DONDERDAG 31 JANUARI 1907. 13 Sitting van Donderdag; SI Januari 1907. Voorzitter: de heer Mr. N. DE RIDDER, Burgemeester. Geopend des namiddags te twee uur. Te behandelen onderwerpen: 1° Benoeming van vier leden der Plaatselijke Schoolcom missie. (20) 2° Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (23) 3° Benoeming van een Directeur-Scheikundige van den Keu ringsdienst van eet- en drinkwaren. (22) 4° Benoeming van eene 4e Onderwijzeres in de handwerken aan de school 3e klasse N°. 2. (18) 5° Benoeming van een Onderwijzer-plaatsvervangend Hoofd aan de school 3e klasse N°. 7. (17) 6° Voorstel tot bekrachtiging van de tijdelijke benoeming van J. Clay tot leeraar in de Natuurkunde aan het Gymnasium. (9) 7° Voorstel tot wijziging van de besluiten tot benoeming van Ph. de Vries en C. Henner tot leeraren in de gym nastiek aan het Gymnasium, voor zooveel het tijdstip van ingang hunner benoeming en het bedrag van hunnen pensioensgrondslag betreft. (10) 8° Vaststelling van het verslag aan Gedeputeerde Staten omtrent het gebruik van de voor schoolkindervoeding toegestane subsidie. (12) 9° Voorstel tot verhuring van het perceel Vrouwenkerk steeg no. 10. (11) 10° Voorstel tot verhuring van het eerste, aan den weg gelegen, perceel van het Raamland bij den Hoogen Rijndijk. (8) 11° Verzoek van VV. F. van Ingen Schenau om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Witten Singel vóór het perceel »Oud Hortuszicht". (21) 12° Voorstel tot wijziging van het besluit van 15 November 1906 in zake de overneming in eigendom, beheer en onderhoud van provinciale werken binnen de gemeente. (13) 13° Schrijven van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de verordening van 6 December- 1906, houdende wijziging van de verordening op wegen, lanen, straten, enz. en wateringen en slooten. (7) 14° Verzoek van de vereeniging „Üud-Leiden" om toekenning van een subsidie in de kosten van uitgeven van eene geïl lustreerde beschrijving van de uit een kunst- of historisch oogpunt belangrijke gebouwen der gemeente. (15) 15° Vaststelling van de Verordening betredende de levering van electriciteit door de stedelijke fabrieken van gas en elec- triciteit. (16) 16° Verzoek van Regenten van het Heilige Geest- of Armen- Wees- en Kinderhuis om toekenning van eene jaarlijksche subsidie. (19) 17° Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van gelden voor de vergrooting van den paardenstal van het Openbaar Slachthuis b. tot vaststelling van de verordening, houdende wijziging der verordening van 12 Juli 1906, regelende de heffing van belastingen voor het gebruik van het openbaar slachthuis. (Gem.blad N°. 28). (14) Tegenwoordig zijn 29 leden, als de heerenTimp, Bots, Sijtsma, A. Mulder, van der Eist, Fockema Andreae, Witmans, de Goeje, Driessen, Vergouwen, Bosch, van Tol, Aalberse, Hasselbach, de Boer, Zwiers, Le Poole, Zaalberg, P. J. Mulder, Reimeringer, van Hamel, Kerstens, Korevaar, van der Lip, van Gruting, Stigter, Fokker, Meuleman en de Vries, alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn: de heeren Paul, wegens uitstedigheid, en Juta, wegens ongesteldheid. De notulen van het verhandelde in de vorige vergadering van den lOen Januari worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 1°. Dispositie van Gedeputeerde Staten ten geleide van het goedgekeurd raadsbesluit tot overname in eigendom en onder houd bij de gemeente van eenige aan de Naamlooze Vennoot schap «Nationaal Grondbezit" toebehoorende straten, gelegen op hare terreinen aan de Lusthoflaan en de Prinsenstraat, benevens de helft van het langs de Sophiastraat gelegen ge deelte sloot. 2°. Dispositie van Gedeputeerde Staten ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit tot wijziging der begrooting, dienst 1906 ten behoeve van de aanvulling van het uitbreidings- en vernieuwingsfonds der Stedelijke Gasfabriek. 