DONDERDAG 28 MAART 1907. 91 Zitting van Donderdag; 28 Maart 1907. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Geopend des namiddags te een uur. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van eene onderwijzeres met verplichte hoofd akte aan de school 4e klasse n°. 1. (73) 2° Verzoek van Mej. C. C. van Keulen om eervol ontslag als onderwijzeres aan de school in de Heerenstraat. (71) 3° Voorstel tot continuatie van de huur van het perceel Aalmarkt n°. 5. (74) 4° Voorstel tot regeling van het salaris van den nieuw te benoemen [opzichter bij Gemeentewerkenbelast met het toezicht op bruggen, waterwerken en wegen. (68) 5° Verzoek van het bestuur der vereeniging «Leidens Belang" om den sluitingstijd van winkels bij verordening te regelen. (52) 6° Voorstel tot verhooging van de loonen der gemeente-werk lieden. (59) 7° Verzoek van de Zondagsschoolvereeniging »Zaait aan alle wateren" om het gebruik van eenige lokalen der nieuwe school aan den Zuidsingel. (72) 8° Verzoek van A. N. Beijersbergen om van gemeentewege een tent op de nieuwe veemarkt te plaatsen en die aan hem te verhuren, of hem het benoodigd terrein te ver huren ten einde zelf daarop een tent te kunnen plaatsen. (63) 9° Verzoek van J. E. Feitkamp als voren. (63) 10° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het leggen van een geplaveiden klinkervloer op de vette var- kensmarkt. (62) 11° Voorstel naar aanleiding van het adres van J. G. Beitels e. a. houdende klachten over de plaatsing der kramen op de Zaterdagsche weekmarkt. (64) 42° Bezwaarschriften tegen de aanslagen in de plaatselijke directe belasting, dienst 1906. (75) Tegenwoordig zijn 28 leden, als de heeren: Driessen, Wit mans, Timp, de Boer, Reimeringer, van der Eist, Bots, van Tol, Zaalberg, P. J. Mulder, Aalberse, Sijtsma, Korevaar, de Goeje, Fockema Andreae, Paul, Zwiers, van der Lip, de Vries, Bosch, van Hamel, Hasselbach, Fokker, Vergouwen, Stigter, le Poole, van Gruting, Meuleman, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Juta wegens ongesteldheid, Kerstens wegens verhindering en A. Mulder. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 21 Maart worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van Gedep. Staten dat geen bezwaar bestaat tegen het raadsbesluit van 7 Februari j.l. tot toekenning van een subsidie van ƒ100.voor ieder kind dat onverplicht in het H. G. Weeshuis ter verpleging wordt opgenomen. 2°. Mededeeling van Mej. L. W. Pronk dat zij hare benoeming tot onderwijzeres aan de school der 3e klasse N°. 7 aanneemt. 3°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot verhuring: a. van de bergloods voor marktmaterialen op de nieuwe veemarkt aan C. Dieben; b. van het perceel Terweepark 8 aan Dr. G. Jelgersma. 4°. Mededeeling van P. F. C. Marks dat hij de benoeming tot lid van het Bestuur der vereeniging »de Practische Am bachtsschool" aanneemt. Al deze missives worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verslag omtrent den toestand van het Middelbaar Onder wijs in 1906. Zal worden opgenomen in het Gemeenteverslag. 2°. Verzoek van de Maatschappij tot exploitatie van tram wegen te Voorburg om vergunning tot het bouwen van een houten wachtlokaal in het Noordeinde. 3°. Verzoek van II. H. Bolland om eervol ontslag als onder wijzer aan de Jongensschool 2e kl. 4°. Verzoek van M. J. H. van der Koog om eervol ontslag als onderwijzer aan de Jongensschool 2e kl. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 5°. Verzoek van de afd. Leiden van de Nederlandsche Weerbaarheidsvereeniging om vrijstelling van de betaling van ƒ10.huur, wegens het gebruik van het gymnastiek-lokaal der school 3e kl. N°. 