DONDERDAG 5 DECEMBER 1901. 151 Zitting van Donderdag 5 December 1901. Geopend des namiddags te twee uur. Voorzitter: de heer Mr. F. WAS, Burgemeester. Te behandelen onderwerpen: 1°. Benoeming van een lid van de Commissie der Bewaar scholen. (281) 2°. Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (282) 3°. Benoeming van drie Regenten van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis. (280) 4°. Verzoek van Dr. D. de Loos, om ontslag als lid van het Bestuur der Stedelijke Werkinrichting. (279) 5°. Verzoek van den heer N. Brouwer, om eervol ontslag als hoofd der school 3e klasse n°. 2. (298) 0°. Verzoek van de Wed. II. C. de Leeuw—Tjeenk Willink, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs (280) 7°. Verzoek van Dr. J. P. Lotsy, om terugbetaling van school geld, Lager Onderwijs. (285) 8°. Verzoek van J. W. van de Stadt, om terugbetaling van schoolgeld, Lager Onderwijs. (285) 9°. Verzoek van C. J. Dieben, om ontheffing van de betaling van schoolgeld, Middelbaar Onderwijs. (290) 40°. Begrooting, dienst 1902, van het Gereformeerd Minne- of Arme Oude Mannen- en Vrouwenhuis. (291) 11°. Voorstel tot openbaren verkoop van op de Stads-timmer- werf en op de hulpwerf aanwezige voorwerpen en ma terialen. (292) 42°. Voorstel tot wijziging der overeenkomst met Curatoren der Rijks-Universiteit in zake de beschikbaarstelling van localiteiten en hulpmiddelen in het Pharmaceutisch La boratorium ten behoeve van den keuringsdienst van eet- en drinkwaren. (287) 43°. Voorstel tot intrekking van het besluit van 6 December 4900, waarbij goedkeuring werd verleend aan het door H. van Oosterum Jr., W. Kleykamp en L. J. F. Kok in gediend stratenplan ten behoeve van het terrein achter de Haarlemmertrekvaartkadastraal bekend onder sectie K. N°. 2832, 39 en 40, gemeente Leiden, en van de daarmede in verband staande besluiten tot overname van de aan te leggen straten. (283) 44°. Voorstel tot wijziging van de begrooting, dienst 1901, ter aanvulling van te laag geraamde posten. (288) 45°. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de ver wijdering van palen der fundeering van de voormalige Scheistraatbrug. (284) 10°. Verzoek van H. F. Hofland, G. van der Waals en J. H, Sundermeyer tot overdracht in eigendom en onderhoud aan de gemeente, van hunne bij den Morschweg en Maredijk gelegen straten. (297) 17°. Voorstel tot continuatie van de opdracht aan C. Schrama van het ophalen van asch en vuilnis en het reinhouden der gemeente in het gedeelte der stad, dat vroeger tot Oegstgeest behoorde. (296) 18°. Vaststelling der verordening tot regeling van de vergoeding voor huishuur voor hoofden van openbare lagere scholen te Leiden en van de tegemoetkoming in de huishuur voor onderwijzers dier scholen. (295) 49°. Vaststelling der verordening, houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan de Hoogere Burgerschool voor jongens te loeiden. (270, 293 en 294) 20°. Voorstel tot het leggen van eene brug over de Zoeter- woudsche Singelgracht en vaststelling van den desbetref- fenden suppletoiren begrootingsstaat. (269 en 278) Tegenwoordig zijn 26 leden, als de heeren: van Lidth de Jeude, Fockema Andreae, Kroon, de Goeje, Hasselbach, Kaiser, Juta, van Hamel, van Tol, Bots, J. P. Driesseri, P. J. van Hoeken, Sijtsma, Witmans, Bosch, de Lange, A. J. van Hoeken J.Jzn., Pera, Zaaijer, Korevaar, L. Driessen, van Dissel, P. J. Mulder, Dekhuyzen, Kerstens en Aalberse; alsmede de Burgemeester, Voorzitter. Afwezig zijn de heeren: Drucker en van Kempen wegens Kamerzitting, A. Mulder wegens uitstedigheid en Timp en de Vries wegens verhindering. De Notulen van het verhandelde in de vorige Vergadering van 44 November worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen: 4°. Besluit van Gedep. Staten waarhij het bedrag van het door de leden van den Gemeenteraad te genieten presentie geld wordt vastgesteld op 2 per lid en per vergadering. 