GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 51 INCIEKOIIEIÜ STUKKEir. N°. 70. Leiden, 19 Maart 1907. De Commissie van Financiën heeft de eer IJ te berichten, dat zij, indien de Raad besluit tot de door Burg. en Weth. voorgestelde uitgave voor de ondoordringbaarmaking van den bodem der vette varkensmarkt (Ing. St. n?. 62), geene be denking heeft tegen den daarbij overgelegden begrootingsstaat. De Commissie van Financiën. Aan den Gemeenteraad. N°. 71. Leiden, 19 Maart 1907. "Wij hebben de eer Uwe Vergadering in overweging te geven gunstig te beschikken op bijgaand verzoek van Mej. C. C. van Keulen om ontslag uit hare betrekking van onder wijzeres aan de openbare lagere school in de Heerenstraat alhier en haar dat ontslag eervol te verleenen met ingang van 1 Mei 1907. Het ter zake door het hoofd der school uitgebracht advies wordt hierbij overgelegd. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan Burgemeester en Wethouders van Leiden. Met terugzending van bijgaand verzoekschrift heeft onder- geteekende de eer UEA. te berichten, dat Mej. C. C. van Keulen haar betrekking als onderwijzeres aan zijn school steeds met lust en ijver heeft waargenomen, zoodat er zijner zijds geen bezwaar bestaat tegen het verleenen van eervol ontslag aan genoemde onderwijzeres. Met de meeste hoogachting heeft hij de eer te zijn UEAS. dw. dienaar Th. de Van. hoofd der school a/d Heerenstraat. Leiden 18 Maart 1907. Leiden, den 14den Maart 1907. Ondergeteekende, C. C. van Keulen, onderwijzeres aan de Openbare School aan de Heerenstraat alhier, neemt bij dezen de vrijheid zich tot U te wenden met het beleefd verzoek, haar met ingang van 1 Mei, a. s. eervol ontslag te verleenen uit hare betrekking van onderwijzeres aan genoemde school, 't Welk doende Uwe dw. dienaresse. C. C. van Keulen. Aan den Raad der Gemeente Leiden. N°. 72, Leiden, 22 Maart 1907. Hoewel, zooals u bekend is, door ons in den regel gunstig wordt geadviseerd op verzoeken om ten behoeve van Zondags scholen gebruik te mogen maken van lokalen van gemeente scholen, zien wij ons toch genoodzaakt ten aanzien van het hierbij overgelegd verzoek van de Zondagsschoolvereeniging »Zaait aan alle wateren" een uitzondering te maken. De aanvrage toch geldt de nieuwe school aan den Zuid singel en nu bestaan, naar ons door het benoemde hoofd dier school, den heer P. G. Hoeks, werd medegedeeld, zijnerzijds tegen de inwilliging van het verzoek zeer ernstige bezwaren. Bezwaren die ook door ons college worden gedeeld. Immers de ervaring heeft geleerd, dat inzonderheid door de leerlingen der Zondagsscholen veelal schade aan localiteit en meubilair wordt toegebracht. Waar veelal een groot aantal kinderen in één klasse zit en het toezicht door een niet-des- kundige wordt uitgeoefend, is dit dan ook niet te verwonderen. Moeten deze bezwaren reeds in het algemeen geldenzij wegen natuurlijk te zwaarder als het een geheel nieuwe school geldt. En wij kunnen het dan ook niet anders dan billijken, dat door het hoofd der school, die zijn school zoo lang moge lijk nieuw en netjes wil houden, in dit geval ernstige bezwaren tegen de inwilliging van het verzoek zijn ingebracht. Hij vond daartoe te meer aanleiding, aangezien het verzoek zich uit strekt over 150 kinderen, te verdeelen over 3 klassen, zoodat iedere klasse niet minder dan 50 leerlingen zal tellen. Op een in de vorige maand door «Zaait aan alle wateren" ingediend verzoek werd dan ook reeds door ons geantwoord dat wij geen vrijheid konden vinden dat verzoek bij Uwe Vergadering te ondersteunen, aangezien wij van meening waren, dat deze nieuwe school, althans in de eerste jaren, aan geen andere doeleinden dan het gewone lager onderwijs behoorde te worden dienstbaar gemaakt. Waar thans dat verzoek andermaal gedaan wordt is het duidelijk dat wij u niet anders dan afwijzend daarop kunnen adviseeren. