19° Voorstel tot onderhandsche verpachting van de aardappel tiend te Leiderdorp. (101) 20° Verzoek van de Maatschappij tot Exploitatie van Tram wegen, om vergunning tot het maken van een houten gebouw, op het terrein aan het Noordeinde, kad. bekend Sectie A n°. 752. (97) 21° Verzoek van den Raad van Administratie der Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij om vergunning tot het maken van een houten gebouw op het Stationsemplacement, kad. bekend Sectie L n°. 658. (106) 22° Verzoek van R. van Abshoven om vergunning tot het maken van een houten gebouw, op het perceel Maredijk n°. 48, kad. bekend Sectie L n°. 146. (110) 23° Verzoek van P. J. Peskens om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Witten Singel, vóór het perceel kad. bekend Sectie M n°. 14. (111) 24° Verzoek van de Leidsche Duinwatermaatschappij om goedkeuring van een nieuw ontwerp voor den bouw van een watertoren aan den Hoogen Rijndijk. (103) 25° Voorstel tot wijziging van de verordening van 12 Juli 1906, regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het Openbaar Slachthuis te Leiden. (Gemeenteblad n°. 28). (105) 26° Voorstel om in beginsel te beslissen of al dan niet zal worden overgegaan tot de oprichting van een fonds voor gemeenteambtenaren ter bestlijding van buitengewone uitgaven in geval van ziekte. (104) 27° Voorstel van den heer Zaalberg betreffende de water- verversching der Leidsche grachten. (112) Tegenwoordig zijn 26 leden, als de heerenTimp, Zaalberg, Stigter, Sijtsma, Bots, van Tol, van der Eist, Witmans, de Goeje, Zvviers, van Gruting, Paul, Driessen, le Poole, Bosch, Meuleman, Kerstens, Korevaar, Eockema Adreae, P. J. Mul der, Fokker, Juta, van Hamel, de Vries, Aalberse, Reimeringer, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: de Boer en Vergouwen wegens uitstedigheid, Hasselbach wegens ongesteldheid, van der Lip wegens verhindering en A. Mulder. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 18 April 1907 worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: '1°. Mededeeling van H. W Borgerholï Mulder, dat hij de benoeming tot assistent-geneesheer aan het Sanatorium Rhijn- geest aanneemt. 2°. Mededeeling van H. v. Wamelen en H. G. Scholten, dat zij hunne benoeming tot onderwijzer aan de school der 3e klasse N°. 5 aannemen. 3°. Missive van den Minister van Binnenl. Zaken, ten geleide van een afschrift van het Kon. besluit van 17 April j.l., waarbij de vergunning tot het verplegen van 24 vrouwen in de houten hulppaviljoens op Endegeest wordt verlengd tot 1 Januari 1910. 4°. Mededeeling van K. H. Buikstra, dat hij de benoeming tot onderwijzer aan de school der 3e klasse N°. 5 aanneemt. 5°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot wijziging der begrooting, dienst 1907, a. voor de uitkeering van de aan de Gemeente-Commissie van het Ned.-Herv. Kerkgenootschap toegekende subsidie in de restauratiekosten van de Pieterskerkb. voor het verstrek ken van een voorschot aan het Hoofd der school 3e kl. N°. 7. 6°. Mededeeling van den Minister van Binnenl. Zaken, dat het raadsbesluit, waarbij de tijdelijke aanstelling van J. Clay tot leeraar aan het Gymnasium is bekrachtigd, wordt goed gekeurd. Al deze missives worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Mededeeling van Dr. J. J. Salverda de Grave, dat hij zijn ontslag aanbiedt als lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Dit stuk luidt als volgt: Leiden, 18 April 1907. De ondergetekende, lid van de Plaatselike Kommissie van Toezicht op de scholen voor Middelbaar Onderwijs te Leiden, heeft de eer U zijn ontslag als zodanig aan te bieden, daar hij Uwe gemeente metterwoon gaat verlaten. 't Welk doende enz. De Voorzitter. De Commisse van Toezicht op het Middel baar Onderwijs stelt voor, den heer Salverda de Grave eervol ontslag te verleenen onder dankbetuiging voor de vele en goede diensten aan onze Gemeente bewezen. Kan de Raad zich daarmee vereenigen? Het ontslag wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stem ming onder dankbetuiging eervol verleend. 2°. Verzoek van J. J. de Cler om vergunning tot in gebruik neming van het perceel Haarlemmerstraat 151. Wordt gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Vérzoek van de Leidsche Tuinderspatroons vereeniging om wijziging van de verordening van 3 Maart 1904, en om op de groentemarkt een bergplaats voor manden, bakken, enz. op te richten. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden. Edel Achtbare Heeren! Geven met verschuldigden eerbied te kennen: De ondergeteekenden1 G. Doeve te Leiden en 2 B. Hoff te Oegstgeest, in hunne hoedanigheid respectievelijk als Voor zitter en Secretaris van »de Leidsche Tuinders-Patroons Ver eeniging voor Leiden en naburige Gemeenten" gevestigd te Leidengoedgekeurd bij Koninklijk besluit van 19 December 1902, Staatscourant no. 11 van 14 Jam- 1903, en als zoo danig die Vereeniging ten deze vertegenwoordigende; '1e. dat het adressanten gebleken is dat het veilen van bloem- koolen terwijl deze zich in de schuiten bevindenbelemmerend werkt voor de kooplieden, aangezien deze alsdan geen vol doende overzicht hebben van de grootte en kwaliteit van deze geveild wordende producten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1