GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 61 INGEKOMEN STUKKEN. N°. 90. Leiden, 16 April 1907. De Commissie van Financiën heeft de eer U mede te deelen, dat zij geen bedenking heeft tegen de door Burgemeester en Wethouders voorgestelde begrootingsregelingen, betreffende de bijdrage aan het Ned. llerv. Kerkgenootschap in de restauratie kosten van de Pieterskerk en het verleenen van een voor schot aan het Hoofd der openbare lagere school aan den Zuid singel. Evenmin bestaat bij haar bezwaar tegen de voorgestelde begrootingsregeling betreffende de subsidie aan den Algemeenen Nederlandschen Politiebond, ten bedrage van 50.ingeval de Raad tot het verleenen dier subsidie besluit. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 91. Leiden, 16 April 1907. Wij hebben de eer U hierbij aan te bieden een begrootings- staat model C voor het dienstjaar 1906, strekkende tot ver hooging van de navolgende postenwaarvan de raming te laag is geblekenmet de daarbij vermelde sommen Volgn. 70 Jaarwedden van den concierge en van de bodenf 82,50 Voor de kosten van tijdelijke hulp bij ziekte of buitengewone gelegenheden, is een bedrag van f 232,50 noodig gebleken. De raming bedroeg f150.-. Volgn. 78. Kosten van uitgifte van het stenogra fisch Verslag der handelingen van den Gemeente raad met de Ingekomen Stukken100.80 Voor drukkosten boven die van het gecontrac teerde minimum aantal pagina's van 240 en voor de benoodigde herdrukken van sommige vellen is een bedrag van f550,80 noodig gebleken, of f 100,80 meer dan geraamd was. Volgn. 86. Kosten van verteringen ten behoeve van het bureau van stemopneming7,25 Deze post vorderde een uitgaaf van f207,25. De raming bedroeg f200, Volgn. 88. Kosten van de bevolkingsregisters 17,706 Met het gewone bedrag van f75,voor druk- en bindwerk kon dit jaar niet worden volstaan. Alleen voor drukwerk bleek reeds een bedrag van f74,605 noodig, terwijl de kosten voor het binden en herstellen van registers f 18,10 bedroegen. Volgn. 93b. Kosten van toezicht en van invorde ring der plaatselijke belastingen b. Veranderlijke be looningen 17.51 Uit dit onderdeel worden betaald de 4% van de opbrengst der hondenbelasting aan den ambtenaar belast met het toezicht op de invordering dier be lasting. Door de hoogere opbrengst der hondenbe lasting moet dit artikel met f 17,51 worden verhoogd. Volgn. 138. Vergoeding of tegemoetkoming aan onderwijzers voor huishuur21.876 Tengevolge van plaats gehad hebbende mutatiën in het onderwijzend personeel moet dit artikel met f21,875 verhoogd worden. Volgn. 150 Kosten van belooningen en eereblijken. '123,86 De kosten der prijsuitdeeling op de scholen der 3e en 4e klasse, bij de begrooting voor de ge zamenlijke scholen geraamd op f 700,-, blijken over 1906 een uitgaaf van f823,86 te vorderen. Eene verhooging van dezen post met f 123,86 is dientengevolge noodig. Volgn. 152. Kosten van advertentiën 53,63 De ad vertentiekosten voor oproepingen van onder wijzend personeel in geval van vacatures bedragen f 153,63. De raming was f 100, Volgn. 153. Kosten voor de middelbare scholen. e. verdere uitgaven278,32 Deze verhooging betreft de kosten van adver tentiën, bij oproeping van sollicitanten enz., voor een bedrag van f 194,075. Verder is eene verhooging van den post met f 84,245 noodigten behoeve van de betaling van pcrtiersdiensten aan de H. B School voor Meisjes en doordien de kosten voor het schoon houden der lokalen van genoemde school met een klein bedrag moesten worden overschreden. Volgn. 155. Kosten voor het Gymnasium, a. Jaarwedden der leeraren en onderwijzers 148,566 Deze verhooging is noodig tengevolge van de waarneming der lessen in de natuurku nde, gedurende de ziekte van den leeraar Dr. B. J. Goossens. Volgn. 