GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. INCtEKOILEH STUKKEN. N°. 13. Leiden, 30 December 1901. De Commissie van Financiën deelt U mede dat zij tegen de in hare handen gestelde suppletoire begrootingen van het R. C. Wees- en Oudeliedenhuis en van het R. C. Armbestuur voor het dienstjaar 1901 en de begrootingen van beide Instel lingen voor het jaar 1902, geene bedenkingen heeft. Zij stelt IJ voor tot goedkeuring van die begrootingen te besluiten. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 14. Leiden, 30 December 1901. Tegen de door het College van Vrouwen Kraammoeders ingediende begrooting voor het dienstjaar 1902, heeft de Commissie van Financiën geen bezwaar. Zij stelt U mitsdien voor tot goedkeuring van die begroo ting over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 15. Leiden, 31 December 1901. Onder overlegging van nevensgaand verzoek van den heer J. A. van Dijk en van het daaromtrent door den Districts schoolopziener uitgebracht advies, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan den heer J. A. van Dijk, op diens verzoek, met ingang van 1 Mei 1902, op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen als hoofd der openbare school der 2e klasse voor Jongens en Meisjes, onder dankbetuiging voor de ge wichtige diensten door hem ook in die betrekking gedurende een reeks van jaren aan de gemeente bewezen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden, Den Haag, 24 December 1901. In antwoord op het aangehaald schrijven heb ik de eer te adviseeren den Heer J. A. van Dijk, met ingang van 1 Mei 1902, op de meest eervolle wijze ontslag te verleenen uit zijn betrekking van Hoofd der aan de Kweekschool verbonden Leerschool. (O. L. school 2e kl. v. j. en m.). De Districtsschoolopziener, L. Wichers. Aan HH. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Johannes Adrianus Van Dijk, hoofd van de openbare school der 2e klasse voor Jongens en Meisjes (Leerschool, verbonden aan de Kweekschool), dat hij ook uit deze betrekking eervol ontslag verzoekt tegen 1°. Mei a. s. Hetwelk doende enz. Leiden, den 16den December 1901. J. A. Van Dijk. N°. 16. Leiden, 31 December 1901. Ter vervulling van de vacature van 3en onderwijzer aan de openbare school der 3e klasse n°. 4, ontstaan tengevolge van de overplaatsing van den 3en onderwijzer L. T. van Zoest naar de Jongensschool 2e klasse, hebben wij de eer U in over leg met den Arrondissements-Schoolopziener, na ingewonnen bericht van het Hoofd der school, de volgende voordracht aan te bieden: 1°. G. BEUN, tijdelijk onderwijzer aan de openbare school der 3e klasse n°. 2; 2°. J. VAN DIJK, onderwijzer aan eene bijzondere school te Katwijk aan Zee; en 3°. J. W. SEGAAR, tijdelijk onderwijzer aan de openbare school der 3e klasse n°. 4. Onder mededeeling dat de desbetreffende stukken in de Leeskamer ter inzage liggen, verzoeken wij U tot eene be noeming over te gaan. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1