3°. Mededeeling van de heeren S. B. Vos, H. C. v. d. Iieyde, G. J. Bik, A. J. Binnendijk, A. v. d. Meer, Ph. Rank, E. Kruisinga en J. B. Meynen, dat zij hunne benoeming tot lid der Commissie tot wering van schoolverzuim aannemen. 4°. Mededeeiing van Gedeputeerde Staten dat goedkeuring wordt verleend voor het jaar 1907 aan de op 6 December 1906 vastgestelde regeling van de verplegingskosten voor patiënten in Endegeest, aan wie verlof is verleend. 5°. Mededeeling van den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat het besluit tot wijziging van art. 39 der verordening voor de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen wordt goedgekeurd. 6°. Missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van een uittreksel uit het Koninklijk besluit van 7 Januari j.l., waarbij het besluit tot nadere regeling van de jaarwedde der Wet houders wordt goedgekeurd. 7°. Mededeeling van Gedeputeerde Staten dat aan Mr. A. J. Fokker, krachtens machtiging van H. M. de Koningin, is te kennen gegeven, dat in zake het door hem gedaan verzoek om vernietiging van de raadsbesluiten tot benoeming van P. G. Hoeks tot Hoofd der School 3e klasse no. 7 en van Ph. de Vries en C. Henner tot leeraren aan het Gymnasium, voor tusschenkomst der Regeering geen termen bestaan. De Voorzitter. Uit deze mededeeling volgt dus, dat de Regeering geen aanleiding heeft kunnen vinden, om op grond der wettelijke bezwaren door den heer Fokker tegen de be doelde Raadsbesluiten aangevoerd deze ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen. Derhalve blijven de genomen be sluiten gehandhaafd. 8°. Dispositie van Gedeputeerde Staten ten geleide van de goedgekeurde raadsbesluiten a. tot beschikbaarstelling van gelden op de begrooting, dienst 1906, ter voldoening van de verschuldigde rente van opge nomen kasgeld; b. tot wijziging der begrooting, dienst 1907, ter voor ziening in de behoefte aan kasgeld en betaling van de des wege verschuldigde rente; c. tot wijziging der begrooting, dienst 1907, ter beschik baarstelling van gelden voor de subsidies toegekend aan de afd. Leiden der Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plant kunde, de Vereeniging «Kennis is Macht", de R.K. vereeniging tot wijkverpleging, de Vereeniging tot bestrijding der tuber culose en het Muziekkorps der dienstdoende Schutterij. 9°. Missive van Gedeputeerde Staten ten geleide van een uit treksel uit het Kon. besluit, d.d. 15 Januari j.l., houdende goed keuring van de verordening van 6 December 1906 tot wijziging der verordening regelende de heffing van eene plaatselijke directe belasting te Leiden. 10°. Dankbetuiging van de Vereeniging van bezoldigde agenten van politie «Door Eendracht Saamgebracht" voor de gunstige beschikking op haar verzoek om herziening der salarisregeling van de dienaren van politie. Dit stuk luidt als volgt: Leiden, 29 Januari 1907. Aan den EdelAchtbaren Raad der Gemeente Leiden. Namens en in opdracht van de op den 28en Januari ge houden vergadering van de Vereeniging van Bezoldigde agenten van politie: Door Eendracht Saamgebracht", hebben ondergeteekenden hiermede de eer U hunnen dank te betui gen voor de gunstige beslissing op de door haar gevraagde loonsverhooging. Aanvaardt Edel Achtbare, hierbij de oprechte verzekering, dat dit voor de leden hunner Vereeniging een spoorslag zal zijn, steeds voorttegaan zoo getrouw mogelijk hun plicht te betrachten. 't welk doende, Namens het bestuur G. v. Putten, President. H. Dorst, Secretaris. Al deze missives worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 1°. Verzoek van Dr. A. Kist om continuatie in de betrekking van stadsgenees- en heelkundige.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1