GEMEENTERAAD VAN LEDEN. Fockema Andrew, Voorz. 139 INGEKOHES STUKKEN. N°. 297. Leiden, 2 De'cember 1901. Tegen inwilliging van nevensgaand verzoek van H. F. Hof land, G. van der Waals en J. H. Sundermeijer, te Hillegers- berg, bestaat noch bij de Commissie van Fabricage, noch bij ons college bezwaar. Integendeel wordt, zooals U bekend is, de overname door de gemeente in eigendom en onderhond van aan particulieren toebehoorende straten door ons steeds zeer wenschelijk geachtindien die straten in volmaakt goeden toestand verkeeren of wel door de eigenaren zoodanige som aan de gemeente worde bijbetaald, dat deze in hunne plaats voor het behoorlijk in orde maken der straten kunne zorg dragen. Dit laatste nu is in casu het geval. Het bedrag, dat adres santen bereid zijn voor het behoorlijk in orde brengen der straten aan de gemeente te betaleniszooals adressanten in hun verzoekschrift mededeelen, gelijk aan dat hetwelk onzer zijds ingevolge de berekening der Commissie van Fabricage daarvoor werd noodig geacht. Hiervan zullen 1000.—noodig zijn voor het in orde maken der straten bij den Morschweg, t. w. de Paul Krugerstraat, de President Steynstraat, de Jou- bertstraat en de Cronjéstraat en 850.voor die bij den Maredijk, t. w. de Sundermeyerstraat, de Hoflandstraat en de van der Spekstraat. Na de overdracht dezer straten zullen alle aau adressanten in deze gemeente toebehoorende openbare wegen aan de gemeente zijn overgegaan. Op grond van het bovenstaande geven wij U dus in over weging te besluiten tot het overnemen in eigendom en onder houd bij de gemeente van de boven met name genoemde straten, tegen betaling door adressanten aan de gemeente van eene som van ƒ1850.ter vergoeding van de kosten voor het in behoorlijken staat brengen dier straten, waarvoor de gemeente dan in hunne plaats zal zorg dragen. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Hillegersberg, 30 November 1901. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders te Leiden. Geven met verschuldigden eerbied te kennenH. F. Hofland, G. v. d. Waals en J. H. Sundermeijer, wonende te Hillegersberg; dat zij aan uw geacht bestuur beleefd verzoeken, hun beider stratenplannen, gelegen aan den Morschweg en Maredijk, aan de gemeente in vollen eigendom over te geven; dat zij bereid zijn het van gemeentewege opgegeven bedrag van ƒ1850.voor het in orde brengen van bedoelde plannen of straten te betalen; en verzoeken u dientengevolge, indien bovengenoemd verzoek in uwe raadsvergadering wordt goedgekeurd, adressanten te willen doen opgeven, waar en wanneer zij genoemde gelden kunnen storten, zijnde achttien honderd en vijftig gulden. 't Welk doende H. F. Hofland. G. v. d. Waals. J. H. Sundermeijer. N°. 298. Leiden, 3 December 1901. Onder overlegging van bijgaand verzoek van den heer N. Brouwer en het daaromtrent uitgebracht advies van den Districtsschoolopziener, geven wij Uwe Vergadering in over weging aan den heer N. Brouwer op zijn verzoek, met ingang van 1 Mei 1902, eervol ontslag te verleenen uit zijne betrek king van Hoofd der openbare school 3e klasse N°. 2. Aan den Gemeenteraad. Burg. en Weth. van Leiden. Den Haag, 2 December 1901. Ik heb de eer Uw College voor te stellen den Heer N. Brouwer, volgens zijn verzoek, een eervol ontslag te verleenen uit zijne betrekking van Hoofd der openbare lagere school 3e kl. n°. 2, met ingang van 1 Mei 1902. De Districtsschoolopziener L. WlCHERS. Aan HH. Burgemeester en Wethouders van Leiden. Leidenden 29 November 1901. Tengevolge van mijne benoeming tot Directeur der Kweek school' voor Onderwijzers en Onderwijzeressen heb ik de eer U beleeld te verzoeken, mij eervol ontslag te willen verleenen uit mijne tegenwoordige betrekking, in te gaan den 1 Mei 1902. Het Hoofd der Openb. School der 3e klasse n°. 2 N. Brouwer. Aan den Gemeenteraad van Leiden. N°. 299. Leiden, 2 December '1901. De Commissie voor de huishoudelijke verordeningen heeft de eer U te berichten, dat bij haar geen bezwaar bestaat tegen de ontworpen Verordening tot regeling van de vergoe ding voor huishuur voor hoofden van openbare lagere scho len enz. De Commissie voornoemd T. Zaaijer. Th. W. van Lidth de Jeude. Aan den Raad der gemeente Leiden. N°. 300. Leiden, 3 December 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelen dat, wanneer door U wordt besloten tot ver wijdering van de palen der fundeering van de voormalige Scheistraatbrug (zie Ing. Stukken n°. 284), zij geen bezwaar heeft tegen de vaststelling van den overgelegden begrootings- staat. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. N°. 301. Leiden, 3 December 1901. De Commissie van Financiën heeft de eer Uwe Vergadering mede te deelen, dat zij geene bedenkingen heeft tegen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van den 25en No vember j.l. (Ingek. Stukken n°. 288) tot wijziging van de be grooting voor den loopenden dienst, ter aanvulling van te laag geraamde posten. Zij geeft U derhalve in overweging tot de vaststelling van den overgelegden begrootingsstaat over te gaan. Aan den Gemeenteraad. De Commissie van Financiën. Te Leiden, ter Boekdrukkerij van J. J. Groen Zoon.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Handelingen van de Raad | 1901 | | pagina 1