GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. IXGEKOME^ STUKKEJf. No. 24. Leiden, 30 Januari 1907. De Commissie van Financiën heeft de eerU mede te deelen, dat zij geene bedenkingen heeft tegen den suppletoiren be- grootingsstaat tot een bedrag van f 7500 gevoegd bij de voordracht van Burgemeester en Wethouders betreffende de vergrooting van den paardenstal van bet openbaar slachthuis (Ing. St. no 14), indien de Raad tot de voorgestelde uitgaaf besluit. Omtrent het advies, door de Commissie te geven ten aan zien van de voorgestelde wijziging der veror dening regelende de heffing van belastingen, voor het gebruik van het openbaar Slachthuis, bestaat bij de Commissie geen eenstemmigheid; de meerderheid adviseert tot wijziging overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, de minderheid acht verhooging der tarieven niet wenschelijk. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N° '25. Leiden, 1 Februari 1907. Aangezien bij ons tegen de inwilliging van nevensgaand verzoek van A. Kist geenerlei bezwaar bestaat, geven wij U in overweging den heer A. Kist wederom voor den tijd van 3 jaren in de betrekking van stadsgeneesheer te bestendigen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Den Gemeenteraad van Leiden verzoekt de ondergeteekende met verschuldigden eerbied gecontinueerd te worden in zijn betrekking van stads-genees- en heelkundige. Hetwelk doende enz. A. Kist Med. Doet. Arts. Leiden 10 Jan. 1907. N°. '26. Leiden, 1 Februari 1907. Onder overlegging van bijgaand adres van W. F. Kaiser, als mede van het naar aanleiding daarvan aan ons college gericht schrijven van Regenten van het Gereformeerd of Arme Oude Mannen en Vrouwenhuis, geven wij U in overweging aan den heer W.F.Kaiser op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als regent van die instelling, onder dankbetuiging voor de door hem ge durende meer dan een kwart eeuw als zoodanig bewezen diensten, en voorts over te gaan tot de benoeming van een nieuwen regent uit de U door het college van regenten aan geboden voordracht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, 30 Januari 1907. In antwoord op het schrijven van Uw college van 12 December 1906, no 2/172, waarvan de bijlage hierbij wordt teruggezonden, hebben Regenten van het Gereformeerd Minne- of Arme Uude Mannen- en Vrouwenhuis de eer U mede te deelen, dat tegen de inwilliging van het verzoek van den heer W. F. Kaiser om zijn ontslag als Regent door hen geen bezwaar mag worden gemaakt, al doet het hun leed, den heer Kaiser uit hun midden te zien heengaan. Zij hebben daarom de eer, Uw college te adviseeren, dat dit ontslag worde ver leend eervol en onder dankbetuiging voor de gedurende meer dan een kwart eeuw als Regent van het Huis bewezen diensten. Tevens hebben zij de eer, ingevolge artikel 3 van het Reglement dezer instelling, de volgende voordracht voor de Regent keuze aan te bieden 1° M. C. F. J. COS1JN, adv. Verificateur van 's Rijks Zeeinstrumenten 2° Mr. H. M. G. KLOPPENBURG, Kantonrechter. Namens regenten voornoemd. F. Gordon, l. voorzitter. J. E. Heeres, secretaris. Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Leiden. Aan den Raad der gemeente Leiden. EdelAchtbare Heeren! Hierbij heb ik de eer UEA. te berichten dat ik wensch ontslagen te worden uit mijne functie van Regent van het Gereformeerde Minne of Arme Oude Mannen- en Vrouwen huis te Leiden. Hoogachtend heb ik de eer mij te noemen. UEA. dw. dr. W. F. Kaiser. N° '27. Leiden, 2 Februari 1907. Met uit0 Februari a. s. eindigt de huur van de bovenwo ning aan de Oude Heerengracht n°. 3a, welke krachtens raadsbesluit van den 15en Februari 1906 voor den tijd van één jaar werd verhuurd aan A. de Mooy, boekdrukker alhier, voor f 117.per jaar. Aangezien de huurder het verlangen heeft te kennen ge geven de huur weder voor één jaar te verlengen en daartegen bij ons College geen bezwaar bestaat, stellen wij U voor de bovenwoning aan de Oude Heerengracht ru>. 3a voor den tijd van één jaar, ingaande 1 Maart 1907, te verhuren aan Abra ham De Mooy, boekdrukker alhier, voor de som van 117. per jaar, en verder onder de bestaande voorwaarden. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1