4. Dit stuk luidt als volgt: Aan den Raad der Gemeente Leiden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur der Afdeelirig Leiden der te Utrecht gevestigde Nederlandsche Weerbaarheids Vereeniging, laatstelijk goedgekeurd bij Ko ninklijk Besluit van 13 Juni 1906 N°. 57, genoemde Afdeeling goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 24 Mei 1895 N°. 8, dat Uwe Vergadering bij Besluit van 29 December 1904 goedgunstig beschikt heeft op een door genoemde Afdeeling gedaan verzoek, en haar het gebruik van het gymnastiek-lokaal van de openbare school der 3e klasse no. 4 aan de Langebrug alhier, des Donderdagsnamiddags van 4£ tot 5f- uur heeft toegestaan dat evenwel aan deze vergunning de verplichting verbonden werd tot betaling van f 10.per jaar dat gebleken is, dat de betaling van deze som voor de Afdeeling uiterst bezwaarlijk is, dat Afdeelingen der Nederlandsche Weerbaarheids Vereeni ging in andere plaatsen kosteloos de beschikking hebben over gemeente-lokalen, zelfs gemeente-subsidie ontvangen redenen, waarom genoemd Bestuur zich tot Uwe Vergade ring wendt met het eerbiedig verzoekde Afdeeling te ontslaan van de verplichting, 10.'sjaars te betalen voor het gebruik van bovengenoemd gymnastiek-lokaal. Het Bestuur der Afdeeling Leiden der Nederlandsche Weerbaarheids Vereeniging F. W. van Wijk, Voorzitter. A. Parmentier Jr., Secretaris. Leiden, den 27eDMaart 1907. Wordt gesteld in handen van Burg en Weth. De Voorzitter deelt alsnog mede: a. dat de volgende pensioenen zijn verleend: 1°. met ingang van 1 Maart aan den eervol ontslagen werk man bij gemeentewerken M. Onderwater, ten bedrage van 241. 2°. met ingang van 9 Juni aan J. Wegter, weduwe van M. F. van Wijngaarden, in leven machinedrijver aan de Stede lijke Gasfabriek, groot f 180, en 3°. met ingang van 1 April aan den eervol ontslagen onder wijzeres in de handwerken A. J. H Boon, ten bedrage van f 200. b. dat op 22 Maart j.l. heeft plaats gehad de opneming van de boeken en kas van den Gemeenteontvanger, waarvan procesverbaal is opgemaaktdat aan Gedep. Staten is medegedeeld en ter inzage van de leden, in de Leeskamer is nedergelegd. Aan de orde is: I. Benoeming van eene onderwijzeres met verplichte hoofd akte aan de school der 4e klasse No. 1. (Zie Ing. St. n°. 73). De Voorzitter. Mag ik de heeren van Hamel, Aalberse, Witmans en Zwiers verzoeken het stembureau te willen uitmaken Benoemd wordt met algemeene stemmen Mei. W. J. Eind hoven. De Voorzitter. Ik dank de leden van het stembureau voor de genomen moeite. II. Verzoek van Mej. C. C. van Keulen om eervol ontslag als onderwijzeres aan de school in de Heerenstraat. (Zie Ing. St. n°. 71). De heer Witmans. M. d. V. Ik wensch bij deze voordracht eene vraag te doen. Ik heb geen bezwaar aan mejuffrouw van Keulen het verlangde eervol ontslag te geven, maar is het nu wel in het belang van het onderwijs, dat iemand, die zoo kort heeft gediend, nu reeds weer heengaat. Mejuffrouw van Keulen is benoemd op 31 October van het vorig jaar; derhalve zal zij bij haar vertrek op 1 Mei a.s. vijf maanden als onderwijzeres hebben gediend. Weten Burg. en Weth. ook, wat de reden is, dat deze dame heengaat? De heer van Hamel. M. d. V. Ik heb hooren verluiden, dat mejuffrouw van Keulen er over denkt spoedig te gaan trouwen. Met wien is mij nog een raadsel, aangezien zij mij geen communicatie van haar huwelijk gezonden heeft. Bij hare sollicitatie wist ik niet, dat zij verloofd was, maar bovendien kon dit toch geen bezwaar zijn geweest tegen eene

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1