GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. ISCEKOIIEH STl'KKKS. N°. 1. Leiden, 2 Januari 4907. Gelijk u bekend is weerhield ons de ongunstige toestand der geldmarkt nog in het jaar 4906 uitvoering te geven aan uw besluit van 21 Juni van dat jaar, goedgekeurd hij besluit van Gedep. Staten van 26 Juni d. a. v., tot het aangaan van een geldleening ten laste der gemeente groot 890.000.Thans kon daarmede niet langer worden gewacht, zoodat ons col lege besloot de leening tegen den 8sten dezer maand uit te schrijven en tevens tot de gelijktijdige uitgifte over te gaan van de beide seriën, waarin deze leening aanvankelijk zou worden verdeeld. Het gevolg van deze vertraging in de uitgifte is evenwel dat eenige wijziging zal moeten worden gebracht in de begrootingen, zoowel van den dienst 4906, als van dien van 4907. Immers waar verwacht werd dat nog in 4906 tot de uit gifte der eerste serie ad 500.000 der leening zou worden overgegaan, terwijl de 2e serie groot ƒ390.000 dan in dit jaar zou hebben kunnen volgen, werd op de begrooting 4907 noch voor de opname van kasgeld, noch voor de rente van opgenomen kasgeld een bedrag op de begrooting uitgetrokken. Beide posten werden «Memorie" geraamd. Nu vervallen echter in den loop dezer maand, op 4 en 12 Januari, dus nog vóór het geld der leening (24—23 Januari) binnenkomt, accepten tot een gezamenlijk bedrag van 140.000.-welke dus nog eenmaal zullen moeten worden gecontinueerd. De post «geldleening ter voorziening in de behoefte aan kasgeld" zal dus op de begrooting 4907 alsnog op 140.000 moeten worden uitgetrokken, terwijl de post «rente van kas geld" in verband hiermede (bij berekening van de verschul digde rente op ö1/» op 887.zal moeten worden gebracht. Deze gelden zullen uit den post voor Onvoorziene Uitgaven moeten worden gekweten, waarop thans nog ƒ7693.— be schikbaar zijn. Dit wat betreft den dienst 4907. Op den dienst 1906 moesten alsnog in het laatst van de maand December accepten worden gecontinueerd tot een gezamenlijk bedrag van ƒ215.000.De deswege verschuldigde rente zal alsnog op dien dienst moeten worden uitgetrokken, terwijl boven dien verhooging van den post noodig is wegens te lage raming in verband met de stijging der rente. In het geheel zal daarom de post «rente van kasgeld" op den dienst 1906 met een bedrag van ƒ2048.moeten worden verhoogd, waarvan f 495.— uit den post voor Onvoorziene Uitgaven en 4853. uit de inkomsten van de gasfabriek (Volgn. 30) zullen kun nen worden gevonden. Op den post voor Onvoorziene Uitgaven, dienst 1906, zijn nog ƒ195.— beschikbaar. Op grond van een en ander geven wij u in overweging over te gaan tot de vaststelling: 4°. van den overgelegden staat model C., dienst 4906, groot ƒ2048. 2®. van den overgelegden staatmodel C., dienst 1907 groot resp. 140.000.en f 887. Aan den Gemeenteraad. Burg en Weth. van Leiden. N°. '2. Leiden, 3 Januari 1907. In uwe vergadering van den 21en Januari 4904 werden benoemd de tegenwoordige leden der commissie tot wering van schoolverzuim, met uitzondering van den heer L. G. van Dorp, wiens benoeming in de Raadszitting van den 30en November 4905 heeft plaats gehad, ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer A. J, van Hoeken J.Jz. Aangezien de leden dier commissie ingevolge art. 22 der Leerplichtwet voor den tijd van drie jaren worden benoemd, zal dus thans tot een nieuwe benoeming van acht leden moeten worden overgegaan. De aftredenden zijn echter weder be noembaar. Krachtens de ons bij art. 2 van het Kon. Besluit van 16 November 4900, Stbl. N°. 200, opgelegde verplichting, hebben wij de eer U voor deze benoemingen de volgende aanbevelingen van twee benoembaren aan te bieden. Voor de ie categorie: 4°. G. J. BIK en H. J. VAN KERKHOFF. Voor de 2e categorie: 10. H. C. VAN DER HEIJDE en W. KOOPS; 2o. Ph. RANK en J. F. L. RIETDIJK. Voor de 3e categorie: lo. J. B. MEUNEN en J. H. J. KU1JPERS 20. A. VAN DER MEER en D. G. VAN DER HORST. Voor de 4e categorie: 40. E. KRU1S1NGA Dzn en A. J. CORTS; 2°. S. B. VOS en F. A. DEE; 30. A. J. BINNENDIJK en G. VAN DRIEL. Wij verzoeken u thans tot eene benoeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1907 | | pagina 1