2°. Missive van den heer N. Brouwer, houdende mededeeling dat hij de benoeming tot Directeur der Kweekschool voor onderwijzers aanneemt. 3°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van de goed gekeurde raadsbesluiten tot onderhandsche verhuring van de opbrengst van het grasgewas van het Plantsoen, het Park en de kleine plantsoenen en den Vestwal aan G. Belt, van den stal in de Kalverstraat tegenover den molen »de Oranjeboom" aan G. Verberg en van het pakhuis achter perceel Nieuw- steeg 40 aan P. J. Burgersdijk en G. D. Niermans. 4°. Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken houdende mededeeling dat het raadsbesluit waarbij A. L. van Beeclc is benoemd tot leeraar aan het Gymnasium, wordt goedgekeurd. 5°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot onderhandsche verhuring van het perceel aan de Oude Heerengracht aan W. J. M. Bakx. 6°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goed gekeurd raadsbesluit tot voldoening uit den post voor Onvoor ziene Uitgaven begrooting dienst 1901, van een bedrag van 36,25 voor de bijdrage in de kosten van verhuizing van A. Pijnaker, wegens het betrekken van de woning aan de hulp- werf en voor uitbetaling van achterstallige coupons van geld- leening der gemeente. 7°. Dispositie van de Ged. Staten ten geleide van het goedge keurd raadsbesluit tot verhooging van de begrooting dienst 4901, in ontvangst en uitgaaf met ƒ1900 voor den bouw van een Wethouderskamer op de pers van het Raadhuis. Worden voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter legt vervolgens over: 4° Bezwaarschriften van verschillende personen tegen hun nen aanslag in de plaats, directe belasting bij supplet. kohier. 2°. Verzoek van H. J. Smeenk, om afschrijving van plaats, directe belasting, wegens woonplaatsverandering. Worden gesteld in handen van Burg. en Weth. 3°. Adres van B. D. Eerdmans c. s. houdende verzoek om het voorstel van Burg. en Weth. tot het doen leggen van eene brug over de Zoeterwoudsche Singelgracht niet aan te nemen. Te behandelen bij punt 20 der agenda. (De heer Dekhuyzen komt ter vergadering). De heer Pera. Alvorens over te gaan tot het behandelen van de Agenda zou ik gaarne in geheime zitting eene vraag willen stellen met het oog op eene benoeming. De Voorzitter: Ik heb daartegen geen bezwaar, doch ver zoek vooraf den heeren Witmans, A. J. van Hoeken J.Jz. en Korevaar straks met mij het stembureau te vormen. De openbare vergadering wordt veranderd in eene met gesloten deuren. De openbare vergadering wordt hervat. Aan de orde is: I. Benoeming van een lid van de Commissie der Bewaar scholen. (Zie Ing. St. n°. 281). Benoemd wordt de heer J. A. van Hamel met 21 stemmen; op den heer Juta waren uitgebracht 2 stemmen, terwijl 3 stemmen van onwaarde verklaard werden. De Voorzitter: Is de heer van Hamel bereid de benoeming aan te nemen? De heer van Hamel: Ja, mijnheer de Voorzitter. II. Benoeming van een lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. (Zie Ing. St. n°. 282). Benoemd wordt de heer H. P. Th. van Wensen met 20 stemmen, tegen 5 op den heer Dr. W. Th. M. Weebers en 1 in blanco. III. Benoeming van drie Regenten van het Heilige Geest of Arme Wees- en Kinderhuis. (Zie Ing St. n°. 286). Achtereenvolgens worden benoemd: de heer Mr. J. C. van der Lip met 21 stemmen tegen 5 op den heer S. H. J. de Wolff; de heer W. J. Suringar met 24 stemmen terwijl 2 in blanco waren uitgebracht en de heer A. H. Dros met 25 stemmen terwijl 4 stem in blanco was uitgebracht. De Voorzitter. Ik dank de heeren stemopnemers voor de genomen moeite.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1