159a. Kosten van het geneeskundig toezicht op de openbare en bijzondere scholen28,705 Het voor de aanschaffing van hulpmiddelen, druk werk e. d. geraamde bedrag van f360,blijkt niet voldoende. Eene aanvulling van het artikel met f 28,705 is noodig. Volgn. 169. Kosten van ziekenverpleging 1550,75 De kosten van verpleging in het Ziekenhuis der Rijks-Universiteit bedragen f 10944,75; de raming, die op de uitgaven over 1904 berustte, was f 9394,—. Eene verhooging met f 1550,75 is dientengevolge noodig. Volgn. 170. Kosten van overbrengingplaatsing en verpleging van arme krankzinnigen3065,35 De hierbedoelde kosten bedragen over 1906 f40495,35; de raming bedroeg f37430, Volgn. 172. Onderstand aan behoeftigen 1103,635 De door de gemeente te verstrekken onderstand vorderde over het jaar 1906 een uitgaaf van f2062,885 voor de z. g. passanten en van f2140,75 aan uitkeeringen voor de verpleging in gestichten en door vereenigingente zamen f4203,635. De raming bedroeg f3100Eene verhooging van f 1103,635 is dientengevolge noodig. Volgn. 190. Rente van tijdelijk ter voorziening van kasgeld opgenomen gelden98,06 In verband met den hoogeren rentestandaard, dan waarop gerekend was, blijkt eene aanvulling van dit artikel met f98,06 noodig. Volgn. 192. Pensioenen1670,375 De in den loop van 1906 toegekende pensioenen maken, na aftrek van vrijgevallen gelden wegens overlijden van eenige gepensionneerden, eene aan vulling van het artikel met f 1670,37s noodig. Volgn 111. Aandeel van het Rijk en de Provincie in de bijdragen van particulieren in de verplegings- kosten van arme krankzinnigen15,91 Het uit te keeren aandeel van het Rijk en de Provincie bedraagt f 650,91de raming was f 635, Tegenover deze hoogere uitkeering staan de hoogere ontvangsten uit particuliere bijdragen verkregen (volgn. 48), ten bedrage van f140,565. Volgn. 204. Onvoorziene Uitgaven10,62 Ten behoeve van de betaling aan de weduwe C. J. van der Loo, geb. van Ulden van de door haar, tengevolge van het overlijden van haar echt genoot, in 1905 te veel betaalde plaatselijke directe belasting, welke vóór het afsluiten van den dienst 1905 niet meer kon worden verrekend. Het totaal der vorenstaande verhoogingen bedraagt f 8395,42 Tot dekking van dit bedrag kunnen de navol gende ontvangstpostenwaarop meer is ontvangen dan op de begrooting is uitgetrokken, met de daarbij vermelde bedragen worden verhoogd. Volgn. 5. Huur van de overhaalschouw in het Galgewaterf 10,62 Volgn. 10. Verkoop van oude materialen en andere roerende goederen1051,50s Volgn. 15. Leges ter secretarie geheven. 487,75 Volgn. 19. Havengeld664,53 Volgn. 20. Marktgelden857,78 Volgn. 22. W eegloonen en plaatsgelden 423,79 Volgn. 26a. Schoolgelden lager onderwijs 1389,28 Volgn. 26b. middelbaar onderwijs 300, Volgn. 26c. gymnasium 320, Volgn. 26e. kiveekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen304,23 Volgn. 34. 40 Opcenten op de hoofdsom der be lasting op de gebouwde eigendommen860, Volgn. 38. Relasting op de honden187,75 Volgn. 42. Vergoeding van het Rijk, krachtens "art. 48 sub. 1 der Wet op het lager onderwijs. 267,84 Volgn. 47. Subsidiën van het Rijk en de Pro vincie in de kosten van verpleging van arme krank zinnigen667,99 Volgn. 48. Rijdragen van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen 140,565 en door afschrijving van den navolgenden uit gaafpost, waarop een overschot aanwezig zal zijn Volgn. 106 Relooning en premiën aan de brand- spuitlieden en beambten461,79 f 8395,42

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1