DONDERDAG 14 MAART 1907. 55 Zittfiig van Donderdag 14 Maart 1907. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Geopend des namiddags te twee uur. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van een lid van het bestuur der vereeniging »de Practische Ambachtschool". (53) 2° Benoeming van een le onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse No. 7. (56) 3° Benoeming van eene le onderwijzeres in de handwerken aan de school der 3e klasse No. 2. (56) 4° Benoeming van eene '1e onderwijzeres in de handwerken aan de school der 4e klasse No. 1. (56) 5° Rekening, dienst 1906, van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. (61) 6° Verzoek van het bestuur van het genootschap «Mathesis Scientiarum Genitrix" om het kosteloos gebruik van eenige lokalen der Gehoorzaal voor de tentoonstelling van teeke- ningen en het houden der algemeene vergadering. (58) 7° Vaststelling van de verordening, «regelende de heffing van een belasting voor het gebruik van het lokaal voor groenteveilingen, te Leiden", (60) 8° Vaststelling van de verordening «regelende de invordering van de belasting voor het gebruik van het lokaal voor groenteveilingen, te Leiden". (60) 9° Verzoek van de wed. B. Verhoeven om het gebruik van een strook gemeentegrond vóór haar perceel aan den Morschweg No. 11. (55) 10° Beslissing van de vraag of tot vergrooting van den paar denstal van het openbaar slachthuis zal worden overge gaan, nu besloten is dat de eventueele kosten dier ver grooting niet zullen worden gevonden uit een verhooging van de stal- en slachtloonen voor paarden. (57) lio Verzoek van M. Blankenstein e. a., om een nader onder zoek te doen instellen omtrent de al dan niet noodzake lijkheid der vergrooting van den paardenstal van het openbaar slachthuis. (57) 12° Schrijven van Gedeputeerde Staten in zake de toekenning van schadeloosstelling aan bezoldigde personen der schut terij, die tengevolge van de opheffing der schutterij, hunne schutterlijke betrekking verliezen. (54) 13° Vaststelling van de verordening op den handel in- en den verkoop van melk. (273 van 1906 en 50 van 1907). 14° Verzoek van de aid. Leiden van den Bond van Neder- landsche onderwijzers om herziening van de salarisrege ling van het onderwijzend personeel. (36) 15° Verzoek van het bestuur der vereeniging «Leidens Be lang" om den sluitingstijd van winkels bij verordening te regelen. (52) 16° Voorstel tot verhooging van de loonen der gemeente werklieden. (59) Tegenwoordig zijn 29 leden, als de heerenFockema Andreae, van der Eist, Hasselbach, le Poole, Zaalberg, Witmans, Bosch, Zwiers, Paul, de Boer, A. Mulder, Driessen, Fokker, de Goeje, van Tol, Aalberse, Bots, P. J. Mulder, Reimeringer, Sijtsma, Vergouwen, van Gruting, Korevaar, Kerstens, de Vries, van der Lip, van Hamel, Stigter, Meuleman, alsmede de Burge meester, Voorzitter. Afwezig zijn: de heeren Juta en Timp wegens verhindering. De Notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van 28 Februari worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Missive van de Commissie tot wering van schoolverzuim, houdende mededeeling van de samenstelling van het Bestuur. Dit stuk luidt als volgt: Leiden6 Maart 1907. De Commissie tot wering van schoolverzuim, alhier, heeft in haar vergadering van 5 Maart j. 1. herbenoemd tot leden van haar Bestuur, de Heeren: H. C. van der Heijde, voorzitter A. J. Binnendijk, 2e voorzitter-, Ph. Rank AJz.le Secretaris-, A. van der Meer, 2e Secretaris. Namens de Commie vnd. Ph. Rank AJz Secr. Aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden. 2°. Dispositie van Gedep. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten a. tot verpachting van het recht van tolheffing aan het Leidsche hek bij den Rijnsburgervliet aan de wed. G. J. Ciggaar b. tot verpachting van het recht van tolheffing aan de Leiderdorpsche brug aan P. J. Ramaker, en c. tot overname in eigendom en onderhoud bij de gemeente van een gedeelte der aan D. F. Boekee toebehoorende Magdalena Moonsstraat. 3°. Mededeeling van de Gemeente-Commissie van het Nederd. Herv. Kerkgenootschap dat zij de haar toegekende subsidie in de kosten van restauratie der Pieterskerk, onder dank betuiging, aanvaardt. Dit stuk luidt als volgt: Leiden, 13 Maart 1907. De Gemeente-Commissie van het Nederduitsch Hervormd Kerkgenootschap te Leiden, kennis genomen hebbende van het schrijven van Burgemeester en Wethouders, dato 1 dezer N°. 3/16 R.houdende mededeeling, dat de Gemeenteraad, in afwijking van het verzoek onzer Commissie om gedurende 20 jaar eene jaarlijksche ondersteuning van 1000 ten be hoeve der voorgenomen restauratie der Pieterskerk toe te kennen, besloten heeft gedurende voormeld tijdvak eene jaarlijksche bijdrage te verleenen van ƒ500 in de kosten dier restauratie heeft de eer U te berichtendatofschoon de Gemeente- Commissie zich voorgesteld haddat de Raadmet het oog op het groot gemeentebelang om historische monumenten in goeden staat te helpen houden, een gelijk bedrag als de Provincie zoude verleenen, zij bij dezen, met dankbetuiging voor Uwe te dier zake genomen beslissing, gaarne de voor melde jaarlijksche bijdrage van /500 aanvaardt, en wel, onder de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens deelt zij U mede, dat het voornemen bestaat nog dit jaar een bedrag van /8000 aan genoemde herstelling te verwerken. De Gemeente-Commissie voornoemd P. J. van Hoeken, Voorzitter. 11. M. Sasse, Secretaris. Aan den Gemeenteraad van Leiden. Al deze missives worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Aanbeveling van het Nederlandsch Stenografen-bureau Vaz Dias, voor de levering van het stenografisch verslag van het verhandelde in den Gemeenteraad. Dit stuk luidt als volgt: Edelachtbare Heeren De directie van het Nederlandsch Stenografen-Bureau M. S. Vaz Dias, N. Z Voorburgwal 176 Amsterdam, neemt de vrij heid het volgende onder Uwe aandacht te brengen. Reeds sedert enkele jaren maken niet alleen de Besturen van verschillende grootere, maar ook die van kleinere ge meenten gebruik van de hulp van Stenografen voor het op- teekenen van het gesprokene in den Raad. Meer en meer is men de waarde van een dusdanig verslag 1 gaan inzienen vooral bij verschillende quaesties bleek het groote voordeel van een verslag, dat woordelijk het indertijd gesprokene weergaf. Wel worden met behulp van gewoon schrift door den secretaris of hoofdcommies, of een ander ambtenaar ter secretarie, juiste verslagen gemaakt, doch deze ambtenaren zijn in den regel zoozeer met werkzaamheden overladen, dat de hulp van stenografen die zich speciaal met het maken van verslagen onledig houden zeer ge- wenscht is. Wij nemen daarom de vrijheid Uw aandacht op het Ned. Stenografen Bureau M. S. Vaz Dias te Amsterdam te vestigen. Dit Bureau beschikt over volkomen der zake kundige Steno grafen, waardoor het niet alleen mogelijk is, een groot aantal gemeenten en staten van dienst te zijn, doch waardoor het afleveren van het verslag binnen 2 a 3 maal 24 uur kan worden gegarandeerd. Ons voornemen is nl. van het gesprokene in Uwe verga dering een woordelijk stenografisch verslag samen te stellen en dit verslag onder het bereik van een ieder te stellen. Aan deze uitgave zijn intusschen zeer hooge kosten verbon den, reden waarom wij de vrijheid nemen UEd te verzoeken ons verslag met een overeen te komen bedrag te subsidieeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1