DONDERDAG 7 FEBRUARI 1907. 27 Sitting van Donderdag 7 Februari 1907. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Geopend des namiddags te twee uur. Te behandelen onderwerpen: 1° Verzoek van W. F. Kaiser om ontslag als Regent van het Geref. Minne- of arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (26) 2° Benoeming van een Regent van het Geref. Minne- of arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (26) 3° Verzoek van A Kist om continuatie in de betrekking van Stadsgeneesheer. (25) 4° Voorstel tot continuatie van de huur van het perceel Oude Heerengracht N°. 3a. (27) 5° Verzoek van N. Kret om vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot langs den Heerensingel vóór de Gasthuis laan. (31) 6° Verzoek van de Kynologenclub te Breda om toekenning van eene bijdrage in de kosten van een te houden wedstrijd van politiehonden. (32) 7° Verzoek van Regenten van het Heilige Geest-of Armen- Wees- en Kinderhuis om toekenning van eene jaarlijksche subsidie. (19) 8° Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van gelden voor de vergrooting van den paardenstal van het openbaar slachthuis b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijziging der verordening van 12 Juli 1906, regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het openbaar slachthuis. (Gern.blad N°. 28). (14) 9° Verzoek van de Leidscbe Duinwatermaatschappij om goed keuring van een door haar ingediend plan voor den bouw van een watertoren, op een terrein tusschen den Hoogen Rijndijk en het Utrechtsche Jaagpad. (28) 10° Verzoek van de Leidsche Duinwatermaatschappij om goed keuring van een door haar ingediend plan voor het maken van een nieuwen kelder voor gefiltreerd water nabij den watertoren te Katwijk. (29) 11° Verzoek van de Vereeniging «Schoolkindervoeding" om toe kenning van een verhoogd subsidie voor het jaar 1907. (30) 12° Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor aan het oud-archief te verrichten schrijfwerk. (33) Tegenwoordig zijn 28 leden, als de heerenZaalberg, Sytsma, Fockema Andreae, Timp, Paul, Reiineringer, Driessen, Ver gouwen, Bots, A. Mulder, van der Eist, van Tol, Witmans, P. J. Mulder, de Boer, Meuleman, Stigter, Zwiers, de Vries, van der Lip, Bosch, Juta. van Hamel, Kerstens, Fokker, Le Poole, Hasselbach en Aalberse, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn: de heeren Korevaar, wegens uitstedigheid, de Goeje, wegens verhindering, en van Gruting wegens ambts bezigheden. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van den 3'len Januari worden goedgekeurd. De Voorzitter. Mijne Heeren, het is nu kwart over tweeën en het uitzicht bestaat, dat wanneer wij voor het eten niet klaar komen een avondvergadering zal worden gehouden. Zoo mogelijk zou ik het daartoe niet willen laten komen, maar indien wij onzen tijd goed en volkomen willen besteden is het bepaald noodzakelijk, dat de heeren iets vroeger ter vergadering komen. Dan kan ik b.v. vijf minuten over tweeën de vergadering openen. Ik zou den heeren daarom beleefd willen verzoeken te zorgen, dat ze voor 't vervolg te twee uur of althans vijf minuten over tweeën aanwezig zijn. De Voorzitter deelt hierop mede dat zijn ingekomen: 1°. Mededeeling van A. B. van der Voorden, dat hij de benoe ming tot onderwijzer, plaatsvervangend hoofd der school 3e klasse no 7 aanneemt. 2°. Mededeeling van Mr. H. M. A. Coebergh, dat hij de benoeming tot lid der Commissie van toezicht op het Middel baar onderwijs aanneemt. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: '1°. Verzoek van A. N. Beyersbergen om op de nieuwe veemarkt van gemeentewege eene tent op te richten, bestemd voor vergaderingen, restauratie, enz. en die aan hem te ver huren, of wel een terrein op die markt aan hem in huur af te staan, teneinde zelf tot de oprichting van een dergelijke tent te kunnen overgaan. 