42 DONDERDAG 7 FEBRUARI 1907. feit is het, dat die twee schoolhoofden een advies gegeven heb ben, waarop de Plaatselijke Schoolcommissie haar advies heeft gebouwd en dat niet in alle deelen juist is. Dat blijkt uit de cijfers, die ook wij hebben. De Voorzitter. Wij zullen die zaak onderzoeken, maar ik mag niet in gebreke blijven de schoolhoofden nog te wijzen op hun verplichting om strenge controle uit te oefenen. Het gewijzigde voorstel van Burg. en Weth. wordt daarop zonder hoofdelijke stemming aangenomen. XII. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor aan het oud-archief te verrichten schrijfwerk. (Zie Ing. St. n°. 33). Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming aan genomen. De Voorzitter. Ik moet nu nog iets aan den Raad voor stellen. Van het bedrag van de leening is nog over een be drag van 453.000.—. Omdat over een gedeelte dier som binnenkort beschikt moet worden, kan alsnog ongeveer 300.000.-— in prolongatie belegd worden. Wij hebben mach tiging van den Raad noodig tot tijdelijke belegging van dit geld. Daarom wordt bij deze de machtiging gevraagd om f 300.000.— tijdelijk in prolongatie te beleggen. Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming de gevraagde machtiging verleend. Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Leidenter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 16