GEMEENTERAAD VAN LEIDEN. 1 IMEKOMEÏf STUKKEI. N°. 1. Leiden, 10 December 1001. Aan den Raad der Gemeente Leiden. De Plaatselijke Schoolcommissie heeft de eer U de volgende dubbeltallen aan te bieden ter vervulling der vacatures die, tengevolge van periodieke aftreding, in haar midden zijn ontstaan Vacature Oppenheim j f Vacature van Bemmeten gf; Vacature de üoeje. j 5r,TM- 1 de Goeje. J K. L van Schouwenburg. Vacature van Hamel. j j^VS! Damsté. Namens de Plaatselijke Schoolcommissie, D. C. Hesseling, Secretaris. N°. 2. Leiden, 10 December 1901. Naar aanleiding van nevensgaand verzoek van J. de Groot en Zonen, te Noordwijk, hebben wij de eer U mede te deelen, dat meermalen reeds, laatstelijk nog krachtens Raadsbesluiten van 11 Juni 1806 (lngek. St. n°. 130) en 14 April 1898 (Ingek. St. n°. 60) strookjes grond langs de Haarlemmertrekvaart door de gemeente zijn verkocht. Ook thans weder kan er, dunkt ons, geen bezwaar bestaan om deze gedragslijn, welke gebaseerd was op het beginsel, dat de gemeente in het algemeen bij het bezit van eigendom men buiten haar territoir geen belang heeft, te volgen en tot den verkoop over te gaan. Het ditmaal door de Commissie van fabricage tegen den eigendomsafstand aangevoerde bezwaar, dat de gemeente wel eens te eeniger tijd belang zou kunnen hebben bij het behoud van den eigendom met het oog op een eventueele verbreeding of verlegging van den weg, (welk bezwaar dan trouwens even zeer bij vroegere verkoopen van stukken van den berm zóu' hebben moeten gelden), kunnen wij niet deelen, omdat wij de mogelijkheid uitgesloten achten, dat de gemeente ooit tot zoodanige verbetering van een weg, zoo ver buiten hare gren zen gelegen en waarbij zij zoo weinig belang heeft, zou overgaan. De koopprijs zou, evenals in 1896, naar het ons voorkomt kunnen worden bepaald op f 0,70 per M2, waardoor de koop som van beide strooken grond, die ieder een oppervlakte hebben van 90 M1, zou bedragen 126,—. Mitsdien geven wij U in overweging aan J. de Groot en Zonen, bloemisten te Noordwijk, twee strookjes grond met hakhout, deel uitmakende van den berm van het jaagpad van Leiden naar Haarlem, kadastraal bekend onder Sectie C. n°. 366 gedeeltelijk, gemeente Noordwijkerhout, nader in rood aangeduid op de hierbij overgelegde teekening, te zamen groot 180 M4, in eigendom af te staan tegen betaling van een koop som van 126,en van de kosten van overdracht. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Aan den Raad der Gemeente Leiden. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de onderge- teekenden J. de Groot en Zonen, Bloemisten te Noordwijk, dat zij eigenaren geworden zijn van twee perceelen weiland tusschen Noordwijkerhoek en Piet-Gijzenbrug, bekend als Zwetter Polder, gemeente Noordwijkerhout Sectie C. N°. 354, 353, 350, 351352, dat zij van dat weiland bloembollen grond willen maken, doch dat de inrij naar en van die perceelen voor het doel zeer ongeriefelijk en ongeschikt is. Reden waarom zij UEdelAchtbare beleefdelijk verzoeken hun de noodige grond zijnde 90 M2 voor in- en uitrij en opslagplaats voor ieder perceel, tegen billijke prijs te willen verkoopen. 't Welk doende. UEd.Achtbare d. w. dien. Noordwijk, 7 November 1901. J. db Groot Zonen. N°. 3. Leiden, 10 December 1901. Op nevensgaand verzoek van H. J. Visser om terugbetaling van schoolgeld voor zijn zoontje Wilhelmus Johannes, dat wegens ziekte de openbare school der 2de klasse voor jongens en meisjes sedert Juli j.l. niet meer heeft kunnen bezoeken, geven wij Uwe Vergadering in overweging afwijzend te be schikken, aangezien de verordening op de heffing van school geld aan de scholen voor Lager Onderwijs alleen bij tusschen- tijdsch vertrek der leerlingen uit de gemeente teruggave Van betaald schoolgeld toelaat. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Leiden, December 1901. Geeft met de verschuldigde eerbied te kennen de onderge- teekende H. J. Visser Mr. Timmerman wonende te Leiden, Haarlemmerweg n°. 