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan de Edelachtbare Raad der gemeente Leiden. Edel Achtbare Heeren! Geven met gepasten eerbied te kennen de Zondagsschool vereeniging: «Zaait aan alle wateren" Opgericht 1881. Goed gekeurd bij Koninklijk besluit dat het gebouw „Pniël" waarin zij thans vergadert geen voldoende ruimte meer biedt ter plaatsing van haar 300 leerlingen in zes klassen verdeeld; dat zij reeds vroeger, (waar aan haar bekend was dat Openbare Schoolgebouwen voor het Zondagsschoolonderwijs worden afgestaan) de gebouwen Maresingel en Paul Kruger- straat aanvroeg, welke echter werden geweigerd omdat reeds andere aanvragen waren ingekomen; weshalve zij thans nogmaals de vrijheid neemt zich tot UEdelachtbaren te wenden met het eerbiedig verzoek, dat haar drie lokalen van de nieuwe School aan den Zuidsingel, nadat deze voltooid is, voor het Zondagsschoolonderwijs moge worden afgestaan, ten gebruike des Zondagsmiddags van half twee tot half vier uur. Hetwelk doende, enz. Namens het bestuur, J. G. Snel, Voorzitter. H. Retel, Waarn. Sercetaris. Leiden 19 Maart 1907. Vliet 5a. No. 73. Leiden, 22 Maart 1907. Ter vervulling van de vacature van onderwijzeres met verplichte hoofdakte aan de openbare lagere school der 4e klasse, N° 1, ontstaan door de benoeming van Mej. J. H. ten Holten tot onderwijzeres met verplichte hoofdakte aan de school aan den Zuidsingel, hebben wij de eer U de volgende voordracht aan te bieden: 1° Mej. W. J. Eijndhoven, onderwijzeres aan de openbare school der 3e klasse N° 1 2° Mej. S. M. Grönloh, onderwijzeres aan de openbare school der 4e klasse N° 1 3° Mej. C. E. de Vos, onderwijzeres aan de openbare school der 3e klasse N° 6. Onder mededeeling dat deze voordracht is opgemaakt in overleg met den Arrondissements-schoolopziener, na ingewon nen bericht van het Hoofd der school, en dat de desbetref fende stukken in de Leeskamer ter inzage liggen, geven wij U in overweging alsnu tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 74. Leiden, 22 Maart 1907. Met 1 Juli a. s. eindigt de huur van het perceel aan de Aalmarkt n°. 5, dat krachtens raadsbesluit van den 26en Juni 1902 voor den tijd van 5 jaren werd verhuurd aan P. J. Verkoren, schipper alhier, voor f 250per jaar. Aangezien de huurder het verlangen heeft te kennen gegeven de huur weder voor den tijd van 5 jaren te verlengen en daartegen bij ons college geen bezwaar bestaat, stellen wij U voor het perceel aan de Aalmarkt n°. 5 weder voor den tijd van 5 jaren, ingaande 1 Juli 1907, te verhuren aan P. J. Verkoren, schipper alhier, voor de som van 250.per jaar en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. N°. 75. Leiden, 22 Maart 1907. Wij hebben de eer U hiernevens aan te bieden de 2e lijst van bezwaarschriften tegen de kohieren der plaatselijke directe belasting over 1906. Wij stellen U voor, overeenkomstig ons in die lijst opge nomen advies: te handhaven de aanslagen van: J. B. Burgerjon (334), M. Crama (330), C. J. L. Dillewaard (331), C. J. Goedhart (337), J. F. Goethart (338), M. S. Goethart (339), B. Grupstra (328), H. B. J. Haasken (336), H. C. v. Meeuwen (327), B. van Meer (329), J. Meyer (335), L. Neuteboom (333) en P. J. Rosier (326); te verminderen de aanslagen vanJ. Aikens (332) met f 0.75 en A. H. Goeman Borgesius (325) met f 20.45 en de reclame van 11. Bink (340), wegens te late indiening, niet ontvankelijk te verklaren. Het totaal bedrag der verminderingen is f 21.20. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1