2°. Verzoek van S. G. J. de Groot om toeslemming tot overschrijding van de maximum-hoogte van het te verbouwen perceel Noordeinde 11, voor zooveel betreft den gevel aan de zijde van de Sliksteeg. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Adres van M. van Blankenstein e. a., houdende nadere toelichting tot het vroeger ingediend adres in zake de ver grooting van den paardenstal van het openbaar slachthuis. De Voorzitter. Dit stuk is in druk aan de heeren rond gedeeld. Ik verzoek dus dispensatie van de voorlezing. Dan zal het worden behandeld bij punt 8 van de agenda. De Voorzitter schorst nu de openbare vergadering en verandert die in een met gesloten deuren. Na eenigen tijd wordt de openbare vergadering hervat. Aan de orde is: I. Verzoek van W. E. Kaiser om ontslag als Regent van het Geref. Minne- of arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (Zie Ing. St. n° 26). De Voorzitter. Burg. en Weth. stellen voor dit ontslag eervol te verleenen onder dankbetuiging aan den heer Kaiser voor de bewezen diensten. Overeenkomstig het voorstel van Burg. en Weth. wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. II. Benoeming van een Regent van het Geref. Minne- of arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (Zie Ing. St. n°. 26). De Voorzitter noodigt de heeren Fockema Andrece, Paul, A. Mulder en Timp uit het stembureau uit te maken. Wordt benoemd de heer M. C. F. J. Cosijn, met 22 stemmen, terwijl 3 stemmen zijn uitgebracht op den heer Mr. H. M. G. Kloppenburg en 2 in blanco waren. III. Verzoek van A. Kist om continuatie in de betrekking van Stadsgeneesheer. (Zie Ing. St. n°. 25). Wordt benoemd de heer A. Kist met 27 stemmen. De Voorzitter. Er zijn verder geen benoemingen meer te doen, en ik dank de heeren van het stembureau voor hun bemoeiingen. IV. Voorstel tot continuatie van de huur van het perceel Oude Heerengracht N°. 3a. (Zie Ing. St. n°. 27). Wordt aangenomen zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming. V. Verzoek van N. Kret om vergunning tot het dempen van een gedeelte sloot langs den Heerensingel vóór de Gast huislaan. (Zie Ing. St. n°. 31). Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming conform het praeadvies van Burg. en Weth. besloten. VI. Verzoek van de Kynologenclub te Breda om toekenning van eene bijdrage in de kosten van een te houden wedstrijd van politiehonden. (Zie Ing. St. n°. 32). Wordt zonder beraadslaging of hoofdelijke stemming conform het praeadvies van Burg. en Weth. afwijzend op beschikt. VII. Verzoek van Regenten van het Heilige Geest-of Armen wees- en Kinderhuis om toekenning van eene jaarlijksche subsidie. (Zie Ing. St. n°. 19). De heer van der Lip. M. d. V. Ik zou gaarne de ver schillende sprekers, die verleden week mijn betoog ter onder steuning van het verzoek van Regenten bestreden hebben, met een enkel woord van repliek dienen. Allereerst dit. Door U, mijnheer de Voorzitter, is toegegeven, dat in het praeadvies gezegden voorkomen, die voor Regenten niet zeer aangenaam zijn en dit is ook niet tegen te spreken, waar er uit het praeadvies niets meer of minder blijkt, dan dat, zooals ik heb aangetoond, Burg. en Weth. de ondubbel zinnige verklaringen van Regenten wantrouwen. En waardoor is dit nu door U gemotiveerd? Hierdoor,dat er in vroegere tijden wel eens wrijving is geweest tusschen het College van Burg. en Weth. en dat van Regenten van het Weeshuis en dat dit praeadvies onder suggestie van die vroegere, minder vriendschappelijke verhouding is opgemaakt. Welnu, mijnheer de Voorzitter, het komt mij voor, dat U

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1