1, dat zijn zoontje Wilhelmus Johannes sedert Juli de school niet meer heeft bezocht wegens ziekte Dat tot ons diep leedwezen genoemde W. J. «volgens ver klaring van deskundigen" van zijn ziekte niet meer zal her stellen. Reden waarom adressant UEds geacht College verzoekt om restitutie van de betaalde schoolgelden over 't eerste half jaar of zooveel waarop wij recht hebben. 'tWelk doende met de meeste Hoogachting. UEds. dienstwillige dienaar H. J. Visser. Aan 't College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Leiden. N°. 4. Leiden, 11 December 1901. Wij hebben de eer U hierbij over te leggen eene lijst van reclames tegen het primitief kohier der plaatselijke directe belasting voor 1901 en stellen U voor, overeenkomstig ons in die lijst opgenomen advies: te handhaven de aanslagen vanJ. F. H. Abendanon (166) D. Albers (189); W. J. G. Basoski (46); N. Bink Jzn. (38); E. Blom (49); G. A. Bos (180); A. K. Bosman (125); A. G. C. v. Bruggen (137); W. F. Brugmans (41); M. v. d. Burg (152); H. Buurman (53); W. F. Buys (8); J. Bijleveld (147); B. J. Bijnen (118); M. C. J. Carton (52); S.'H. Coldewey (190); J. Dingjan (153); A. van Donkelaar (129); P. van Driel Bzn. (2); A. Driessen (139); A. J. Duymaer v. Twist (182); J. G. H. Eggink (63); A. L. Erkelens (108); F. B. Evers (120); B. F. Everts (193); A. F. Fortunatie (29); C. J. A. N. v. d. Gent (33); F. H. Gerritsen (104); K. van Ginkel (56); G. Gouda Quint (163); W. P. J Gouda Quint (164); D A. Groeneveld (70), J. G. H. Gunning (157); E. H.Haar lem (144); J. B. P. de Haas (27); P. J. De Haas (28); C. v. Haasteren (58); S. P. A. Hoek (178); W. Hamilton of Silvertonhill Jr. (121); J. H. A. Hazes (23); D. W. v. Heeckeren (103); M. T. v. Heioma (191); H. P. Hermans (I'll); Ph. .T. Hoedemaker (184); J. v. d. Hoek (183); J. J. v. d. Hoek (112); J. W. Hofstede (115); J. Hollander (119); J. Horree (54); Wed. D. HulstGroeneijk (61); E. Hijmans (105); S. H. J. James (181); W. M. Jongbloed (22); N. A. de Joncheere (116); E. de Jongh (133); H. Kamerlingh Onnes (80); Wed. G. W. Karg—Doornaar (14); H. W. E. Klomp (188); J. J. H. Klomp (192); Th. Kloppenburg (113); H. N. Kluyver (173); G. Knotter (6); W. H. Kohier (168); W. M. Kolff (124); Wed. J. W. Kramer—Jansen (3); C. G. C. Kraneveld (31); R. J. van Kregten (179); J. Lager- berg (75); M. H. Laman (36); W. F. Laman (12); F. J.Lis- man (99); P. v. d. Marei (185); H. Mees (114); J. H. v. d. Meulen (110); W. v. d. Meyden (72); W. Middelberg (171); M. Meyers (169); P. E Nelis (130); J. M. de Nie (20); A. J. Nieuwenhuis Jr. (69); J. W. Nieuwenhuizen Segaar (60); A. F. Nuyens (100); W. J F. Nuyens (101)J. A. Pommee (39) E. Rietbergen (142); M. Rietbergen (142a); H. M. Roelofsz (98); K. A. Rombach (122); A. R. Roosegaarde (106); C. M. Roosegaarde Bisschop (177); C. D. v. Rossem (59); B. W. Rutgers v. d. Loeff (287); J. D. Rutgers v. d. Loeff (165); J. F. de Ruyter de Wildt(172); A. Rypperda Wierdsma (123) F. G. Schalkwijk (78); J. M. G. Scheffer (79); J. C. Schoor (102); J. W. Schwenck (74)H. J. Silvergieter Hoogstad (176) J. A. P. W. Slicher v. Bath (174); F. Smit (24); J. W.Smit (9); J. v. d. Steen (25); N. Stikkelman (73); S. v. d. Stok (26); H. Stuur (50); J. D. B. Steyger (57); A. J. Susan (32); P. v. Sijpveld (44); G. A. J. Timmers (167); A. Tuinhof de Moed (40); Wed. P. TheyssenMarnstra (4); H. J. Uiterdijk (134); C. J. v. Valderen (55); J. G. Veenenbos (107); G. W. v. Velzen (16); H. D. Verdam (175); J. Verhoog (7); A. Vermey (117); J. J. Vinkesteyn (170); P. Vreem (19)J. Vrie- zendorp (186); M. J. E. de Vrind (143); M. C. Willebrands (62); F. W. J. de Witt Huberts (17); Wed. E. J. Wijntjes Spaanderman (81); A. H. J. Wijtenburg (45); G. W. Zand- voort (51); N. A. Zwarts (65); en te verminderen de aanslagen van: J. W. v. Beek (71) met ƒ4.50; P. P. Beenakker (47) met j 1.68; A. v. d. Berg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1